"without question" translation into Polish

EN

"without question" in Polish

See the example sentences for the use of "without question" in context.

Similar translations for "without question" in Polish

without preposition
Polish
question noun
to question verb

Context sentences for "without question" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe will do it, I believe, without calling into question workers' rights.
Musimy się dostosować i to zrobimy, jak sądzę, bez naruszania praw pracowniczych.
EnglishThe moment I show my face at the Imperial City that weakling Wuhuan will submit without question
W chwili, gdy pokaże się w Cesarskim Mieście, ten mięczak Wuhuan zabije go bez pytania.
EnglishIf you want to continue answering the question without the question, that is fine with me.
Jeżeli zamierzają państwo odpowiadać na to pytanie bez samego pytania, to nie widzę przeszkód.
EnglishHow can we have a debate without the question, and without the author of the question?
Jak możemy toczyć debatę bez pytania i bez autora pytania?
EnglishIt goes without saying that the question will arise of what environmental impact such undertakings will have.
Oczywiście nasuwa się pytanie o skutki środowiskowe takich przedsięwzięć.
EnglishTherefore, it is not possible to recognise every qualification from one country in another country without question.
Nie jest zatem możliwe uznanie wszystkich kwalifikacji z jednego kraju w innym kraju bez żadnych wątpliwości.
EnglishI think we supported without question that there should also be a coordinated approach between all the institutions.
Myślę, że również w sposób niekwestionowany popieraliśmy opinię, że wszystkie instytucje powinny stosować skoordynowane podejście.
EnglishThe proclaimed war on terrorism cannot be conducted in the area in question without cooperation from Russia and other neighbouring states.
Ogłoszona wojna z terroryzmem nie może być prowadzona w tym rejonie bez współpracy z Rosją lub innymi sąsiadującymi państwami.
English(DE) Mr President, Commissioner, you have rightly pointed out that we have to combat tax evasion and tax fraud, without question.
(DE) Panie przewodniczący, panie komisarzu! Słusznie pan wskazał, że musimy, bez wątpienia, zwalczać zjawisko uchylania się od podatków i oszustwa podatkowe.
EnglishI fully agree with what was implied in the question, that without a comprehensive economic policy and employment policy, we cannot successfully fight poverty.
W pełni zgadzam się z wymową pytania, że bez kompleksowej polityki gospodarczej i zatrudnienia nie możemy skutecznie zwalczać ubóstwa.
EnglishIn fact, I think in the next decade, without any question, we will discover life on Mars and find that it is literally ubiquitous under the soils and different parts of that planet.
Wydaje mi się, że w ciągu 10 lat odkryjemy na Marsie rozprzestrzenione życie, pod ziemią, na różnych obszarach planety.
EnglishSuch framework laws shall be adopted by the same procedure as was followed for the adoption of the harmonisation measures in question, without prejudice to Article III-264.
Europejskie ustawy ramowe zostają przyjęte zgodnie z tą samą procedurą co odnośne środki harmonizujące, bez uszczerbku dla artykułu III-264.
English(NL) Mr President, Prime Minister, it is a bit odd to be debating the future of Europe here without considering the question of the European Union's borders.
(NL) Panie przewodniczący, panie premierze! Nieco dziwne jest debatowanie tutaj nad przyszłością Europy, bez rozpatrywania kwestii granic Unii Europejskiej.
EnglishSuffice to say though, as far as I'm concerned, without question, the most bizarre designs and outrageous behaviors are in the animals that live in the mid-water community.
Jeżeli o mnie chodzi, wystarczy powiedzieć, że bez dwóch zdań, najdziwniejsze kształty i najosobliwsze zachowania widuje się u zwierząt śródoceanicznych.
EnglishThe phenomenon of the sudden increase in fuel costs on world markets in the past few months is, without question, the most significant reason for the sudden deterioration in the situation.
Fenomen gwałtownego wzrostu cen ropy naftowej na rynkach światowych w ostatnich miesiącach jest bezspornie najważniejszą przyczyną gwałtownego pogorszenia sytuacji.
EnglishIf we are serious about the strategy for reducing the levels of CO2 emissions close to zero, we cannot reject nuclear energy, which is without question one of the cleanest energy sources.
Jeżeli poważnie myślimy o strategii ograniczenia poziomu emisji CO2 nieomal do zera, nie możemy odrzucać energii atomowej, która niewątpliwie jest jednym z najczystszych źródeł energii.

Other dictionary words

English
  • without question

In the Norwegian-English dictionary you will find more translations.