EN scheme
volume_up
{noun}

scheme (also: method, model, system, type)
This voluntary scheme is run by the Foundation for Environmental Education.
Acest sistem facultativ este coordonat de Fundaţia pentru educaţie ecologică.
Realistically, exclusion from an existing salary scheme is probably inevitable.
Realist, excluderea de la un sistem salarial existent este probabil inevitabil.
Businesses in Flanders have been clamouring for such a scheme for a long time.
Întreprinderile din Flandra solicită un astfel de sistem de multă vreme.
In the Color scheme list, select another color scheme, and then click OK.
În lista Schemă de culori, selectați o altă schemă de culori, apoi faceți clic pe OK.
Under Sound scheme, click Save As, and then type a name for the new sound scheme.
Sub Schemă de sunete, faceți clic pe Salvare ca, apoi tastați un nume pentru schema de sunete nouă.
The current scheme was adopted in 2008 under the consultation procedure.
Schema actuală a fost adoptată în 2008 în temeiul procedurii de consultare.
scheme (also: design, plan, project)
volume_up
plan {n} (proiect)
For more information, see Change, create, or delete a power plan (scheme).
Pentru mai multe informații, consultați Modificarea, crearea sau ștergerea unui plan (schemă) de alimentare.
For information about making those changes, see Change, create, or delete a power plan (scheme).
Pentru informații despre efectuarea acestor modificări, consultați Modificarea, crearea sau ștergerea unui plan (schemă) de alimentare.
An Emissions Trading Scheme for aviation, whilst it may have only a marginal effect, is still an appropriate way ahead.
Un plan de comerţ al emisiilor în domeniul aviaţiei ar putea fi o bună soluţie, deşi este posibil să aibă doar un efect marginal.
scheme (also: design, draft, intent, intention)
They withdrew from this scheme many years ago.
Acesta s-a retras din proiect cu mulţi ani în urmă.
Secondly, the Commission suggested that the scheme be launched on a pilot project basis.
În al doilea rând, Comisia a sugerat ca schema să fie lansată pe baza unui proiect pilot.
scheme (also: strategy)
scheme (also: intrigue, plot)
scheme (also: amalgam)
scheme (also: plan)
scheme (also: plan, project)
scheme (also: intrigue)

Synonyms (English) for "scheme":

scheme

Context sentences for "scheme" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt would also be useful to improve the EU's current emissions trading scheme.
De asemenea, ar fi utilă o îmbunătățire a actualei scheme UE de comerț cu emisii.
EnglishThis scheme is very clearly aimed at countries that cannot afford this reduction.
Acesta vizează în mod evident țările care nu își permit această reducere.
EnglishI also hope that the Commission will be more proactive in its support for the scheme.
Sper, de asemenea, că Comisia va fi mai proactivă în sprijinirea sistemului.
EnglishIt should read: 'the retirement age for the Scheme has been raised from 60 to 63'.
Se va citi: "vârsta de pensionare în cadrul regimului a crescut de la 60 la 63 de ani”.
EnglishHowever the European financing scheme is both diverse and complicated.
Sistemul european de finanțare este însă pe cât de divers, pe atât de complicat.
EnglishWe need to put this food aid scheme on a permanent footing for the future.
Trebuie să punem acest program de ajutor alimentar pe o bază permanentă pentru viitor.
EnglishA similar private storage scheme was also adopted in the Republic of Ireland.
Un program similar de depozitare privată a fost adoptat, de asemenea, în Republica Irlanda.
EnglishIreland and Europe can benefit by further promoting and using the scheme.
Irlanda şi Europa pot beneficia de promovarea şi utilizarea în continuare a sistemului.
EnglishMaintaining the Ecolabel certification scheme's credibility requires:
Menţinerea credibilităţii sistemului de certificare prin eticheta ecologică impune:
EnglishWell, of course, the plan was flawed and their fanciful monetary scheme collapsed.
Ei bine, desigur că planul lor era greşit şi că sistemul lor monetar fantezist s-a prăbuşit.
EnglishFinally, Ms Rosbach and others raised the issue of an anti-disaster scheme.
În fine, dna Rosbach și ceilalți au ridicat problema unei scheme de prevenire a dezastrelor.
EnglishI voted in favour of Mr Tatarella's report on a Community Ecolabel scheme.
Am votat pentru raportul dlui Tatarella privind sistemul comunitar al etichetării ecologice.
EnglishThat scheme, like many more, was cofunded by the European Union.
Acest program, la fel ca multe altele, a fost cofinanţat de Uniunea Europeană.
EnglishAs a matter of principle I am in favour of phasing out the present pension scheme.
Ca o chestiune de principiu, sunt în favoarea eliminării treptate a sistemului de pensii actual.
EnglishTherefore we need to find a solution, and probably a new legal basis for the scheme.
Prin urmare, trebuie să găsim o soluție și probabil un nou temei juridic pentru acest program.
EnglishBut you can give your new sound scheme (or an existing scheme) a new name.
Dar aveți posibilitatea să dat schemei noi de sunete (sau unei scheme existente) un nume nou.
EnglishHowever, these exchanges have been resumed following the removal of this scheme.
Prin eliminarea lor însă, aceste schimburi au fost relansate.
EnglishWe launched a public consultation and are conducting an evaluation of the current scheme.
Am lansat o consultare publică și facem o evaluare a schemei actuale.
EnglishSince November 2009, the SEPA Direct Debit (SDD) scheme has also been available.
Începând cu luna noiembrie 2009, și mecanismul de debitare direct (SDD) este disponibil în cadrul SEPA.
EnglishParliament will merely be consulted, which reflects the anti-democratic nature of the scheme.
Parlamentul va fi doar consultat, ceea ce reflectă caracterul antidemocratic al demersului.