EN

aim {noun}

volume_up
The objectives indicated aim to encourage innovation in the industry.
Obiectivele indicate au drept scop încurajarea inovaţiei în industrie.
The aim cannot be to create a market for healthcare services.
Nu putem avea ca scop crearea unei pieţe a serviciilor de asistenţă medicală.
This aim cannot be achieved without ratifying the Lisbon Treaty.
Acest scop nu poate fi atins fără ratificarea Tratatului de la Lisabona.
Fighting unemployment is the main aim of the Swedish Presidency.
Principalul obiectiv al preşedinţiei suedeze îl reprezintă combaterea şomajului.
Its main aim is to help such people to re-enter the labour market.
Principalul său obiectiv este să ajute acești oameni să reintre pe piața muncii.
Transparency and simplicity should be a basic aim for all actors in the EU.
Transparența și simplitatea ar trebui să fie un obiectiv de bază pentru toți actorii din UE.
aim (also: end, goal, object, purpose)
That is another three and a half years, and they only have an 'aim'!
Adică în trei ani și jumătate, și au doar o "țintă”!
The ongoing reform of the CAP should aim to achieve more sustainable, more intelligent and more inclusive growth for Europe's rural areas.
Reforma continuă a PAC ar trebui să aibă drept țintă o creștere mai durabilă, mai inteligentă și mai favorabilă incluziunii pentru zonele rurale ale Europei.
aim
aim (also: end, object)
aim (also: justification, purpose)
aim
volume_up
țel {n}
In the case of Belarus, it is not possible to fulfil this aim in its entirety due to the measures adopted.
În cazul Belarusului, din cauza măsurilor adoptate, nu este posibilă atingerea acestui țel.
I would like to say that we are going to incentivise not only our Member States, but also our neighbours through discussions and cooperation in order to fulfil this aim.
Aș dori să spun că vom impulsiona nu numai statele noastre membre, ci și vecinii noștri prin discuții și cooperare pentru a îndeplini acest țel.

Context sentences for "aim" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThat is the whole aim of the European semester on which we reached an agreement.
Acesta este obiectivul complet al semestrului european asupra căruia am convenit.
EnglishThe aim of the rapporteur and of the 250 other members is to destroy the economy.
Scopul raportorului şi al celorlalţi 250 de deputaţi este să distrugă economia.
EnglishThat is the aim of the workers' struggles that are multiplying across Europe.
Acesta este scopul străduinţelor lucrătorilor care sunt tot mai mulţi în Europa,
EnglishThe attacks on these countries' sovereign debt aim to weaken the single currency.
Atacurile la datoriile suverane ale acestor țări urmăresc să slăbească moneda unică.
EnglishThrough our input and our proposals, we will succeed in achieving this aim.
Prin contribuţiile şi propunerile noastre, vom reuşi să atingem acest obiectiv.
EnglishThis agreement 'does not aim to increase the total volume of air traffic'?
Acest acord "nu are drept obiectiv mărirea volumului total al traficului aerian”?
EnglishOur overriding aim was to facilitate the provision of services throughout Europe.
Obiectivul nostru major a fost să facilităm furnizarea de servicii în întreaga Europă.
EnglishThe aim is to assess whether resources are being used in the best possible way.
Acesta îşi propune să observe dacă resursele sunt folosite în cel mai bun mod posibil.
EnglishThe aim of the EU must therefore be to keep Ukraine on the Union's radar screen.
Scopul UE trebuie să fie, prin urmare, menţinerea Ucrainei pe ecranul radarului Uniunii.
EnglishThe aim of the strategy for the Baltic Sea area is not to create new institutions.
Obiectivul strategiei pentru regiunea Mării Baltice nu este crearea de noi instituţii.
EnglishThe aim of my comparison is to show the true path of the cohesion policy.
Scopul comparației mele este de a arăta adevărata cale a politicii de coeziune.
EnglishThis is an absolutely clear position, and I would like to share this aim with you.
Aceasta este o poziţie absolut clară şi aş dori să împărtăşesc cu dvs. acest obiectiv.
EnglishWe must aim in the future to protect consumers against unfair contractual terms.
Trebuie să urmărim pe viitor protejarea consumatorilor de clauzele contractuale abuzive.
EnglishThe aim of the European Union is 'the ever closer union between nations'.
Scopul Uniunii Europene este "o uniune din ce în ce mai strânsă între națiuni”.
EnglishWe must aim for a political agreement at the European Council meeting in June.
Trebuie să avem ca scop un acord politic la întâlnirea Consiliului European din iunie.
EnglishI understand that the aim of this report is, in actual fact, to extend the time period.
Înțeleg că scopul acestui raport este, în realitate, extinderea perioadei de timp.
EnglishThe aim is a rapid transition to a peaceful, democratic and pluralistic Egypt.
Scopul este de a avea o tranziție rapidă spre un Egipt pașnic, democratic și pluralist.
EnglishIn this report, we actually aim to strengthen the results of the Commission's proposals.
În acest raport, urmărim de fapt să consolidăm rezultatele propunerilor Comisiei.
EnglishThis is the aim of the initiative presented by 12 European Union governments.
Acesta este obiectivul iniţiativei prezentate de cele 12 guverne ale Uniunii Europene.
EnglishThe aim is for our small and medium-sized enterprises to be competitive.
Obiectivul este ca întreprinderile noastre mici şi mijlocii să fie competitive.