"jurisdiction" translation into Romanian

EN

"jurisdiction" in Romanian

EN jurisdiction
volume_up
{noun}

The jurisdiction has now implemented 98.4% of EU directives into domestic law.
Până în prezent, această jurisdicţie a transpus 98,4% din directivele UE în legislaţia sa internă.
The same applies to the subject of jurisdiction.
Acelaşi lucru este valabil şi în cazul problemei referitoare la jurisdicţie.
The question as to which jurisdiction should apply, and to what extent it should apply, remains unanswered.
Întrebarea referitoare la ce jurisdicţie ar trebui să se aplice şi în ce măsură ar trebui aplicată, rămâne fără răspuns.
There is no provision intended to deal with negative conflicts of jurisdiction.
Nicio dispoziţie nu vizează conflictele negative de competenţă.
If there is one area that comes under national jurisdiction, it is European air traffic control.
Dacă există vreun domeniu aflat sub competenţă naţională, acesta este controlul traficului aerian european.
Moreover, family law is a Member State competence and not an area of EU jurisdiction.
Mai mult decât atât, dreptul familial ţine de competenţa fiecărui stat membru şi nu reprezintă un domeniu care să ţină de jurisdicţia UE.

Synonyms (English) for "jurisdiction":

jurisdiction

Context sentences for "jurisdiction" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe problem is that its jurisdiction, through the internet, becomes extremely vast.
Problema este că jurisdicția sa, prin intermediul internetului, devine extrem de vastă.
EnglishSecondly, the jurisdiction of the European Court of Human Rights is supranational.
În al doilea rând, jurisdicţia Curţii Europene a Drepturilor Omului este supranaţională.
EnglishWe do not know what the judgment will be, nor what the jurisdiction or tools will be.
Nu știm care va fi raționamentul, nici jurisdicția sau instrumentele.
EnglishIts comprehensive jurisdiction is increasing, from the environment to financial policy.
Jurisdicţia sa cuprinzătoare este în expansiune, de la politica de mediu la cea financiară.
EnglishQuestioning the jurisdiction of European policy is certainly permissible in this area.
În acest domeniu verificarea jurisdicţiei politicii europene este, cu siguranţă, permisibilă.
EnglishThe Netherlands, and the Netherlands alone, should be taking decisions on the exercise of jurisdiction.
Ţările de Jos, şi doar Ţările de Jos, ar trebui să ia decizii privind exercitarea competenţelor.
EnglishIn addition, the judgment of the Court of Justice on jurisdiction in terms of the language rules is pending.
În plus, hotărârea Curţii de Justiţie referitoare la regimul lingvistic este încă în aşteptare.
EnglishIn absolute terms, that is to say, for all other cases, jurisdiction lies with the national courts.
În termeni absoluți, și anume, pentru toate celelalte cazuri, jurisdicția aparține instanțelor naționale.
English. - The Hague Programme addresses the case of conflicts of jurisdiction in criminal matters.
în scris. - Programul de la Haga abordează cazul conflictelor de exercitare a competenţelor în materie penală.
EnglishYou defend human rights in Guatemala and Indonesia - anywhere in the world where you have no jurisdiction.
Dvs. apărați drepturile omului în Guatemala și Indonezia - oriunde în lume unde nu aveți nicio competență.
EnglishThis will certainly lead to problems in the area of jurisdiction and the autonomy of the Court of Justice.
Acest lucru va conduce cu siguranţă la probleme în domeniul jurisdicţiei şi autonomiei Curţii de Justiţie.
EnglishLet us be very clear: I do not think anybody here is claiming that the US was acting outside its jurisdiction.
Să fim foarte clari: Nu cred că există cineva aici care susține că SUA au acționat în afara jurisdicției sale.
EnglishEven safety and security of nuclear installations come for the most part under national jurisdiction.
Până și siguranța și securitatea instalațiilor nucleare intră, în cea mai mare parte, sub incidența jurisdicției naționale.
EnglishTherefore it is clear that consumers are leaving EU jurisdiction even if they do not leave EU territory themselves.
Prin urmare, este clară părăsirea de către consumatori a jurisdicției UE, chiar dacă aceștia nu părăsesc teritoriul UE.
EnglishYet the reality is that territorial jurisdiction and property rights are the only secure basis for conservation.
Totuși, realitatea este că jurisdicția teritorială și drepturile de proprietate sunt singura bază sigură pentru conservare.
EnglishWe are fighting against military jurisdiction and for the rule of law, which is not compatible with military jurisdiction.
Luptăm împotriva jurisdicției militare și pentru statul de drept, care nu este compatibil cu jurisdicția militară.
EnglishIn my opinion, we must respect the fact that every state has issued gambling licences within its own jurisdiction.
Consider că trebuie să respectăm faptul că fiecare stat a emis autorizaţii de jocuri de noroc în cadrul propriei jurisdicţii.
EnglishCodecision should apply to the actual patent regulation and the approval of patent jurisdiction, however.
Regulamentul actual privind brevetele și aprobarea jurisdicției în cazul brevetelor ar trebui, însă, să fie supuse procedurii de codecizie.
EnglishThe difficult situation that Italy is currently facing comes within Europe's jurisdiction, as Mrs Malmström suggested.
Situaţia dificilă cu care se confruntă în prezent Italia se încadrează în jurisdicţia Europei, aşa cum a sugerat dna Malmström.
EnglishMr President, the European Union has no jurisdiction as far as the status of national minorities in the Member States is concerned.
Dle preşedinte, Uniunea Europeană nu are competenţe în privinţa statutului minorităţilor naţionale în statele membre.

Other dictionary words