EN sense
volume_up
{noun}

sense (also: direction, reason, use, way)
Of course, there are private equity investments that make sense for companies.
Desigur, există şi investiţii de capital privat care au sens pentru societăţi.
This is completely contrary to sustainability in the social sense.
Acest lucru este complet contrar dezvoltării durabile în sens social.
It does not make much sense for us to continue discussing the numerous amendments.
Este cumva lipsit de sens să continuăm să discutăm despre numeroasele modificări.
sense (also: taste, mindedness)
For that reason, including the revision clause in this directive is common sense.
De aceea, inclusiv clauza de revizuire din această directivă are simț practic.
It requires and encourages a sense of responsibility among all citizens.
Aceasta necesită și încurajează un simț al responsabilității în rândul tuturor cetățenilor.
We therefore need common sense and prudence on this issue.
De aceea, referitor la această chestiune avem nevoie de bun simț și de prudență.
The right to live in peace and with a sense of security is an EU priority.
Dreptul de a trăi în pace şi cu un sentiment de securitate este o prioritate a UE.
Collective sovereignty naturally arises from this sense of collective belonging.
Suveranitatea colectivă se naşte în mod firesc din acest sentiment de apartenenţă colectivă.
The only thing that worries me is this false sense of security.
Singurul lucru care mă îngrijorează este acest sentiment fals de siguranță.
sense (also: meaning)
We have seen that the mission to Tunisia made sense and the mission to Egypt made sense.
Am văzut că misiunea din Tunisia a avut un rost, la fel ca misiunea din Egipt.
It does not make any sense to adopt a Russian economic system without having Russian raw materials.
Nu are rost să adoptăm un sistem economic rus fără a avea materii prime rusești.
There is no sense in saying 'yes, but we were right, it was the right method', and so on.
Nu are niciun rost să spunem "da, dar am avut dreptate, era metoda potrivită” şi aşa mai departe.
sense (also: direction)
In this sense, the improvement of relations with Turkey by the regional government of Kurdistan constitutes a positive step in that direction.
În acest sens, îmbunătăţirea relaţiilor cu Turcia de către guvernul regional al Kurdistanului constituie un pas înainte în această direcţie.
sense
This makes considerably more sense than the structure which was originally planned, with an all-powerful Secretary-General working alone.
Acesta are mai multă noimă decât structura care fusese planificată iniţial, cu un singur Secretar General atotputernic.
sense (also: significance, meaning)
volume_up
tâlc {n} (înțeles)

Context sentences for "sense" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHowever, a minimum wage only makes sense when combined with additional measures.
Totuși, un salariu minim este recomandat doar în combinație cu măsuri adiționale.
EnglishThe EU must support efforts to strengthen Sri Lanka's sense of responsibility.
UE trebuie să susțină eforturile de întărire a simțului răspunderii al Sri Lanka.
EnglishAgain, the benefits of these exchanges are substantial in every possible sense.
Din nou, beneficiile acestor schimburi sunt substanţiale în toate sensurile posibile.
EnglishTherefore, it is certainly not a government in the constitutional sense of the word.
Prin urmare, acesta nu este un guvern în sensul constituţional al cuvântului.
EnglishThis is more than a question of justice; it is a question of common sense.
Aceasta este mai mult decât o chestiune de justiţie; este o chestiune de bun simţ.
EnglishEnlargement makes sense, but we must have conformity between rhetoric and practice.
Extinderea este justificată, însă trebuie să avem coerenţă între retorică şi practică.
EnglishToday, I would very much like to impress on us all a sense of urgency.
Astăzi, aş dori să întipăresc asupra tuturor situaţia presantă în care ne aflăm.
EnglishThis legislation needs urgent attention, and more common sense is needed.
Această legislaţie are nevoie urgentă de atenţie şi este necesar mai mult bun simţ.
EnglishBrainstorming and encouraging the exchange of best practices make sense.
Brainstorming-ul şi încurajarea schimbului de bune practici sunt foarte rezonabile.
EnglishToday, however, you are aware of the sense of disappointment felt in these countries.
Astăzi, totuşi, sunteţi conştient de sentimentul de dezamăgire resimţit în aceste ţări.
EnglishThis makes sense, because they are closer to the local problems and issues.
Acest lucru este logic, deoarece sunt mai apropiate de problemele locale.
EnglishAs we have a new treaty, the Treaty of Lisbon, it makes sense to implement it.
Întrucât avem un tratat nou, Tratatul de la Lisabona, este normal să îl punem în aplicare.
EnglishHungarians are focusing on national identity, their own state and common sense.
Ungurii se axează pe identitatea naţională, statul lor şi bunul simţ.
EnglishLet us dare to do what common sense dictates before it is too late.
Să îndrăznim să luăm măsurile impuse de bunul simţ, înainte de a fi prea târziu.
EnglishThis is important also in the sense that has been mentioned by Ana Gomes.
Acest fapt este de asemenea important și în sensul menționat de Ana Gomes.
EnglishThey give me a real sense of the direction that we need to move in.
Îmi conferă o înţelegere reală a direcţiei înspre care trebuie să ne îndreptăm.
EnglishIt also makes sense for us to have as straightforward a process as possible.
Este, de asemenea, logic, să avem un proces cât mai direct cu putință.
EnglishChildren who encounter violence at home are, in a sense, also its victims.
Copiii care se confruntă cu violență în familie sunt și ei, într-un fel, victimele sale.
EnglishLet us turn charity cases into producers with a sense of self-worth.
Să transformăm cazurile sociale în producători încrezători în propria lor valoare.
EnglishIn that sense, he might be dangerous as far as some parties are concerned.
Şi pentru aceasta ar putea reprezenta un pericol pentru anumite partide.