EN

workable {adjective}

volume_up
1. general
workable (also: likely, possible, realisable)
That is the only workable way of combining fiscal discipline and economic growth.
To jedyny możliwy sposób połączenia dyscypliny fiskalnej ze wzrostem gospodarczym.
He has achieved a workable compromise under really difficult conditions.
Osiągnął on możliwy do zrealizowania kompromis w prawdziwie trudnych warunkach.
All in all, no one would say it is a perfect directive, but I think we have achieved a workable compromise.
Ogólnie nikt nie nazwałby tej dyrektywy doskonałą, sądzę jednak, iż osiągnęliśmy możliwy do przyjęcia kompromis.
workable (also: actual, feasible, practical, real)
In order to be effective, we must have workable instruments for fighting terrorism.
Aby być skutecznymi, musimy mieć realne instrumenty do walki z terrorystami.
It is important that the EU and Russia have a straightforward, workable and honest relationship.
Bezpośrednie, realne i szczere stosunki na linii UE-Rosja są bardzo ważne.
We all need better energy efficiency, but let us have solutions that are workable.
Wszyscy potrzebujemy większej racjonalizacji zużycia energii, lecz zafundujmy sobie rozwiązania, które są realne.
I think that this is a good, workable compromise.
Uważam, że jest to niezły, wykonalny kompromis.
Wydaje się, że kompromis jest wykonalny.
This is an effective and workable solution and we will vote in favour.
Jest to rozwiązanie efektywne i wykonalne, także będziemy je akceptować.
2. construction
workable

Synonyms (English) for "workable":

workable

Context sentences for "workable" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn order to be effective, we must have workable instruments for fighting terrorism.
Aby być skutecznymi, musimy mieć realne instrumenty do walki z terrorystami.
EnglishAll in all, I think that this is a balanced and workable position for Parliament.
W sumie uważam, że jest to stanowisko zrównoważone i możliwe do przyjęcia dla Parlamentu.
EnglishI had to ask, will it remain workable, in the way that it is now, in the future?
Muszę zapytać, czy w przyszłości również będzie funkcjonował w taki sam sposób jak obecnie?
EnglishThis is an effective and workable solution and we will vote in favour.
Jest to rozwiązanie efektywne i wykonalne, także będziemy je akceptować.
EnglishWith this we now have a workable mechanism in place and ready to use.
Dzięki temu mamy teraz zdolny do działania i gotowy do użycia mechanizm.
EnglishIt is important that the EU and Russia have a straightforward, workable and honest relationship.
Bezpośrednie, realne i szczere stosunki na linii UE-Rosja są bardzo ważne.
EnglishI believe that the report tabled by Mrs Balzani is a workable compromise.
Uważam, że sprawozdanie przedstawione przez panią poseł Balzani jest realistycznym kompromisem.
EnglishI believe that, overall, the compromises are very workable.
Uważam, że w ujęciu ogólnym osiągnięcie kompromisów jest w dużym stopniu wykonalne.
EnglishWe need a cheap and simple patent and workable rules to protect intellectual property.
Potrzebujemy taniej i łatwej procedury patentowej i praktycznych zasad ochrony własności intelektualnej.
EnglishThirdly, we consider that a double legal base - Article 215(2) and Article 75 - is not workable.
Po trzecie, uważamy, że podwójna podstawa prawna - art. 215 ust.
EnglishWe all need better energy efficiency, but let us have solutions that are workable.
Wszyscy potrzebujemy większej racjonalizacji zużycia energii, lecz zafundujmy sobie rozwiązania, które są realne.
EnglishWe need effective, workable plans for dealing with the crises which we had in Italy and Malta.
Potrzebujemy skutecznych, wykonalnych planów pokonania kryzysu, który mieliśmy we Włoszech i na Malcie.
EnglishBut of course many of you raised the issue of workable search engines, and this is really not an easy task.
Ale oczywiście wielu z was poruszyło kwestię nadających się do użytku modułów wyszukiwania.
EnglishWe therefore need clear, workable and comprehensible models.
Niezbędne jest zatem wprowadzenie przejrzystych, zrozumiałych i nadających się do stosowania modeli.
EnglishIt is anything but workable, Mr Simpson.
Porozumienie jest nie do zrealizowania, panie pośle Simpson.
EnglishWorkable democracy depends on the active participation of the opposition and of civil society in the political debate.
Realna demokracja zależy od aktywnego udziału w debacie politycznej społeczeństwa obywatelskiego i opozycji.
EnglishCommissioner, I believe it is possible to produce a workable practical proposal that is supported by all stakeholders.
Pani komisarz! Uważam, że możliwe jest opracowanie wniosku, który uzyska poparcie wszystkich zainteresowanych stron.
EnglishThey need workable and defined legislative timetables, prioritisation of legislation and proper consultation.
Potrzebne im są wykonalne i określone harmonogramy legislacyjne, nadanie pierwszeństwa prawodawstwu i odpowiednie konsultacje.
EnglishThat solution is no longer workable in the post-Soviet era, since the two states of Azerbaijan and Armenia are now enemies.
Rozwiązanie to przestało funkcjonować po rozpadzie Związku Radzieckiego, ponieważ Azerbejdżan i Armenia stały się wrogami.
EnglishHowever, we will have to find out whether the financial arrangements are workable against the background of our foreign policy challenges.
Będziemy jednak musieli sprawdzić, czy te ustalenia finansowe są wykonalne w świetle wyzwań naszej polityki zagranicznej.