EN bearing
volume_up
{noun}

The fact that these specific tasks are not mentioned in the directives or in the specific regulations has no bearing on the division of roles between the Commission and the Agency.
Faptul că aceste sarcini specifice nu sunt menţionate în directive sau în regulamentele specifice nu are nicio legătură cu împărţirea rolurilor între Comisie şi agenţie.
The proposal, which is a consolidated text agreed upon with the Council and the Commission, broadens the definition of trafficking, bearing in mind that the forms and trends are changing.
Propunerea - un text consolidat în legătură cu care Consiliul și Comisia au căzut de acord - lărgește definiția traficului, ținând seama de faptul că formele și tendințele se schimbă.
Bearing in mind the experience of Chernobyl, these plans are causing misgivings over the danger involved.
Având în vedere experienţa Cernobîl, aceste planuri dau naştere la reticenţe cu privire la pericolele implicate.
I would like to ask you what stage this project is at, bearing in mind the importance of establishing this infrastructure.
Aş dori să vă întreb care este stadiul acestui proiect, având în vedere importanţa realizării acestei infrastructuri?
This partnership has become necessary, bearing in mind not only Mexico's important role on the global political and economic stage, but also its very close economic ties with the European Union.
Acest parteneriat a devenit necesar având în vedere importanţa Mexicului pe scena politică şi economică mondială, dar şi relaţiile sale economice foarte strânse cu Uniunea Europeană.
bearing (also: limit, tolerance)
bearing (also: behaviour, conduct)
bearing
bearing
bearing (also: relation)
bearing (also: carriage)
volume_up
ţinută {f} (a corpului)
bearing (also: carriage, pace)
bearing (also: carriage, pace)
bearing (also: fruit-bearing)

Context sentences for "bearing" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishLadies and gentlemen, it is the citizens who are bearing the main brunt of the crisis.
Stimați colegi, cetățenii sunt cei care poartă povara principală a acestei crize.
EnglishBearing all this in mind, there have been both positive and negative developments.
Ţinând cont de toate acestea, au avut loc dezvoltări, atât pozitive, cât şi negative.
EnglishBearing this in mind, Europe will be able to move forward with its head held high.
Având acest aspect în vedere, Europa va putea progresa cu capul sus.
EnglishThe energy invested in education has a bearing on the effectiveness of the justice system.
Energia investită în educație are un impact asupra eficienței sistemului de justiție.
EnglishIt is the public sector that is bearing the costs - not the private sector.
Sectorul public este cel care suportă costurile - nu sectorul privat.
EnglishOften, it has simply been reinvested in assets bearing higher interest.
Deseori, lichidităţile au fost pur şi simplu reinvestite în active cu dobânzi mai mari.
EnglishNew activities can be developed, bearing in mind the creative potential offered by young people.
Noi activități pot fi dezvoltate având în vedere potențialul creativ al tinerilor.
EnglishThere were strong views about how we do this, bearing in mind some of the situations.
Au existat opinii puternice despre cum putem face acest lucru, având în vedere unele situații.
EnglishThis is now the fifth or sixth party set up by the Kurds - currently bearing the name DTP.
Acesta este al cincilea sau al şaselea partid înfiinţat de kurzi - numit, în prezent, DTP.
EnglishI voted in favour, bearing in mind that the principal task has only just begun.
Am votat însă în favoarea raportului, ținând cont de faptul că principala sarcină este abia la început.
EnglishHowever, bearing in mind the urgency of the situation, we must implement this strategy.
Totuşi, ţinând cont de caracterul urgent al situaţiei, trebuie să punem această strategie în aplicare.
EnglishIn addition to that, 25 million fur-bearing animals are slaughtered.
În plus, sunt sacrificate 25 de milioane de animale cu blană.
EnglishInside the bookshop Altro quando, the owner had put up a banner bearing the phrase 'I love Milingo'.
În librăria "Altro quando”, proprietarul afişase un banner pe care scria "Îl iubesc pe Milingo”.
EnglishBearing in mind the principle of subsidiarity, perhaps a two-stage plan might be the right approach.
Având în vedere principiul subsidiarității, un plan în două etape ar putea fi cea mai bună abordare.
EnglishBearing in mind the current situation, we cannot wait any longer.
Având în vedere situația curentă, nu mai putem aștepta.
EnglishWe all do this, bearing in mind our voters' interests.
Toţi facem aceasta, având în vedere interesele votanţilor noştri.
EnglishThe Egyptian issue is very serious, bearing in mind the size of the country and its geographical position.
Problema egipteană este foarte gravă, având în vedere dimensiunea țării și poziția sa geografică.
EnglishThe financial system should contribute to bearing the costs of this crisis in a more equitable and sustainable way.
Acesta ar trebui să contribuie în mod mai echitabil și sustenabil la costul acestei crize.
EnglishThey will not go beyond mere intentions and will only have a minor bearing on the structure of the budget.
Acestea nu vor depăşi o simplă intenţie şi vor avea doar un impact minor asupra structurii bugetului.
EnglishWe are bearing this in mind and we will take account of it.
Avem în vedere acest lucru şi vom ţine seama de el.