EN significance
volume_up
{noun}

significance (also: bearing, importance, meaning, heft)
The European Council had a particular significance for climate change.
Consiliul European a avut o semnificaţie specială pentru lupta împotriva schimbărilor climatice.
The activities of micro-entities are of negligible cross-border significance.
Activităţile microentităţilor sunt de o semnificaţie transfrontalieră neglijabilă.
The summit had optimistic and promising significance.
Summitul a avut o semnificaţie optimistă şi promiţătoare.
significance (also: consequence, importance)
The entire Xinjiang Region has enormous cultural significance for the entire world.
Întreaga regiune Xinjiang are o însemnătate culturală enormă pentru întreaga lume.
This is indeed a subject of great significance.
Acesta este într-adevăr un subiect de mare însemnătate.
According to Mrs Malmström's own words, this is an initiative with great political significance and practical implications.
Însăşi dna Malmström a spus că această iniţiativă are o mare însemnătate politică, dar şi implicaţii practice.
significance (also: sense, meaning)
volume_up
tâlc {n} (înțeles)
significance (also: purport)
significance (also: importance)

Synonyms (English) for "significance":

significance

Context sentences for "significance" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe must not downplay the significance of these crimes, and we must not deny them.
Nu trebuie să diminuăm semnificaţia acestor crime şi nu trebuie să le negăm.
EnglishFrom a political point of view, though, this change is of the utmost significance.
Însă, din punct de vedere politic, această schimbare are o importanţă majoră.
EnglishAnother matter is to stress the significance of the multilingual e-justice portal.
Sublinierea importanţei portalului multilingv e-justiţie este un alt aspect.
EnglishMadam President, the real significance of the Deepwater disaster is being missed.
Doamnă preşedintă, se pierde din vedere semnificaţia reală a catastrofei "Deepwater”.
EnglishThe significance of health will continue to increase in our aging society.
Importanţa sănătăţii va continua să crească într-o societate care îmbătrâneşte.
EnglishIts significance for the everyday lives of our citizens has continued to increase.
Uniunea ocupă un loc din ce în ce mai important în viaţa cotidiană a cetăţenilor săi.
EnglishThe very fact of belonging to a united Europe is, certainly, not without significance.
Simplul fapt de a aparţine unei Europe unite este, cu siguranţă, semnificativ.
EnglishFor me, the significance of this package will be felt for many years to come.
Pentru mine, semnificaţia acestui pachet se va face simţită mulţi ani de aici înainte.
EnglishAll this affects the EU - hence the significance of the Eastern Partnership.
Toate acestea afectează UE - de aici şi semnificaţia Parteneriatului estic.
EnglishI should also like to highlight the political significance of this Czech Presidency.
Doresc, totodată, să evidenţiez semnificaţia politică a preşedinţiei cehe.
EnglishThe idea of cohesion is therefore one whose significance cannot be overestimated.
Prin urmare, semnificațiile ideii de coeziune nu pot fi supraestimate.
EnglishThe current crisis is an acid test, and we must understand its full significance.
Criza actuală reprezintă un test dificil şi trebuie să îi înţelegem pe deplin semnificaţia.
EnglishThe significance of the citizens' initiative will not be seen until it enters into force.
Importanța inițiativei cetățenilor se va revela doar după la intrarea sa în vigoare.
EnglishThis issue will be of great significance, and we should turn our attention to it now.
Acest aspect va avea o semnificație majoră și ar trebui să ne concentrăm asupra sa acum.
EnglishWe need someone in this position who understands the significance of the present crisis.
Avem nevoie în această funcție de o persoană care înțelege semnificația crizei actuale.
EnglishThe definition of night work is also of great practical significance.
Definirea lucrului pe timp de noapte este, de asemenea, de o mare importanţă practică.
EnglishThe significance of the regions of the EU varies greatly depending on the structure of the state.
Valoarea regiunilor din UE variază foarte mult în funcție de structura statului.
EnglishFor this reason, particular significance must be attached to the principle of subsidiarity.
Din acest motiv, trebuie acordată o importanță deosebită principiului subsidiarității.
EnglishThe European Union must exert significance influence in this case.
Uniunea Europeană trebuie să exercite o influenţă considerabilă în acest caz.
EnglishMoreover, that region is of major strategic significance for Europe.
În plus, regiunea menţionată este de importanţă strategică pentru Europa.