"consistency" translation into Romanian

EN

"consistency" in Romanian

EN consistency
volume_up
{noun}

consistency (also: consistence)
For the sake of consistency, this same approach has been applied for this vote.
Din motive de consecvenţă, aceeaşi abordare a fost aplicată în cazul acestui vot.
I believe that consistency is the European Union's true problem these days.
Cred că, în aceste zile, consecvenţa este adevărata problemă a Uniunii Europene.
Consistency with the stability-oriented governance framework of the EMU needs to be ensured.
Trebuie asigurată consecvenţa cu cadrul de guvernanţă direcţionat către stabilitate al UEM.
consistency (also: consistence)
I think that it lacks financial consistency.
Cred că lipseşte consistenţa financiară.
Where is the European Union's consistency and credibility when its own decisions contrast so sharply with its much-vaunted principles?
Unde este consistenţa şi credibilitatea Uniunii Europene când propriile decizii se opun atât de clar principiilor sale atât de des afişate?
consistency
(That's because network administrators want to ensure consistency among computers and maintain configuration control as much as possible.)
(Aceasta deoarece administratorii de rețea doresc să asigure o consistență între computere și să mențină pe cât mai mult posibil controlul asupra configurației.)

Synonyms (English) for "consistency":

consistency

Context sentences for "consistency" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFor the sake of consistency, this same approach has been applied for this vote.
Din motive de consecvenţă, aceeaşi abordare a fost aplicată în cazul acestui vot.
EnglishI believe that consistency is the European Union's true problem these days.
Cred că, în aceste zile, consecvenţa este adevărata problemă a Uniunii Europene.
EnglishI would highlight the simplification and increased consistency of the new legislation.
Doresc să subliniez simplificarea și consecvența sporită a noii legislații.
EnglishThis body will allow us to ensure the consistency that is lacking in current practice.
Acest organism ne va permite să asigurăm consecvența care lipsește în practica actuală.
EnglishThere is a lack of consistency, and it is to reverse this that I support Mr Cadec's report.
Există o lipsă de consecvență și, pentru a o contracara, susțin raportul dlui Cadec.
EnglishOnly the Commission can ensure that there is consistency between these initiatives.
Doar Comisia poate asigura o coerență între toate aceste inițiative.
EnglishAs I see it, consistency also means adapting the existing rules to reality.
În opinia mea, coerenţa înseamnă, de asemenea, adaptarea regulilor existente la realitate.
EnglishStopping this haemorrhage is a question of consistency and credibility.
Stoparea acestei hemoragii este o chestiune de coerenţă şi credibilitate.
EnglishA higher degree of consistency requires transparency in relation to data and payments.
Creşterea nivelului de coerenţă necesită transparenţă în ceea ce priveşte datele şi plăţile.
EnglishThis makes for a certain consistency, and that is important for later use as well.
Avem astfel o anumită coerenţă, iar acest lucru este important şi pentru întrebuinţările viitoare.
EnglishThe existence of a number of parallel legislative initiatives shows the need for consistency.
Existenţa unui număr de iniţiative legislative paralele arată că este nevoie de coerenţă.
EnglishAbove all, we must achieve greater consistency between asylum instruments.
Mai presus de toate, trebuie să realizăm o mai mare coerență între instrumentele privind azilul.
EnglishConsistency with the stability-oriented governance framework of the EMU needs to be ensured.
Trebuie asigurată consecvenţa cu cadrul de guvernanţă direcţionat către stabilitate al UEM.
EnglishIn terms of political will, we must work harder to achieve more consistency.
În ceea ce priveşte voinţa politică, trebuie să lucrăm asiduu pentru a obţine o mai mare consecvenţă.
EnglishWe need a President of the Council who is capable of guaranteeing consistency and continuity.
Avem nevoie de un preşedinte al Consiliului care să poată garanta coerenţa şi continuitatea.
EnglishThis is a consumer protection issue as well as being an internal market consistency issue.
Aceasta este o problemă legată de protecţia consumatorului, ca şi de consecvenţa pieţei interne.
EnglishEveryone will make their own mind up about the political consistency of such a reversal.
Toată lumea își va face o opinie proprie în legătură cu coerența politică a unui astfel de abandon.
EnglishIt is therefore becoming more and more difficult to ensure consistency.
Prin urmare, asigurarea consecvenței devine tot mai dificilă.
EnglishThere, too, we need consistency between cosmetics and foodstuffs.
Şi aici avem nevoie de consecvenţă în ceea ce priveşte produsele cosmetice şi cele alimentare.
EnglishThere must be consistency between our trade and our relationship with this type of regime.
Trebuie să existe o consecvenţă între politica noastră comercială şi relaţia cu acest tip de regim.