EN grounds
volume_up
{noun}

grounds (also: court, courtyard, yard)
volume_up
ogradă {f} (curte)
grounds (also: ground, space)
volume_up
ocol {n} (cuprins)
grounds (also: -yard, court-yard)
volume_up
ocol {n} (curte)

Context sentences for "grounds" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMoving on to the content, the report prohibits discrimination on four grounds.
Trecând mai departe la conţinut, raportul interzice discriminarea din patru motive.
EnglishLibrarian and independent journalist, three times imprisoned on political grounds
Bibliotecar și jurnalist independent, de trei ori închis pe motive politice.
EnglishThese were omitted on the grounds that implementation costs would have been too high.
Acestea au fost omise pe motivul că cheltuielile de implementare ar fi prea mari.
English. - We have opposed this legislation on the grounds that it is certain that:
în scris. - Ne-am opus acestei propuneri legislative din următoarele motive:
EnglishHowever, I completely reject refugees seeking asylum on political grounds within the EU.
Cu toate acestea, resping în totalitate refugiaţii aflaţi în UE pe motive politice.
EnglishThis will remove the legal basis for deception on humanitarian grounds.
Se va înlătura astfel temeiul juridic pentru înşelătorie din motive umanitare.
EnglishThat move may be based on grounds of swiftness and unity in decision making.
Această mişcare poate fi bazată pe motive de rapiditate şi unitate în luarea deciziilor.
EnglishInstead, they acted on humanitarian grounds and waived visa requirements.
În schimb, aceștia au acționat în temeiuri umanitare și au ridicat cerințele de viză.
EnglishThese practices cannot be justified on the grounds of cultural or religious traditions.
Aceste practici nu pot fi justificate în temeiul tradiţiilor culturale sau religioase.
EnglishIn addition, all discrimination on the grounds of nationality is prohibited by the Treaties.
În plus, orice discriminare pe criterii de naţionalitate este interzisă prin Tratate.
EnglishLet us not, therefore, reason on purely ideological grounds and instead look at the facts.
Prin urmare, să nu judecăm pe temeiuri pur ideologice și să analizăm în schimb faptele.
EnglishParliament has always opposed the hierarchy of grounds for discrimination that has arisen.
Parlamentul s-a opus în permanenţă ierarhizării motivelor de discriminare care a apărut.
EnglishShe had been rejected not on grounds of intellectual ability, but because she has a disability.
A fost respinsă nu pe motive de abilitate intelectuală, ci pentru că are un handicap.
EnglishI respect the grounds for such a decision, but I hold a different opinion.
Respect motivele unei astfel de decizii, dar am o părere diferită.
EnglishNational security cannot be used as grounds for abolishing fundamental civil rights.
Motivul securităţii naţionale nu poate fi invocat pentru anularea drepturilor civice fundamentale.
EnglishThere are no grounds here for limiting consumers' freedom and their right to freedom of choice.
Nu există motive pentru limitarea libertăţii consumatorilor şi a dreptului lor de a alege.
EnglishThe lack of suitable fishing grounds is a threat to food security.
Lipsa unui cadru adecvat pentru pescuit este o amenințare la adresa securității alimentare.
EnglishHumanitarian principles and the desire for global balance provide plausible grounds for this.
Principiile umanitare şi dorinţa de echilibru global oferă motive plauzibile pentru aceasta.
EnglishThere is also the hypocrisy of the so-called individual regularisations on humanitarian grounds.
Există, de asemenea, ipocrizia aşa-numitelor regularizări individuale pe motive umanitare.
EnglishI abstained on the final vote on this resolution on both substantive and procedural grounds.
M-am abținut la votul final privind această rezoluție atât pe motive de fond cât și de procedură.