"without reason" translation into Polish

EN

"without reason" in Polish

EN without reason
volume_up
{adverb}

without reason
It is not without reason that the EP delegation to Croatia is visiting the Rijeka shipyards on 29 April.
Nie bez powodu delegacja PE będzie w dniu 29 kwietnia wizytować stocznie w Rijece.
You can tell by the power squat, I was a very confident boy -- and not without reason.
Byłem chłopcem pewnym siebie i to nie bez powodu.
To spell it out, that means that the Member States have no right to prevent free movement without reason.
Oznacza to, mówiąc wprost, że państwa członkowskie nie mają prawa bez powodu nie dopuszczać do swobodnego przepływu.

Similar translations for "without reason" in Polish

without preposition
Polish
reason noun
to reason verb

Context sentences for "without reason" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI think it was not without reason that in your speech, you did not mention foreign policy.
Myślę, że nie bez kozery nie wspomniał pan w swoim przemówieniu o polityce zagranicznej.
EnglishIndeed, it was not without reason that the ILO recommended the 48-hour week as far back as 1919.
Nie bez przyczyny bowiem MOP zaleciła 48-godzinny tydzień pracy już w 1919 r.
EnglishMr Saryusz-Wolski's report does not push forward the Nabucco project in particular without good reason.
Sprawozdanie posła Saryusza-Wolskiego nie popycha do przodu projektu Nabucco.
EnglishHowever, the Council is delaying making a decision without good reason.
Jednak Rada bez konkretnego powodu opóźnia podjęcie decyzji.
EnglishIt was, of course, not without reason that the pro-Russian fraction was successful in the last local elections.
Frakcja prorosyjska odniosła sukces w ostatnich wyborach lokalnych nie bez przyczyny.
EnglishDischarging civil servants without stating the reason.
Dymisjonowanie urzędników służby cywilnej bez podania powodu.
EnglishIt is not without a reason that I started this report by reiterating the European perspective of those countries.
Nie bez przyczyny na wstępie tego sprawozdania przywołuję europejską perspektywę stojącą przed tymi krajami.
EnglishSecondly, some European vessels have been stopped and inspected without good reason by the Mauritanian authorities.
Po drugie, władze mauretańskie zatrzymały niektóre statki europejskie i przeprowadziły ich inspekcję bez wystarczających powodów.
EnglishOnce they have concluded the credit contract, consumers will be able to withdraw from the credit without having to give any reason and without any charge.
Po podpisaniu umowy kredytowej konsumenci będą mogli wycofać się bez podania przyczyny i bez ponoszenia opłat.
Englishnot without reason
EnglishTo be a true Union, it is essential to retain the sense of Community that was, not without reason, the original name given to the construction of Europe.
Aby być prawdziwą Unią, musimy zachować poczucie Wspólnoty, która nie bez przyczyny stała się pierwszą nazwą, nadaną procesowi budowy Europy.
Englishand said unto him, Run, speak to this young man, saying, Jerusalem shall be inhabited as villages without walls, by reason of the multitude of men and cattle therein.
I rzekł do niego: Bież, rzecz do tego młodzieńca, mówiąc: Jeruzalemczycy po wsiach mieszkać będą dla mnóstwa ludu i bydła w pośrodku jego.
EnglishMr President, it is not without reason that we are talking in this Chamber, today, about Greece, despite the fact that, unfortunately, Greece is not on the agenda for the meeting.
w imieniu grupy ECR. - Panie przewodniczący! Dzisiaj na tej sali nie bez kozery rozmawiamy o Grecji, mimo że niestety formalnie nie ma jej w agendzie tego szczytu.
EnglishAs European citizens do not know the best person to contact when their rights are breached, they very often contact the European Ombudsman without good reason.
Europejscy obywatele nie wiedzą, z kim się kontaktować w razie naruszenia ich praw, bardzo często zwracają się więc do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich bez prawdziwej przyczyny.
EnglishWe have appointed a person to coordinate counter-terrorism activities, and then we have found, without any clear reason, that we can do without the functions carried out by this person.
Powołaliśmy osobę do koordynowania działań antyterrorystycznych, a poźniej okazało się, bez żadnego jasnego powodu, że możemy sobie poradzić bez funkcji wykonywanych przez tę osobę.
EnglishIn the United Kingdom, we are used to a police force which, if it causes damage to property or violates the individual or arrests without good reason, can be charged with offences afterwards.
W Wielkiej Brytanii przyzwyczailiśmy się do policji, która jeśli spowoduje zniszczenia mienia lub naruszy prawa jednostki albo zatrzyma kogoś bezzasadnie, może zostać pozwana.