"significant" translation into Romanian

EN

"significant" in Romanian

EN significant
volume_up
{adjective}

Obviously this agreement is a significant breakthrough and it is to be welcomed.
Acest acord reprezintă, desigur, un progres semnificativ și trebuie salutat.
It is making a significant contribution to security and to normalisation.
Aceasta contribuie în mod semnificativ la securitate şi la normalizare.
The make a significant contribution towards implementing the Lisbon objectives.
Ele contribuie în mod semnificativ la implementarea obiectivelor de la Lisabona.
Many of our countries have troops and significant numbers of civil personnel in the country.
Multe dintre ţările noastre au trupe şi un număr considerabil de personal civil în această ţară.
The free movement of labour can make a significant contribution to narrowing the disparities between regions.
Libera circulație a forței de muncă poate contribui considerabil la reducerea disparităților dintre regiuni.
These inequalities create a significant imbalance in their participation in the European standardisation system.
Aceste inegalități provoacă un dezechilibru considerabil în ceea ce privește participarea lor la sistemul european de standardizare.
significant (also: important, of consequence)
volume_up
însemnat {adj. m}
I support the implementation of this strategy as the Danube region offers significant socio-economic potential within Europe.
Susțin implementarea acestei strategii deoarece regiunea Dunării reprezintă un însemnat potențial socio-economic în cadrul Europei.
In the current period of 2007-2013, all Member States have devoted a significant amount of their total financial allocations to innovation and development activities.
În perioada actuală 2007-2013, toate statele membre au dedicat un volum însemnat din totalul alocărilor financiare pentru activităţile de inovare şi dezvoltare.
significant

Synonyms (English) for "significant":

significant

Context sentences for "significant" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAgriculture can make a significant contribution to achieving the EU 2020 goals.
Agricultura poate avea o contribuție semnificativă la obiectivele pentru UE 2020.
EnglishOver the last 20 years, the country has made significant progress for two reasons.
În ultimii 20 de ani, țara a înregistrat progrese semnificative din două motive.
EnglishThere has been a significant drop in the prices of basic agricultural products.
S-a înregistrat o scădere semnificativă a prețurilor produselor agricole de bază.
EnglishThe Desertec project is especially significant in that it points to the future.
Proiectul Desertec este important mai ales pentru că se îndreaptă spre viitor.
EnglishWe saw in 2008 a significant drop in prices, mainly because of a good harvest.
În 2008 am asistat la o scădere a preţurilor, în special din cauza recoltei bune.
EnglishThose who are critical of significant economising are certainly on the wrong path.
Cei care critică economisirile semnificative sunt cu siguranță pe un drum greșit.
EnglishIt is significant, but not equivalent to what is happening in Tunisia and Egypt.
Este semnificativă, dar situația nu este similară celei din Tunisia și Egipt.
EnglishThe motion for a resolution highlights a very significant and important matter.
Propunerea de rezoluție subliniază o chestiune foarte semnificativă și importantă.
EnglishIn recent decades, the interregional approach has had some significant successes.
În ultimele decenii, abordarea interregională a înregistrat succese semnificative.
EnglishLatin America is a significant partner for the EU, even without the Cuban regime.
America Latină este un partener important pentru UE, chiar şi fără regimul cubanez.
EnglishThe Committee on Industry, Research and Energy has made a significant contribution.
Comisia pentru industrie, cercetare şi energie a adus o contribuţie semnificativă.
EnglishThis is also one of the most significant points in the Financial Regulation.
Acesta este şi unul dintre cele mai importante puncte din Regulamentul financiar.
EnglishThe 2009 budget is also making a significant contribution to this solution.
Bugetul anului 2009 aduce şi el o contribuţie semnificativă la această soluţie.
EnglishThere is one further significant factor to mention before I conclude my comments.
Există un alt factor important de menţionat înainte de a încheia discursul.
EnglishA significant proportion of the EU population lives in tower block apartments.
O proporţie semnificativă a populaţiei UE locuieşte în apartamente de bloc.
EnglishIt represents a significant challenge to the present single currency system.
Reprezintă o provocare semnificativă pentru actualul sistem de monedă unică.
EnglishThat is why we have come up with a significant simplification of EU legislation.
Tocmai de aceea am propus o simplificare semnificativă a legislaţiei UE.
EnglishThe global economic crisis led to a significant reduction in air traffic.
Criza economică globală a determinat o reducere semnificativă a traficului aerian.
EnglishThis is all the more significant because of the current economic crisis.
Acest program este cu atât mai important având în vedere criza economică actuală.
EnglishThe strategy on the Roma must take account of all the significant areas.
Strategia privind romii trebuie să țină seama de toate domeniile semnificative.