EN

lie {noun}

volume_up
That is a lie, and in my view this debate is a farce.
Aceasta este o minciună, iar în opinia mea această dezbatere este o farsă.
What my fellow Member says is simply a lie.
Ceea ce spune colegul meu deputat este o minciună.
Political perversion means nothing but lies and cynical deception of voters.
Perversitatea politică nu reprezintă nimic altceva decât minciună și înșelare cinică a alegătorilor.
lie
volume_up
neadevăr {n} (minciună)
It is a lie to say that the capitalist crisis is due solely to maladministration and corruption.
Afirmaţia conform căreia criza capitalistă este cauzată numai de administrarea defectuoasă şi coruptă este un neadevăr.
lie (also: fib)

Context sentences for "lie" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishIt is estimated that 90 billion barrels of oil alone lie untapped under the ice.
Se estimează că 90 de miliarde de barili doar de petrol zac intacţi sub gheaţă.
EnglishA fifth of the world's undiscovered resources lie in precisely this region.
O cincime din resursele mondiale nedescoperite se află exact în această regiune.
EnglishThat is my proposal, because the competence for accession does not lie with Europe.
Aceasta este propunerea mea, deoarece competența de aderare nu revine Europei.
EnglishWe lie to ourselves and we fail to take the measures which might save our lives.
Ne minţim singuri şi eşuăm în a lua măsurile care ne-ar putea salva viaţa.
EnglishIt is estimated that 90 billion barrels of oil alone lie untapped under the ice.
Se estimează că doar sub gheaţă se află 90 de miliarde de barili de petrol nefolosiţi.
EnglishThe task of civil society does not lie solely in taking part in elections.
Responsabilitatea societății civile nu rezidă numai în participarea la alegeri.
EnglishThe future of the planet's energy supply does not lie in nuclear energy.
Viitorul aprovizionării cu energie a planetei nu se bazează pe energia nucleară.
EnglishThe historical roots of the European Union lie in the Second World War.
Originile Uniunii Europene sunt strâns legate de cel de-al Doilea Război Mondial.
EnglishUnfortunately, the responsibility for this does not lie with Parliament.
Din păcate, responsabilitatea pentru acest lucru nu aparţine Parlamentului.
EnglishIf we listen to today's discussions, it is quite clear where the greatest fears lie.
Dacă ascultăm discuțiile de astăzi, este foarte clar de unde provin cele mai mari temeri.
EnglishBut naturally, the final decision on the negotiation directives will lie with the Council.
Dar, fireşte, decizia finală asupra directivelor de negociere va reveni Consiliului.
EnglishIt will also help promote the basic values which lie at the heart of the European Union.
De asemenea, aceasta va ajuta la promovarea valorilor ce stau la baza Uniunii Europene.
EnglishThe first is the fact that the biggest problems still lie with the Member States.
Primul este acela că problemele cele mai mari încă se înregistrează la nivelul statelor membre.
EnglishIn this regard, too, we observed quite clearly where our difficulties lie.
Şi în acest sens, am observat destul de clar care sunt punctele în care există dificultăţi.
EnglishDo we want governments that lie about their budgets or their deficits?
Ne dorim guverne care mint în legătură cu propriile bugete și deficite?
EnglishI had expected that the problems would lie in the practical management of the directive.
Sperasem că problemele vor ţine de gestionarea practică a directivei.
EnglishThe seeds of human rights violations lie in history, sometimes in distant history.
Începuturile încălcărilor drepturilor omului se află în istorie, uneori într-o istorie îndepărtată.
EnglishThese regulations lie at the heart of the common fisheries policy.
Aceste regulamente stau la baza politicii comune în domeniul pescuitului.
EnglishMr President, of course, our first sympathies lie with the victims.
Dle Președinte, compasiunea noastră se îndreaptă, desigur, în primul rând, către victime.
EnglishHowever, I would like to warn the Council to let sleeping dogs lie.
Totuşi, aş dori să avertizez Consiliul să nu reînvie vechile conflicte.

Synonyms (English) for "lie":

lie