"extinction" translation into Romanian

EN

"extinction" in Romanian

EN extinction
volume_up
{noun}

extinction (also: disappearance)
Human activities are adding to this rate of extinction and are endangering biodiversity.
Activităţile umane se adaugă la această rată de dispariţie şi pun în pericol biodiversitatea.
The bluefin tuna is not facing extinction, but the bluefin tuna needs to be regulated.
Tonul roşu nu este pe cale de dispariţie, însă pescuitul de ton roşu trebuie reglementat.
We must be ambitious and demand the protection of all species that are at risk of extinction.
Trebuie să fim ambiţioşi şi să solicităm protecţia tuturor speciilor pe cale de dispariţie.
extinction (also: abeyance)
Bluefin tuna is in immediate danger of extinction.
Tonul roşu este în pericol iminent de extincţie.
The vast majority have highlighted the validity of the CITES in terms of helping to conserve species that are in danger of extinction.
Marea majoritate a evidenţiat valabilitatea CITES în ceea ce priveşte ajutorul pentru conservarea speciilor în pericol de extincţie.
I refuse to believe, therefore, that we are dealing with a kind of industrial dinosaur that is doomed to extinction in the very near future.
Aşadar, refuz să cred că ne confruntăm cu un fel de dinozaur industrial care este în pericol de extincţie în viitorul apropiat.

Synonyms (English) for "extinction":

extinction
extinct

Context sentences for "extinction" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe European Union will not be spared from the extinction of a diverse range of species.
Uniunea Europeană nu va fi cruţată de dispariţia unei game diverse de specii.
EnglishOn our continent, there are numerous unique cultures which are threatened with extinction.
Pe continentul nostru, există numeroase culturi unice care sunt amenințate cu dispariția.
EnglishWe must be ambitious and demand the protection of all species threatened with extinction.
Trebuie să fim ambiţioşi şi să solicităm protecţia tuturor speciilor ameninţate cu extincţia.
EnglishSound agriculture can help to preserve biodiversity and halt the extinction of species.
Agricultura sănătoasă poate ajuta la conservarea biodiversității și poate opri dispariția speciilor.
EnglishWhat we are talking about is the wiping out - the total extinction - of a particular species.
Vorbim despre eradicarea - extincția totală - a anumitor specii.
EnglishAt present, one in five species is at risk of extinction.
În prezent, una din cinci specii este pe cale de dispariție.
EnglishWe are facing extinction and you have a body which is set up supposedly to look after the tuna!
Ne confruntăm cu extincţia şi avem un organism care se presupune că a fost înfiinţat pentru a proteja tonul!
EnglishThe situation may result in the total extinction of Hungarian national sentiments and Hungarians in this area.
Situaţia poate avea drept rezultat dispariţia sentimentelor naţionale maghiare şi a ungurilor din această zonă.
EnglishBluefin tuna is threatened with extinction as a result of the failure to control the overfishing of this resource.
Tonul roşu este ameninţat cu dispariţia ca urmare a eşecului de a controla pescuitul excesiv al acestei resurse.
EnglishBritain's home waters have been fished to near extinction under European fisheries policies.
Politicile europene din domeniul pescuitului au permis ca în apele teritoriale britanice să se pescuiască până aproape de extincția speciilor.
EnglishIt pains me to see the people of Tibet repressed and their language, identity, culture and religion condemned to extinction.
Mă doare să îi văd pe locuitorii Tibetului reprimați, iar limba, identitatea, cultura și religia acestora condamnate la dispariție.
EnglishIn the case of the two-thirds of EU waters that the EU has fished to extinction, that means the British nation and British fishermen.
În cazul celor două treimi din apele comunitare în care UE a pescuit până la extincție, acest lucru înseamnă națiunea și pescarii britanici.
EnglishIf we do not exploit these resources in a sustainable way, we will move quickly towards the extinction of fish species and increased maritime pollution.
Dacă nu vom exploata aceste resurse în mod durabil, ne vom îndrepta rapid spre dispariția unor specii de pești și spre creșterea poluării maritime.
EnglishBy clearing tropical forests, we are reducing the biodiversity in the areas concerned and contributing to the extinction of a long list of endangered species.
Prin defrișarea pădurilor tropicale reducem biodiversitatea în domeniile vizate și contribuim la dispariția unei liste lungi de specii pe cale de dispariție.
EnglishIt is estimated that the global extinction rate is between 100 and 1 000 times higher than the usual natural rate, and human agency is chiefly responsible.
Se estimează că ritmul global de dispariție este între 100 și 1 000 de ori mai mare decât ritmul natural de dispariție, iar factorul uman este principalul responsabil.
EnglishWhile the objective of the European Union is the preservation of cultural diversity, minority languages and groups face the threat of extinction or assimilation.
În timp ce obiectivul Uniunii Europene este păstrarea diversităţii culturale, limbile şi grupurile minoritare se confruntă cu ameninţarea extincţiei sau asimilării.
EnglishDeforestation is responsible for the significant decline in biodiversity and for the extinction of certain species, not to mention for the deterioration of the Earth's ecosystem.
Despădurirea este responsabilă pentru declinul semnificativ al biodiversităţii şi pentru dispariţia anumitor specii, fără a menţiona deteriorarea ecosistemului Pământului.
EnglishThe stocks, particularly the eastern stock in the Mediterranean, remains critically low and there is a very real risk that we will soon witness the extinction of this endangered species.
Stocurile, mai ales stocul estic din Mediterana, rămân la nivel critic şi există un risc foarte real să fim martori în curând la extincţia acestei specii aflate în pericol.
EnglishIt is almost as shameful as this resolution before us, which just highlights species after species facing extinction: a real reflection of mankind's failure to plan for the future.
Este aproape la fel de ruşinos ca rezoluţia în discuţie, care pur şi simplu enumeră speciile care se confruntă cu extincţia: este expresia eşecului omenirii de a face planuri pentru viitor.
EnglishHere, too, there is data that does not definitely indicate the extinction or endangerment of deep coral, coral that is at a depth of more than 150-200 metres, which is what is covered by the measure.
Şi aici, există date care nu indică în mod categoric extincţia sau ameninţarea coralilor de adâncime, care se găsesc la peste 150-200 metri, adică a celor protejaţi de măsură.