EN wrong
volume_up
{noun}

Behold, I cry out of wrong, but I am not heard: I cry for help, but there is no justice.
Oto, wołamli o krzywdę, nie bywam wysłuchany; krzyczęli, niemasz sądu.
And seeing one [of them] suffer wrong, he defended him, and avenged him that was oppressed, smiting the Egyptian:
A ujrzawszy jednego ukrzywdzonego, ujął się oń i pomścił się krzywdy tego, który bezprawie cierpiał, zabiwszy Egipczanina.
For he that doeth wrong shall receive again for the wrong that he hath done: and there is no respect of persons.
A ten, co krzywdę czyni, odniesie zapłatę ukrzywdzenia, a nie maszci względu na osoby u Boga.

Context sentences for "wrong" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe recommendation here is, regrettably, that we should take the wrong direction.
Rekomendacja teraz jest, niestety, taka, że powinniśmy udać się w złym kierunku.
EnglishIt is wrong to continue to promote the unhealthy and bloated transport economy.
Niewłaściwe jest dalsze promowanie niezdrowej i rozdętej gospodarki transportowej.
EnglishNow the Member States are shying away from this, which is the wrong approach.
Teraz państwa członkowskie wzbraniają się przed tym, co jest podejściem błędnym.
EnglishI think the Council is wrong to consider inactive working time a rest period.
Myślę, że Rada jest w błędzie uznając nieaktywny czas pracy za okres odpoczynku.
EnglishWhat this suggests is actually that we may have the story about the Internet wrong.
Sugeruje to, że rzeczywiście możemy mieć trop, że Internet idzie w złym kierunku.
EnglishYou said that the path that the US is taking is historically the wrong path.
Wspomniał pan, że droga wybrana przez Stany Zjednoczone była zła w przeszłości.
EnglishNeatly, we see how the American's place is always in the wrong in this House.
Widzimy więc wyraźnie, że w oczach naszej Izby postawa Amerykanów jest zawsze zła.
EnglishSo first, five symptoms that you're doing math reasoning wrong in your classroom.
Na początek 5 symptomów złego nauczania rozumowania matematycznego w szkole.
EnglishBut the Lisbon Treaty is, in our view, still a step in the wrong direction.
Lecz w naszym odczuciu traktat lizboński jest niestety krokiem w złym kierunku.
EnglishI think it would be wrong not to recognise that Africa has changed substantially.
Myślę, że błędem byłoby niedostrzeżenie, że Afryka zasadniczo się zmieniła.
EnglishAnd in fact, I think we're even wrong when we talk about cancer as a thing.
I tak naprawdę, uważam, że również mylimy się, kiedy mówimy o raku jako o rzeczy.
EnglishI am opposed to discrimination, but I believe that this is the wrong approach.
Jestem przeciwna dyskryminacji, ale uważam, że przyjęte podejście nie jest właściwe.
EnglishWe have to resolve two specific issues if we are to prove the pessimists wrong.
Jeżeli chcemy dowieść, że pesymiści się mylą, musimy rozwiązać dwa konkretne problemy.
EnglishI may be wrong, but I think we have gone directly on to the Committee of the Regions.
Być może się mylę, ale wydaje mi się, że przeszliśmy od razu do Komitetu Regionów.
EnglishSo the question is, why are so many people so wrong about something so important?
(Śmiechy) ~~~ W związku z tym, dlaczego tak wielu ludzi myli się w tak ważnej sprawie?
EnglishThe EU is frightened out of its wits that we may give a series of wrong answers.
UE jest przerażona, że udzielimy całego szeregu niewłaściwych odpowiedzi.
EnglishIt was not just the fact that you got it wrong, because we can all get it wrong.
Nie chodzi jedynie o to, że się pan pomylił, bo wszyscy jesteśmy omylni.
EnglishIt seems to me that we have now righted this wrong and made up for lost time.
Wydaje mi się, że naprawiliśmy obecnie to zło i nadrobiliśmy stracony czas.
English(Loud applause, and also shouts of 'Point of order' and 'You are wrong')
(Burzliwe oklaski, również okrzyki "Wniosek regulaminowy!” oraz "Myli się pan!”)
EnglishWe're moved because it's about the battle between good and evil, about right and wrong.
Jesteśmy poruszeni, bo to historia walki dobra ze złem, słusznego z niewłaściwym.