"without raising" translation into Polish

EN

"without raising" in Polish

See the example sentences for the use of "without raising" in context.

Similar translations for "without raising" in Polish

without preposition
Polish
raising noun
to raise verb

Context sentences for "without raising" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe application of this policy cannot be improved without raising the level of financial assistance.
Realizacji przedmiotowej polityki nie można polepszyć nie podnosząc poziomu pomocy finansowej.
EnglishAll these issues must be tackled rigorously, systematically and positively, without raising doubts about the way that competition policy works.
Wszystkie te kwestie należy rozwiązać w sposób stanowczy, systematyczny i pozytywny, aby wyeliminować wszelkie wątpliwości co do sposobu funkcjonowania polityki w obszarze konkurencji.
EnglishWe cannot continue to wait for decisions that are dragging on whilst thousands of people are knocking at our gates daily, without raising the response to which they have a right.
Nie możemy doczekać się decyzji, których podjęcie się przeciąga, podczas gdy tysiące ludzi co dzień pukają do naszych bram, bez odzewu, do którego mają prawo.
EnglishOn the borders, no answer and continuing generic waffle about enlargement, without raising the geopolitical problem of Europe's borders which, for us, is the key issue.
W odniesieniu do granic, brak odpowiedzi i stałe ogólne trajkotanie o rozszerzeniu, bez odniesienia do problemu geopolitycznego granic europejskich, który dla nas jest kwestią kluczową.

Other dictionary words

English
  • without raising

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-French dictionary.