"merit" translation into Romanian

EN

"merit" in Romanian

RO

"merit" in English

EN merit
volume_up
{noun}

There are many excellent candidates, and I hope the selection is based on merit, not politics.
Sunt mulți candidați excelenți, și sper că selecția se bazează pe merit, nu pe politică.
I do not wish to go into the question of merit just now.
Nu doresc să intru acum într-o discuţie despre merit.
None of that, however, can take precedence over the criteria of merit and professional excellence.
Totuși, niciunul dintre aceste aspecte nu poate prevala asupra criteriilor de merit și excelență profesională.
Secondly, all the spending commitments in the recovery plans are far from being of equal merit.
În al doilea rând, nu toate cheltuielile angajate în planurile de redresare au aceeaşi valoare.

Synonyms (English) for "merit":

merit

Context sentences for "merit" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThey deserve the opportunity to show their merit during the accession process.
Merită să li se dea şansa de a arăta tot ce pot în cursul procesului de aderare.
EnglishIts great merit is that it examines the question from the perspective of farmers.
Meritul său principal este că examinează subiectul din perspectiva fermierilor.
EnglishThere were two interesting sentences in the report that merit further attention.
Raportul conţinea două teze interesante care merită o atenţie suplimentară.
EnglishPresident Obama's concept of a levy on financial institutions could bear some merit.
Conceptul preşedintelui Obama privind taxarea instituţiilor financiare ar putea fi valoros.
EnglishSuch a service will not function effectively without staff recruited on the basis of merit.
Un asemenea serviciu nu va funcționa eficient fără personal angajat pe baza meritelor.
EnglishI see merit in creating a permanent mechanism for dealing with disruptive situations.
Consider că trebuie creat un mecanism permanent care să gestioneze situaţiile perturbatoare.
EnglishThis text has the merit of proposing solutions for radically rethinking this policy.
Acest text are meritul de a fi propus soluții pentru a regândi în mod radical această politică.
EnglishI am simply saying that a whole series of issues merit responses.
Spun doar că există o întreagă serie de întrebări care merită răspunsuri.
EnglishEnlargement is decided by merit rather than by an artificial timetable.
Extinderea este hotărâtă mai curând în funcţie de merite decât printr-un calendar artificial.
EnglishWhat is absolutely clear to me is that we are going to appoint on merit.
Ceea ce este absolut clar pentru mine este faptul că numirile se vor face în funcţie de merite.
EnglishProvisions on sale of goods merit priority, as do service contracts.
Dispoziţiile privind vânzările de mărfuri merită prioritate, precum şi contractele de servicii.
EnglishAlso, the post-EIA stage should merit closer attention: it is frequently neglected.
De asemenea, etapa post-EIM ar trebui să beneficieze de mai multă atenție, întrucât este neglijată frecvent.
EnglishNotwithstanding some positive points, the general content of the resolution does not merit our support.
În ciuda unor puncte pozitive, conținutul general al rezoluției nu merită sprijinul nostru.
EnglishThe amendments which have been prepared merit serious reflection and - in most cases - support.
Modificările care au fost elaborate merită o analiză serioasă şi - în majoritatea cazurilor - susţinere.
EnglishThe Giegold report has the merit of drawing attention to some of these macro-economic imbalances.
Raportul Giegold are meritul de a atrage atenția asupra unora dintre aceste dezechilibre macroeconomice.
English. - EPLP MEPs believe that this resolution contains a number of points of merit.
în scris. -Membrii EPLP ai Parlamentului European consideră că această rezoluţie conţine un număr de puncte meritorii.
EnglishThis text has the merit of recognising market failures and advocating the fight against climate change.
Acest text are meritul de a recunoaşte eşecurile pieţei şi de a susţine combaterea schimbărilor climatice.
EnglishIt has to be open, transparent and merit-based.
Trebuie să fie transparentă, deschisă și să se bazeze pe merite.
EnglishThe Commission agrees that the selection process has to be open, transparent and merit-based.
Comisia este de acord cu faptul că procedura de selecție trebuie să fie deschisă, transparentă și să se bazeze pe merite.
EnglishThis report has the great merit of stressing the need for MEPs to carry out their duties in their own language.
Acest raport are meritul de a releva nevoia deputaților de a-și îndeplini sarcinile în propria lor limbă.