EN

work {noun}

volume_up
Otherwise, the Committee on Budgetary Control will be inundated with work.
W przeciwnym bowiem razie Komisja Kontroli Budżetowej zostanie zawalona pracą.
(DE) Madam President, the Ombudsman's work is undoubtedly fundamentally good.
Praca rzecznika jest bez wątpienia zasadniczo dobra.
Then it defined 'equal work' as being work of equivalent value.
Następnie zdefiniował termin "taka sama praca” jako pracę takiej samej wartości.
They are vanity, a work of delusion: in the time of their visitation they shall perish.
Marnością są a dzieło błędów; zginą czasu nawiedzenia swego.
This is the work of David Rockwell from New York City, whose work you can see out here today.
To jest dzieło Davida Rockwells z Nowego Jorku. ~~~ Możecie tu zobaczyć jego prace.
The work involves hundreds of different crochet models.
Dzieło obejmuje setki różnych szydełkowanych modeli.
If any man's work shall abide which he built thereon, he shall receive a reward.
Jeźli czyja robota zostanie, którą na nim budował, zapłatę weźmie.
The current health crisis, however, is a little more the work of the evil empire.
Natomiast obecny kryzys zdrowia jest już trochę robotą złego imperium.
Their idols are silver and gold, The work of men's hands.
Ale bałwany ich są srebro i złoto, robota rąk ludzkich.
work (also: piece, song)
Orphan works are works for which the copyright owner cannot be found.
Dzieła osierocone to utwory, do których nie można ustalić właścicieli praw autorskich.
Online books will provide authors with the opportunity to gain some recognition and indeed some money back for their works.
Udostępnienie książek w Internecie da autorom szansę zyskania pewnego uznania, a także z pewnością jakichś pieniędzy za ich utwory.
The aims are to boost output and distribution in Europe and to promote European films, other audiovisual works and new digital technologies.
Chodzi o to, by wspierać produkcję i dystrybucję w Europie oraz promować europejskie filmy, inne utwory audiowizualne i nowe technologie cyfrowe.
However, the area where we still have work to do is that of the installation and use of construction products.
Jednakże obszarem, w którym nadal pozostaje do wykonania pewna praca, jest montaż i stosowanie wyrobów budowlanych.
If the tax record system and the exchange of information are working well, I believe that traffic for personal use by private individuals will not cause great harm.
Jeśli system rejestracji podatków i wymiana informacji będą dobrze funkcjonować, to wierzę, że przewóz przez osoby prywatne wyrobów do użytku osobistego nie spowoduje dużych szkód.
Indeed it is the emerging world's first HMO for the urban working poor.
To pierwszy na świecie zakład opieki zdrowotnej dla biednej klasy robotniczej.
You should seek advice from the pension authority in the country where you work.
Porady możesz uzyskać w zakładzie ubezpieczeń emerytalnych w kraju, w którym pracujesz.
Income replacement for any time off is paid by your insurance authority (in the country where you usually work).
Świadczenia pieniężne (zastępujące dochody za ewentualny okres, w którym nie możesz pracować) wypłaca Twój zakład ubezpieczeń (w kraju, w którym pracujesz na stałe).
What influence do we want for our works and our creation?
Jakiego rodzaju wpływ mają wywierać nasze prace i nasza twórczość?
But I've had a problem, because I make all this flying stuff and people say, "Oh, I know your work.
Ale mam problem, bo tworzę te niesamowite rzeczy i ludzie mi mówią: „Znam twoją twórczość, jesteś tym facetem od programu eye candy (dosł.
I'm going to share two directions that are new in my work.
Zamierzam podążać dwoma kierunkami, które są nowe w mojej twórczości.

Context sentences for "work" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYour doctor will use this body surface area to work out the right dose for you.
Dawkę leku ustala się w zależności od obliczonej w ten sposób powierzchni ciała.
EnglishI endorsed the adoption of the resolution on the Commission Work Programme 2011.
Głosowałam za przyjęciem rezolucji w sprawie programu prac Komisji na rok 2011.
EnglishHowever, in my opinion, this is not so clearly reflected in the work programme.
Moim jednak zdaniem nie znalazło to wyraźnego odzwierciedlenia w programie prac.
EnglishMr President, issues concerning migration are always topical in the EU's work.
Panie przewodniczący! Sprawy dotyczące migracji są zawsze aktualne w pracach UE.
EnglishWe are able to work fast, but only on the basis of the Commission's proposals.
Jesteśmy zdolni do szybkiego działania, ale jedynie w oparciu o wnioski Komisji.
EnglishRealities distorted by the media stand at the centre of Vontobel's directing work.
Medialne przetwarzanie rzeczywistości jest osią pracy inscenizacyjnej Vontobela.
EnglishIn the Europe 2020 strategy, the priority is first and foremost investment in work.
Pierwszym i podstawowym priorytetem strategii Europa 2020 są inwestycje w pracę.
EnglishCertainly, 2009 will bring significant changes to the European Parliament's work.
Z pewnością rok 2009 przyniesie istotne zmiany w pracach Parlamentu Europejskiego.
EnglishShould we not be implementing this process through work in the field of culture?
Czy nie powinniśmy wdrażać tego procesu poprzez działania w obszarze kultury?
EnglishSo I would say to you: there is a good area for you to work on - go on, I dare you!
Mogę panu powiedzieć: macie duże pole do działania, a więc działajcie, zachęcam!
EnglishWork has been done in those other countries, so why are we not learning from them?
W tych innych krajach pracę już wykonano, a więc dlaczego nie uczymy się od nich?
EnglishI welcome international cooperation, but we still have an awful lot of work to do.
Cieszy mnie współpraca międzynarodowa, ale nadal mamy ogrom pracy do wykonania.
EnglishHowever, this system does not work in the case of criminal activities and schemes.
Jednakże ten system nie funkcjonuje w przypadku działań i planów przestępczych.
EnglishAnd then he asked them to go away and work on those problems that they’d brought.
Po czym odesłał ich do domu, aby popracowali nad problemami, które przynieśli.
EnglishLater, I would work on evolutionary genetics, and I would work on systems biology.
Potem pracowałem przy genetyce ewolucyjnej i zajmowałem się biologią systemową.
EnglishMarcus: So I've done my bit for Queen and country, now I work for myself.
No i? ~~~ No i zrobiłem swoje dla królowej i dla kraju, teraz pracuję dla siebie.
EnglishLet us continue to work to achieve the best possible result for maritime safety.
Kontynuujmy pracę, aby osiągnąć jak najlepszy rezultat dla bezpieczeństwa na morzu.
EnglishThe principle of 'equal pay for equal work in the same place' must be guaranteed.
Należy zagwarantować zasadę "równej płacy za taką samą pracę w tym samym miejscu”.
EnglishThis is a subject of ongoing work and COPS is discussing it today, for example.
Obecnie trwają prace nad tym tematem i na przykład KPiB dyskutuje nad nim dzisiaj.
EnglishI would like to take this opportunity to thank Commissioner Hahn for this work.
Pragnę skorzystać z okazji, by podziękować komisarzowi Hahnowi za jego pracę.