EN

to involve [involved|involved] {verb}

volume_up
How will the Commission involve the Parliament in any selection process?
Cum va implica Comisia Parlamentul într-un eventual proces de selecţie?
It therefore does not involve resources from the European structural funds.
Prin urmare, nu implică resurse de la fondurile structurale europene.
Emergencies often involve a high human, financial and environmental cost.
Situaţiile de urgenţă implică adesea mari costuri umane, financiare şi de mediu.
to involve (also: to implicate)
volume_up
a implica {vb} (a amesteca)
How will the Commission involve the Parliament in any selection process?
Cum va implica Comisia Parlamentul într-un eventual proces de selecţie?
It therefore does not involve resources from the European structural funds.
Prin urmare, nu implică resurse de la fondurile structurale europene.
Emergencies often involve a high human, financial and environmental cost.
Situaţiile de urgenţă implică adesea mari costuri umane, financiare şi de mediu.
About 40% are expected to involve intermediaries investing in Europe and about 60% in Central and Eastern Europe.
Se preconizează că aproximativ 40 % vor cuprinde intermediari care investesc în Europa şi aproximativ 60 % în Europa Centrală şi de Est.
The agreement with South Korea contains a chapter on sustainable development, which covers labour standards, environmental policy and a monitoring mechanism that is to involve civil society.
Acordul cu Coreea de Sud conține un capitol privind dezvoltarea durabilă, care cuprinde standardele muncii, politica de mediu și un mecanism de monitorizare care va implica societatea civilă.

Context sentences for "to involve" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThe response must involve legal migration, as an alternative to illegal immigration.
Răspunsul trebuie să fie migraţia legală, ca alternativă a imigraţiei ilegale.
EnglishWhat plans does the Council have to involve governments in the region more?
În ce fel își propune Consiliul să implice în mai mare măsură statele din regiune?
EnglishWe should continue with the efforts to involve those countries more intimately.
Ar trebui să continuăm eforturile de implicare mai intensă a acestor ţări.
EnglishEmergencies often involve a high human, financial and environmental cost.
Situaţiile de urgenţă implică adesea mari costuri umane, financiare şi de mediu.
EnglishThat would involve agreement on the status of Abkhazia and South Ossetia.
Acest lucru ar presupune un acord privind statutul Abkhaziei şi al Osetiei de Sud.
EnglishAll the aforementioned changes involve increasing the liquidity of beneficiaries.
Toate modificările menţionate anterior presupun creşterea lichidităţilor beneficiarilor.
EnglishHowever, people realised that the process did not involve democratic choice.
Totuşi, oamenii au înţeles că procesul nu a implicat o alegere democratică.
EnglishThere are many decisions in the workings of the European Union that involve sanctions.
Există multe decizii în funcţionarea Uniunii Europene care implică sancţiuni.
EnglishThe ENP does not merely involve the activities of governments and national politicians.
PEV nu include doar activităţile guvernelor şi ale politicienilor naţionali.
EnglishOf course, it is up to individual nations how they involve their own parliaments.
Bineînţeles, felul în care parlamentele sunt implicate depinde de fiecare naţiune în parte.
EnglishI would also like to learn a little more about what this would involve.
Aș dori, de asemenea, să aflu mai multe despre ceea ce ar presupune această măsură.
EnglishHow will the Commission involve the Parliament in any selection process?
Cum va implica Comisia Parlamentul într-un eventual proces de selecţie?
EnglishIt can quite often involve nursing care and various aspects of child development.
De multe ori implică asistență medicală și diferite aspecte ce țin de dezvoltarea copilului.
EnglishCombined heat and power facilities also involve expensive dual structures.
Instalaţiile combinate de încălzire şi energie implică şi structuri duale costisitoare.
EnglishAre there plans to involve more Member States and provide more resources?
Se prevede implicarea unui număr mai mare de state membre și de mijloace?
EnglishThe problems with SIS II do not involve the infrastructure that it shares with VIS.
Problemele SIS II nu implică infrastructura pe care o împarte cu VIS.
EnglishIt must involve the stakeholders in the day-to-day management of stocks.
Trebuie să implice părţile interesate în gestionarea zilnică a stocurilor.
EnglishIt therefore does not involve resources from the European structural funds.
Prin urmare, nu implică resurse de la fondurile structurale europene.
EnglishHow do we ensure that we involve children in decisions that concern them?
Cum asigurăm implicarea copiilor în luarea deciziilor care îi privesc?
EnglishIt was able to lead the negotiations, call a vote and involve the Member States.
Aceasta a fost în măsură să poarte negocierile, să organizeze votul şi să implice statele membre.