EN to reduce
volume_up
[reduced|reduced] {verb}

If we can reduce demand, then access to services will also reduce.
Dacă putem reduce cererea, atunci accesul la servicii se va reduce și el.
Furthermore, it will reduce harmful cross-border interference and disturbance.
În plus, va reduce interferențele și perturbările transfrontaliere periculoase.
We rejected all proposals that would reduce the political groups' independence.
Am respins toate propunerile care ar reduce independenţa grupurilor politice.
This would undermine the thrust of the report's objective of making sure the single market breaks down barriers and reduces costs.
Acest lucru ar slăbi impulsul obiectivului raportului de a asigura că piaţa unică elimină barierele şi reduce costurile.
I hope that as a result of this crisis, the tendency to reduce the budget will not increase still further, because then we will be even weaker and more helpless.
Sper că, drept urmare a crizei, tendinţa de a reduce bugetul nu se va accentua şi mai mult, pentru că atunci vom fi şi mai slabi şi şi mai neputincioşi.
This would not only restrict the business opportunities in mountain regions, but would also change the landscape and eventually reduce biodiversity.
Acest lucru nu numai că ar restrânge oportunităţile întreprinderilor în regiunile muntoase, ci ar schimba, de asemenea, peisajul şi ar reduce în cele din urmă biodiversitatea.
to reduce (also: to slow down)
volume_up
a încetini {vb} (viteza)
to reduce (also: to hold)
volume_up
a comprima {vb} (a reduce)
to reduce (also: to annihilate, to nought)
volume_up
a distruge {vb} (a nimici)
Trust in politicians is at an all-time low, and we will reduce our standing further if we are seen to condone such waste.
Încrederea în politicieni este mai scăzută decât oricând şi ne vom distruge şi mai mult reputaţia dacă se observă că trecem cu vederea o astfel de risipă.
to reduce (also: to cut down)
volume_up
a ciunti {vb} (a reduce)

Context sentences for "to reduce" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOnly then will it be possible to reduce distortions in international competition.
Doar atunci va fi posibilă reducerea denaturărilor concurenţei internaţionale.
EnglishFurthermore, it will reduce harmful cross-border interference and disturbance.
În plus, va reduce interferențele și perturbările transfrontaliere periculoase.
EnglishWe rejected all proposals that would reduce the political groups' independence.
Am respins toate propunerile care ar reduce independenţa grupurilor politice.
EnglishThe death penalty has not been proven to prevent or reduce crime significantly.
Nu s-a dovedit că pedeapsa cu moartea previne sau reduce infracţiunile semnificativ.
EnglishWe have to successfully reduce the transport of live animals for slaughter.
Trebuie să reducem cu succes transportul de animale vii destinate sacrificării.
EnglishThe report also seeks to reduce the amount of arrears by increasing payments.
Raportul caută, de asemenea, să reducă volumul arieratelor prin creşterea plăţilor.
EnglishThese measures will reduce average CO2 emissions by 6 to 7 grams of CO2 per kilometre.
Aceste măsuri vor reduce media emisiilor de CO2 cu 6-7 grame de CO2 pe kilometru.
EnglishFurthermore, a toll may significantly reduce the demand for road transport.
Totodată, o taxă ar putea reduce semnificativ cererea de transporturi rutiere.
EnglishThe EU has every opportunity to lead the way in taking action to reduce CO2 emissions.
UE are toate şansele să devină liderul acţiunilor de reducere a emisiilor de CO2.
EnglishThey will increase the basic salary and reduce the variable part of remuneration.
Vor creşte salariul de bază şi vor reduce partea variabilă a remuneraţiei.
EnglishFor this reason, it would be a mistake to reduce the resources for communications.
Din acest motiv, ar fi o greşeală diminuarea resurselor pentru comunicare.
EnglishThey want to reduce our targets and they want to offset more of our emissions.
Ei doresc reducerea obiectivelor noastre şi compensarea în mai mare măsură a emisiilor.
EnglishIn the first place, we need to reduce the volume of domestic emissions dramatically.
În primul rând, trebuie să reducem dramatic cantitatea de emisii domestice.
EnglishIf we can reduce demand, then the supply of services will also go down.
Dacă reuşim să reducem cererea, atunci va scădea şi furnizarea acestor servicii.
EnglishAny attempt to reduce, weaken or postpone the promises made must be fought.
Trebuie combătută orice încercare de reducere, atenuare sau amânare a promisiunilor.
EnglishDo we want to reduce the number of poor workers, of which there are nearly 17 million?
Vrem să reducem numărul lucrătorilor săraci, care se ridică la aproape 17 milioane?
EnglishRepeatedly changing and saving the picture can reduce the picture quality.
Modificarea și salvarea repetată a imaginii poate reduce calitatea acesteia.
EnglishIn 1999, the Natural design was shown to reduce pain for people who used it.
În 1999, s-a demonstrat că designul Natural reduce durerea pentru cei care-l utilizau.
EnglishThe revenues thus generated must be used to reduce the external costs.
Veniturile astfel obţinute trebuie folosite pentru reducerea costurilor externe.
EnglishI repeat: we need to reduce national contributions and strengthen the European budget.
Repet: trebuie să reducem contribuțiile naționale și să consolidăm bugetul european.