"worth considering" translation into Polish

EN

"worth considering" in Polish

EN worth considering
volume_up

worth considering

Context sentences for "worth considering" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt would be a radical step, of course, but undoubtedly one worth considering.
Byłby to oczywiście krok radykalny, ale bez wątpienia warto go rozważyć.
EnglishIt would be worth considering, assessing and planning pan-European cooperation in this field.
Warto rozważyć, ocenić i zaplanować paneuropejską współpracę w tej dziedzinie.
EnglishIt is worth considering Community action in this regard.
Należy rozważyć możliwość podjęcia działań wspólnotowych w tej dziedzinie.
EnglishThere are a few elements that are worth considering in more detail.
Do kilku kwestii warto odnieść się bardziej szczegółowo.
English(PL) Mr President, it is worth considering where the emphasis lies in the report on illegal immigration.
Panie Przewodniczący! Warto zwrócić uwagę na rozkład akcentów w sprawozdaniu o nielegalnej migracji.
EnglishI feel that proposals enabling a professional career to be combined with family life are worth considering.
Sądzę, iż propozycje pozwalające na łączenie kariery zawodowej z życiem rodzinnym są godne rozważenia.
EnglishIt would be worth considering using his experience to adapt Parliament's fleet accordingly - at least it is a suggestion worthy of consideration.
Z jego doświadczeń warto by skorzystać w celu odpowiedniego dostosowania floty Parlamentu.
EnglishAn important solution for the financial system, the introduction of which is worth considering, too, is what is known as the Tobin tax.
Ważnym rozwiązaniem systemowym, którego wprowadzenie warto rozważyć, jest również tzw. podatek Tobina.
EnglishIt would be worth considering whether we could recommend this system and streamline it further at European level.
Należałoby rozważyć, czy moglibyśmy zalecić wprowadzenie tego systemu i usprawnić ten system jeszcze bardziej na szczeblu europejskim.
EnglishIt is also worth considering how we could integrate sustainability criteria into the scheme of tariff preferences.
Warto również zastanowić się nad tym, jak moglibyśmy włączyć do planu preferencji taryfowych kryteria w zakresie zrównoważonego rozwoju.
EnglishThat is why the suggestion by my colleague, Mr De Rossa, concerning the involvement of the Ombudsman, might be well worth considering.
Dlatego sugestia mojego kolegi, posła De Rossa w sprawie włączenia rzecznika praw obywatelskich zasługuje na rozważenie.
EnglishIt is worth considering at this point possible instruments which would guarantee that such people will not have their electricity cut off.
Warto w tym miejscu rozważyć możliwe instrumenty na rzecz zagwarantowania, że takie osoby nie zostaną pozbawione prądu.
EnglishIn addition, it is worth considering that light commercial vehicles are responsible for only approximately 1.5% of carbon dioxide emissions from the transport sector.
Ponadto warto zauważyć, że lekkie pojazdy dostawcze odpowiadają tylko za 1,5 % emisji dwutlenku węgla z sektora transportowego.
EnglishIt is worth considering whether we should make the creation of such financial reserves mandatory for companies working with hazardous materials.
Warto rozważyć, czy nie powinniśmy wprowadzić obowiązku tworzenia takich rezerw finansowych przez przedsiębiorstwa wykorzystujące materiały niebezpieczne.
EnglishIt would be worth considering the introduction of a special support system for the beekeeping sector, in view of its highly beneficial impact on the natural environment.
Warto zastanowić się nad wprowadzeniem specjalnego systemu wsparcia dla sektora pszczelarskiego ze względu na jego niezmiernie korzystne oddziaływanie na przyrodę.
EnglishIt is worth considering, however, why Muslim terrorists are able to garner so much support amongst young people of Arab descent born in Member States of the European Union.
Warto jednak zanalizować, dlaczego terroryści muzułmańscy znajdują takie oparcie w młodych ludziach pochodzenia arabskiego urodzonych w krajach członkowskich Unii.
EnglishNot all the arguments come to light before the sittings of the political groups, and when there is a large number of amendments it is worth considering moving the vote to the next day.
Nie wszystkie argumenty pojawiają się przed posiedzeniami frakcji politycznych. Przy licznej grupie poprawek warto rozważyć przesunięcie głosowań na następny dzień.
EnglishIs it worth considering whether we should open a further short period of consultation, so that we get the most up-to-date information possible, on which a review could then be based?
Warto rozważyć, czy nie można by przewidzieć dodatkowego krótkiego okresu konsultacji, aby uzyskać jak najaktualniejsze informacje, na których można by oprzeć przegląd?
EnglishThe role of supervising, coordinating and monitoring must therefore be fulfilled by the Commission and, to this end, it would be worth considering retaining the Roma task force as a permanent body.
Rolę nadzorczą, koordynującą i monitorującą musi więc spełniać Komisja, a w tym celu należałoby rozważyć utrzymanie grupy zadaniowej ds. Romów jako stałego organu.