EN delay
volume_up
{noun}

1. general

Any delay will open the gates to the plain theft of intellectual property.
Orice întârziere va deschide porțile furtului efectiv de proprietate intelectuală.
Such a delay is unacceptable and should not be repeated in the future.
O astfel de întârziere este inacceptabilă şi nu trebuie repetată în viitor.
However, what we need is for the Dublin regulation to be amended without delay.
Totuşi, avem nevoie să amendăm fără întârziere Regulamentul Dublin.
delay (also: amusement)
delay (also: respite)
delay (also: respite)

2. "granted"

delay (also: respite, time allowed)
volume_up
termen {n} (păsuire)
After all the delays, indefinitely extending the Commission's mandate does not make any sense.
După toate întârzierile, prelungirea pe termen nelimitat a mandatului Comisiei nu are niciun sens.
When I went back to the Commission staff, I was told that they would examine the matter 'within the best delay'.
Când am recontactat personalul Comisiei, mi s-a spus că vor examina problema "în cel mai scurt termen”.
Therefore, delaying a solution with regard to identity delays a solution in the long term.
Prin urmare, întârzierea unei soluţii în ceea ce priveşte identitatea întârzie adoptarea unei soluţii pe termen lung.

Synonyms (English) for "delay":

delay

Context sentences for "delay" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI would, however, like to highlight the delay in mobilising this type of support.
Totuși, aș dori să subliniez întârzierea în mobilizarea acestui tip de sprijin.
EnglishWe must not delay the arrival of a new Commission, but we cannot short-cut the hearings.
Nu trebuie să întârziem sosirea unei noi Comisii, dar nu putem scurta audierile.
EnglishHowever, I would like to point to the delay in the mobilisation of this type of support.
Totuși, aș dori să subliniez întârzierea în mobilizarea acestui tip de sprijin.
EnglishHowever, I would like to highlight the delay in the mobilisation of this type of support.
Totuși, aș dori să subliniez întârzierea în mobilizarea acestui tip de sprijin.
EnglishThe Council is always keen to delay issues and discussions and proposals.
Consiliul este întotdeauna dispus să întârzie problemele, discuţiile şi propunerile.
EnglishExcessively long tender procedures can delay realisation of Structural Funds.
Procedurile de licitaţie excesiv de lungi pot întârzia realizarea fondurilor structurale.
EnglishWhat action is being taken to reduce the delay in applying the Natura 2000 directives?
Ce se face pentru a reduce întârzierea aplicării directivelor Natura 2000?
EnglishDid any delay occur in comparison with the scheduled date of introduction?
Au apărut întârzieri față de data programată de introducere a sistemului?
EnglishWe call on Azerbaijani authorities to release the journalists in jail without further delay.
Le solicităm autorităţilor azere eliberarea urgentă a jurnaliştilor din închisoare.
EnglishI beg leave to delay the House and thank you for this opportunity.
Vă rog să lăsaţi Parlamentul să decidă şi vă mulţumesc pentru această şansă.
EnglishA repeating macro does not include a time delay at the end of a sequence.
O macrocomandă repetabilă nu include o pauză la sfârşitul secvenţei.
EnglishNow, other procedural requirements will delay the money's arrival at its destination even more.
Acum, alte cerințe procedurale vor întârzia și mai mult sosirea banilor la destinație.
EnglishSome Member States are setting new political criteria which will delay the Schengen process.
Anumite state membre stabilesc criterii politice noi, care vor întârzia procesul Schengen.
EnglishThe maximum delay is 999,999 milliseconds (approximately 16.6 minutes).
Pauza maximă care poate fi introdusă este de 999.999 de milisecunde (aproximativ 16,6 minute).
EnglishCompleting the vote this week would require a second round and cause much delay.
Finalizarea votului săptămâna aceasta ar implica o a doua rundă şi ar provoca întârzieri considerabile.
EnglishThe procedure proposed by these amendments could considerably delay the director's appointment.
Procedura propusă de aceste amendamente ar putea întârzia considerabil numirea directorului.
EnglishIf so, what were the causes of this delay and what remedial action has the Commission taken?
Dacă da, care au fost cauzele acestei întârzieri și ce acțiuni de remediere a întreprins Comisia?
EnglishUse the arrows on the icon to increase or decrease the time delay.
Folosiţi săgeţile ceasului pentru mări sau micşora pauza dorită.
EnglishOur Eastern Partners should be spared unnecessary delay.
Partenerii noştri estici nu trebuie să fie afectaţi de întârzieri inutile.
EnglishThis must take the form of a healthy diet and measures to delay the onset of the disease.
Prevenirea trebuie să includă adoptarea unui regim alimentar sănătos pentru a întârzia apariția bolii.