"worthless" translation into Polish

EN

"worthless" in Polish

EN worthless
volume_up
{adjective}

worthless (also: tawdry, trashy, kitschy, gloppy)
volume_up
kiczowaty {adj. m}
worthless (also: unhelpful, unusable, useless)
If not, the framework proposed here will also prove worthless.
Jeśli tego nie zrobi, przedłożone ramy prawne okażą się bezużyteczne.
This must actually be achieved by the limit values set, as otherwise such a directive is worthless.
Należy tego faktycznie dokonać za pomocą określonych wartości granicznych, ponieważ w przeciwnym razie taka dyrektywa jest bezużyteczna.
worthless (also: valueless, scurvy)
W przeciwnym wypadku to bezwartościowe.
If there are no definite projects which will use these funds, the strategy will become worthless.
Jeżeli nie będzie określonych projektów wykorzystujących te środki, strategia stanie się bezwartościowa.
If we do not move towards communitarianism, the programme outlined by Mr Barnier will not be implemented and is worthless.
Jeśli nie będziemy iść drogą realizacji idei wspólnotowej, to program przedstawiony przez komisarza Barniera nie będzie wdrożony i okaże się bezwartościowy.
worthless (also: feeble, flimsy, mean, paltry)
volume_up
marny {adj. m}

Synonyms (English) for "worthless":

worthless

Context sentences for "worthless" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishA worthless man deviseth mischief; And in his lips there is as a scorching fire.
Człowiek niezbożny wykopuje złe, a w wargach jego jako ogień pałający.
EnglishSo now, my family's property was worthless, save for that it was our home and all we had.
Więc mój dom rodzinny nie był nic wart. ~~~ Ale był naszym domem i wszystkim co mieliśmy.
EnglishA worthless person, a man of iniquity, Is he that walketh with a perverse mouth;
Człowiek niepobożny, mąż złośliwy chodzi w przewrotności ust;
EnglishMaybe you'll grow up to be an engineer... and not fritter away your time playing worthless ball games.
Może wyrośnie z ciebie inżynier... i przestaniesz marnować czas grając w tą głupią grę.
EnglishIf not, the framework proposed here will also prove worthless.
Jeśli tego nie zrobi, przedłożone ramy prawne okażą się bezużyteczne.
EnglishIf there are no definite projects which will use these funds, the strategy will become worthless.
Jeżeli nie będzie określonych projektów wykorzystujących te środki, strategia stanie się bezwartościowa.
EnglishBut certain worthless fellows said, How shall this man save us?
Lecz ludzie niepobożni rzekli: Cóż, tenże nas wybawi?
EnglishI mean, if this would require thousands of years, then it's worthless in terms of controlling of these pathogens.
Bo jeśli zajmuje to tysiąclecia, to jest to dla nas nieprzydatne.
EnglishWoe to the worthless shepherd that leaveth the flock!
Biada pasterzowi niepożytecznemu, który opuszcza trzodę!
Englishfeeling unusually sad, anxious or worthless.
niezwykle silne przygnębienie, lęk lub brak poczucia wartości.
EnglishA protective law is also worthless unless it can actually be used by those it is designed to protect.
Przepisy ochronne nie są również nic warte, jeżeli ci, których mają w zamierzeniu chronić, nie są w stanie z nich korzystać.
EnglishThis must actually be achieved by the limit values set, as otherwise such a directive is worthless.
Należy tego faktycznie dokonać za pomocą określonych wartości granicznych, ponieważ w przeciwnym razie taka dyrektywa jest bezużyteczna.
EnglishIt must not be the case that the safeguard clauses are worthless because the companies cannot provide the necessary proof.
Nie może zaistnieć sytuacja, kiedy klauzule ochronne są bezwartościowe, ponieważ firmy nie mogą dostarczyć potrzebnych dowodów.
EnglishOtherwise, it is worthless.
W przeciwnym wypadku to bezwartościowe.
EnglishChanges to your mood, thoughts about suicide, feeling unusually sad, anxious or worthless, should be reported to your doctor immediately.
Zmiany nastroju, myśli samobójcze, silne przygnębienie, lęk lub brak poczucia wartości należy bezzwłocznie zgłosić lekarzowi.
EnglishFirst, because Member States do not keep their word, which means that all the work carried out by European institutions ends up being worthless.
Po pierwsze dlatego, że państwa członkowskie nie dotrzymują słowa, co oznacza, że cała praca wykonywana przez instytucje europejskie jest w końcu bezwartościowa.
EnglishIn addition to this political crisis, years of mismanagement by Mugabe's regime has left the country's economy in tatters and its currency virtually worthless.
Poza kryzysem politycznym, w wyniku wielu lat niegospodarności reżimu Mugabe, gospodarka kraju wali się w gruzy, a waluta kraju jest praktycznie bezwartościowa.
EnglishIndeed it is, and it was so in the Black Sea on 11 November 2007, when five vessels sank in the Strait of Kerch with worthless insurance policies.
Oczywiście że jest, i okazało się to na Morzu Czarnym 11 listopada 2007 r., kiedy pięć statków zatonęło w Cieśninie Kerczeńskiej. Ich polisy ubezpieczeniowe były bezwartościowe.
EnglishMadam President, I shall resist the temptation to reject automatically as insidious or worthless any agreement between two sets of supporters of 'the project', as it is called.
Pani przewodnicząca! Oprę się pokusie automatycznego odrzucenia jako podstępnego każdego porozumienia między dwoma grupami zwolenników tego tzw. "projektu”.
EnglishIf and when the Lisbon Treaty is fully ratified, Britain's opt-out will prove to be worthless and it is almost certain that we will be forced to comply with this directive.
Kiedy dojdzie do pełnej ratyfikacji traktatu lizbońskiego, to odstępstwo Wielkiej Brytanii będzie niewiele warte i będziemy zmuszeni do stosowania tej dyrektywy.