"amount" translation into Romanian

EN

"amount" in Romanian

EN amount
volume_up
{noun}

1. general

amount (also: number, sum, total, sum of money)
I would inform you that the amount allocated sometimes exceeds the amount actually spent.
Aș dori să vă informez că uneori suma alocată depășește suma cheltuită efectiv.
This means that customers who are individuals pay the same amount for a product.
În acest fel, clienţii persoane fizice plătesc aceeaşi sumă de bani pentru un produs.
The amount of money spent to equip the hospital amounted to two million euro.
Suma de bani cheltuită pentru a echipa spitalul s-a ridicat la două milioane de euro.
amount (also: quantity)
This would therefore require a large amount of labour migration.
Prin urmare, acest lucru ar necesita o cantitate mare de migrare a forţei de muncă.
There is also a substantial amount of infected pigmeat at one plant.
Există, de asemenea, o cantitate însemnată de carne de porc infectată la una dintre uzine.
It gives a huge amount of information and I would like to congratulate them on that.
Site-ul oferă o cantitate considerabilă de informaţii şi doresc să-i felicit pentru aceasta.
amount (also: importance, merit, value, virtue)
We think that it also requires a separate budget line and a reserve of an appropriate amount.
Credem că este necesară şi o linie bugetară separată şi o rezervă cu o valoare adecvată.
Thank you for your investment in the European Union Food Facility, an amount of EUR 1 billion.
Vă mulțumesc pentru investițiile în Facilitatea pentru alimente a Uniunii Europene, în valoare de 1 miliard de euro.
Therefore, citizens need to be offered credit amounts that are as small as possible.
Prin urmare, trebuie oferite cetăţenilor credite cu o valoare cât mai mică posibil.
amount (also: quantity)
volume_up
măsură {f} (cantitate)
This will certainly reduce the amount of bureaucracy involved.
Această măsură va reduce, cu siguranţă, birocraţia.
I think we have to agree that a certain amount of network management is necessary.
Cred că trebuie să cădem de acord asupra faptului că într-o oarecare măsură, este nevoie de gestionarea reţelei.
They are already issuing biometric passports and have made about the same amount of progress on the other criteria.
Această ţară eliberează deja paşapoarte biometrice şi a avansat aproape în aceeaşi măsură în ceea ce priveşte celelalte criterii.
amount (also: care, count, importance, kind)
An increasing amount of national legislation, with the principle of public access we have in Sweden, for example, is now being made at EU level.
Un volum în creştere al legislaţiei naţionale, ţinând seama de principiul accesului public pe care îl avem, de exemplu, în Suedia, este definit acum la nivel european.
This disciplinary measure will take into account the total burden of the penalties imposed on the state, and their total amount will be subject to a maximum cap.
Această măsură disciplinară va ține seama de totalitatea sancțiunilor impuse unui stat, iar cuantumul total al sancțiunilor este supus unei limite maxime.
It is important for us to take inflation into account as well, which means that the 2012 budget actually entails a reduction in the amounts available.
Este important să ținem seama și de inflație, iar acest lucru înseamnă ca bugetul pentru 2012 presupune de fapt o scădere a sumelor disponibile.
amount (also: number, quantity)
volume_up
câtime {f}
amount (also: total)

2. physics

amount
This would therefore require a large amount of labour migration.
Prin urmare, acest lucru ar necesita o cantitate mare de migrare a forţei de muncă.
There is also a substantial amount of infected pigmeat at one plant.
Există, de asemenea, o cantitate însemnată de carne de porc infectată la una dintre uzine.
It gives a huge amount of information and I would like to congratulate them on that.
Site-ul oferă o cantitate considerabilă de informaţii şi doresc să-i felicit pentru aceasta.

Synonyms (English) for "amount":

amount

Context sentences for "amount" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAlain Lamassoure has achieved an enormous amount, including for the Constitution.
Alain Lamassoure a realizat enorm de multe, inclusiv în domeniul Constituţiei.
EnglishA huge amount of patience and attention is being paid to this issue, and rightly so.
Se acordă foarte multă răbdare și atenție acestei chestiuni și pe bună dreptate.
EnglishThat is why I am calling for attention to be paid to the amount of red tape involved.
Din acest motiv solicit să se acorde atenție volumului de birocrație implicată.
EnglishThe report also seeks to reduce the amount of arrears by increasing payments.
Raportul caută, de asemenea, să reducă volumul arieratelor prin creşterea plăţilor.
EnglishAnother option is to boost the amount of memory by using Windows‌ ReadyBoost .
Altă opțiune este să creșteți volumul memoriei utilizând WindowsReadyBoost.
EnglishThis may seem like a large amount of funding, but in fact, it is very little.
Acest lucru poate părea ca un volum mare de finanţare, dar, de fapt, este foarte mic.
EnglishThe Commission, therefore, proposes to mobilise an amount of EUR 9 593 931.
1927/2006. Prin urmare, Comisia propune mobilizarea unei sume de 9 593 931 de euro.
EnglishThey have done a huge amount of work and, as a result, definite progress has been made.
Au depus o muncă uriașă și, drept rezultat, s-au făcut progrese indiscutabile.
EnglishThe amount will increase, and we must work on this to bring about innovation.
Acest număr va creşte şi trebuie să lucrăm în această direcţie pentru a aduce inovații.
EnglishThe amount of waste electrical and electronic equipment is constantly increasing.
Cantitatea de deșeuri de echipamente electrice și electronice este în creștere constantă.
EnglishThe system established has significantly reduced the amount of administrative obstacles.
Sistemul stabilit a redus semnificativ cantitatea de obstacole administrative.
EnglishRepository technology must allow a certain amount of future flexibility.
Tehnologia de depozitare trebuie să permită o anumită flexibilitate în viitor.
EnglishIt is hard for the Member States to assess the amount of taxes and duties correctly.
Este dificil pentru statele membre să evalueze corect valoarea taxelor şi impozitelor.
EnglishResolution is the amount of information that appears on your screen, measured in pixels.
Rezoluţia reprezintă cantitatea de informaţie afişată pe ecran, măsurată în pixeli.
EnglishThe EU has already spent an enormous amount on propaganda and self-advertisement.
UE a cheltuit deja sume uriașe pentru a-și face propagandă și reclamă.
EnglishThe fee is paid in a single instalment and its amount depends on the duration of the loan.
Comisionul se plăteşte o singură dată, valoarea sa depinzând de durata finanţării.
EnglishPerhaps we should even seriously consider setting a minimum project amount.
Poate că ar trebui să avem în vedere chiar stabilirea unei sume minime pentru proiecte.
EnglishCompared to CDs and DVDs, floppy disks can store only a small amount of data.
Prin comparație cu CD-urile și DVD-urile, dischetele pot stoca numai un volum mic de date.
EnglishThe individual losses are small, but taken together the overall amount is large.
Pierderile individuale sunt mici, însă volumul global este ridicat.
EnglishThis EU budget continues to amount to about 1% of gross national income.
Acest buget al UE continuă să se ridice la aproximativ 1 % din venitul național brut.