EN extent
volume_up
{noun}

extent
volume_up
măsură {f} (întindere)
This progress is reflected to a considerable extent in the amendments proposed today.
Amendamentele propuse astăzi reflectă, în mare măsură, acest progres.
Whether these are dangers or opportunities depends to a great extent on ourselves.
Dacă acestea sunt pericole sau oportunităţi depinde într-o mare măsură de noi înşine.
To what extent is this approach consistent with Regulation (EC) No 715/2007?
În ce măsură această abordare este coerentă cu Regulamentul (CE) nr. 715/2007?
extent (also: degree, point)
volume_up
punct {n} (grad)
We also believe that it is crucial to introduce the mandatory adoption of environmentally friendly technologies to the largest extent possible.
Considerăm, de asemenea, că este vital să introducem adoptarea tehnologiilor prietenoase din punct de vedere ecologic în cea mai mare măsură posibilă.
With regard to the second point relating to European statistics, the Council has been trying for years to brush these aside to a certain extent and to avoid them.
În ceea ce privește al doilea punct referitor la statisticile europene, Consiliul a încercat mulți ani să le dea la o parte, într-o anumită măsură, și să le evite.
The second point of contention was the extent of the resources which could help launch the facility and can be expected to actually attract other significant resources.
Ce de-al doilea punct al controversei a fost volumul de resurse care ar putea contribui la lansarea instrumentului şi care, potrivit estimărilor, vor atrage, de fapt, alte resurse semnificative.
Let us remind ourselves of just a few facts, which give some indication of the scale, extent and dimensions of the tragedy.
Să ne amintim doar câteva lucruri care indică într-un fel scara, întinderea și dimensiunile tragediei.
For this reason, we must promote the increased use of renewable energy sources to the greatest extent possible.
Din acest motiv, trebuie să promovăm la scară maximă creșterea utilizării surselor de energie regenerabile.
The large-scale use of electric or hybrid vehicles depends on the extent of the coverage provided by the infrastructure for supplying them with power.
Utilizarea pe scară largă a vehiculelor electrice sau hibride depinde de gradul de acoperire al infrastructurii pentru alimentarea acestora.
extent
volume_up
grad (masură) {n}
extent (also: compass, size)
He has already agreed and carried out, in practice, a series of measures and tests that will show us the extent of the situation we are now in.
Acesta a fost deja de acord și a aplicat, în practică, o serie de măsuri și de teste care ne vor demonstra gradul de extindere a situației în care ne aflăm.
extent (also: stent)
extent (also: size)
extent
extent
volume_up
mărime {f} (întindere)
extent
volume_up
răspândire {f} (întindere)
Firstly, the Commission is trying to determine the extent of irregularities and fraud.
În primul rând, Comisia încearcă să stabilească nivelul de răspândire al neregulilor și al fraudei.

Context sentences for "extent" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOpinions differ, however, on the nature and extent of the change that is needed.
Opiniile privind natura şi dimensiunea modificării necesare sunt, însă, diferite.
EnglishDoes the Commission plan a study to assess the extent of the situation?
Preconizează Comisia realizarea unui studiu pentru a evalua amploarea situației?
EnglishHowever violent the earthquake was, it alone does not explain the extent of the damage.
Oricât de violent a fost cutremurul, el singur nu explică proporţia pagubelor.
EnglishEach Member State should, to a large extent, make its own decisions in this regard.
Fiecare stat membru trebuie să ia propriile decizii în această privinţă.
EnglishWe clearly cannot depend on Russia or the Ukraine to anything like the present extent.
Este clar că nu putem depinde de Rusia sau Ucraina ca până în prezent.
EnglishWe still do not know the full extent of the the economic crisis which unfolded last year.
Încă nu cunoaştem amploarea deplină a crizei economice care s-a desfăşurat anul trecut.
EnglishHowever, the example of SWIFT shows us the extent of the progress to be made.
Cu toate acestea, exemplul sistemului SWIFT ne arată amploarea progreselor ce trebuie făcute.
EnglishConsequently, its own commitment to democracy is, to that extent, weakened.
În consecinţă, propriul său angajament faţă de democraţie este slăbit din această perspectivă.
EnglishIt remains to be seen to what extent the new monitoring and supervisory measures will take effect.
Rămâne de văzut care va fi efectul noilor măsuri de monitorizare și supraveghere.
EnglishWe therefore need to carry out specific studies to discover its true extent.
Prin urmare, trebuie să efectuăm studii specifice pentru a descoperi amploarea reală a acestuia.
EnglishIt reveals the extent to which lawlessness has taken root in some parts of the Philippines.
Această situaţie arată cât de departe au mers nelegiuirile în unele regiuni din Filipine.
EnglishThe attacks are taking place to a large extent in Muslim states, but not only there.
Multe atacuri au loc în statele musulmane, și nu doar acolo.
EnglishThis problem has grown to such an extent that it can be called a new form of slavery.
Acest fenomen a atins proporții atât de mari încât poate fi definit ca fiind o nouă formă de sclavie.
EnglishSecondly, the activities of recreational fishermen do not affect stocks to any great extent.
În al doilea rând, activităţile de pescuit de agrement nu afectează bancurile în mod considerabil.
EnglishEarlier I heard a number of my fellow Members understate the extent of this global warming.
I-am auzit mai devreme pe mai mulţi dintre colegii deputaţi minimalizând nivelul încălzirii globale.
EnglishThe importance of this form of modern slavery is huge, even whilst we do not know its true extent.
Importanța acestei forme de sclavie modernă este imensă, deși nu-i cunoaștem amploarea reală.
EnglishIt is a good thing that the financial resources can no longer be used to the extent that they were previously.
Este un lucru bun faptul că accesul la resursele financiare a fost restricţionat.
EnglishHowever, the preferential treatment of holding and mixed companies remains to a large extent.
Totuşi, tratamentul preferenţial al holdingurilor şi al companiilor mixte rămâne încă foarte extins.
EnglishThe extent of the military violence is huge and disproportionate.
Amploarea violenţei militare este enormă şi disproporţionată.
EnglishThis is a very important point, which shows the extent to which we have progressed within our Europe.
Acesta este un aspect foarte important, care arată progresele înregistrate la nivel european.