EN considerable
volume_up
{adjective}

The effort required in order to draft and approve them is considerable.
Efortul necesar pentru elaborarea şi aprobarea lor este considerabil.
I congratulate the Agency on its considerable progress in this respect.
Felicit Agenția pentru progresul considerabil realizat în acest sens.
Considerable financial and human effort is required in order to achieve these objectives.
Atingerea acestor obiective necesită un efort financiar și uman considerabil.
considerable (also: eloquent, expressive, important, meaningful)
This would help avoid the considerable number of budgetary transfers.
Acest lucru ar ajuta la evitarea unui număr semnificativ de transferuri bugetare.
Romania has a considerable number of such populated settlements.
România are un număr semnificativ de astfel de aşezări umane.
The EGF is not the answer to this crisis, but it is a considerable, significant help.
FEG nu este soluția la această criză, ci reprezintă un ajutor important și semnificativ.
considerable (also: impressionable, palpable, responsive, sensible)
volume_up
sensibil {adj. m}
considerable
considerable (also: large)
considerable (also: awful, capital, colossal, excellent)
volume_up
strasnic {adj. m}

Context sentences for "considerable" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWell, new technology brings new challenges: considerable economic challenges.
Ei bine, noua tehnologie aduce noi provocări: provocări economice considerabile.
EnglishThis will nevertheless require considerable effort on the part of the Union.
Totuşi, pentru aceasta va fi nevoie de eforturi considerabile din partea Uniunii.
EnglishHorizontal cooperation agreements can bring considerable economic advantages.
Acordurile de cooperare orizontală pot aduce avantaje economice semnificative.
EnglishIt is no surprise that there is considerable anger amongst those affected constituents.
Nu este de mirare că există multă nemulţumire în rândul acelor electori afectaţi.
EnglishAt a time of considerable tensions within the EU, it is important to stick together.
Într-un moment de tensiuni considerabile în mijlocul UE, este important să fim uniți.
EnglishThis represented a considerable simplification compared to the previous situation.
Aceasta a reprezentat o simplificare considerabilă în comparaţie cu situaţia anterioară.
EnglishWe are living in extremely uncertain times with considerable and difficult challenges.
Trăim în vremuri extrem de nesigure, cu provocări considerabile şi dificile.
EnglishI heartily thank the five rapporteurs for their considerable and excellent work.
Le mulţumesc din suflet celor cinci raportori pentru munca lor considerabilă şi excelentă.
EnglishExternal assistance will also be required, including considerable IMF involvement.
De asemenea, se va solicita şi asistenţă externă, inclusiv implicarea considerabilă a FMI.
EnglishHowever, considerable progress remains to be made, and this mainly in the area of asylum.
Totuşi, mai trebuie să se facă progrese considerabile, mai ales în materie de azil.
EnglishIn this way, they can make a considerable contribution to better law making.
Astfel, ele pot avea o contribuţie semnificativă la îmbunătăţirea procesului legislativ.
EnglishThe industry is required to make considerable strides in terms of innovation.
Acestei industrii i se solicită să întreprindă acţiuni considerabile în domeniul inovaţiei.
EnglishHowever, fulfilling the criteria for EU accession demands considerable efforts.
Cu toate acestea, îndeplinirea criteriilor de aderare la UE presupune eforturi considerabile.
EnglishI believe, however, that our own responsibility in this is also quite considerable.
Cred totuși că și propria noastră responsabilitate în această privință este destul de mare.
EnglishThe Hungarian Presidency has made considerable efforts to take this dossier forward.
Președinția ungară a făcut eforturi considerabile pentru a face progrese în acest domeniu.
EnglishI can tell you that the interest from the sector and the Member States was considerable.
Vă pot spune că interesul manifestat de sector şi de statele membre a fost foarte mare.
EnglishMigrants who come to our countries are a considerable asset to our economies.
Migranții care vin în țările noastre sunt o valoare considerabilă pentru economiile noastre.
EnglishWe have therefore made considerable progress in the negotiations with the Council.
Am făcut așadar progrese semnificative în negocierile cu Consiliul.
EnglishConsiderable progress has been made in this regard down the years.
De-a lungul anilor s-au înregistrat progrese considerabile în această privinţă.
EnglishThis progress is reflected to a considerable extent in the amendments proposed today.
Amendamentele propuse astăzi reflectă, în mare măsură, acest progres.