EN sorting
volume_up
{noun}

Context sentences for "sorting" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishKeep your inbox neat and organized by sorting email into different folders.
Păstrați-vă e-mailul ordonat și organizat sortând e-mailurile în foldere diferite.
EnglishNote that doing this will make searching, sorting and filtering in the whole library slow.
Rețineți că acest lucru va încetini căutarea, sortarea și filtrarea întregii biblioteci.
EnglishUnder Customizing Outlook, click Rules for sorting new messages.
Sub Se particularizează Outlook, faceți clic pe Reguli pentru sortarea mesajelor noi.
EnglishMany of you also mentioned better reporting and better sorting.
Mulți dintre dvs. ați menționat și raportarea mai bună și sortarea mai bună.
EnglishUnder Customizing Outlook, click Rules for sorting new messages, and then click New.
Sub Se particularizează Outlook, faceți clic pe Reguli pentru sortarea mesajelor noi, apoi pe Nou.
EnglishClick Rules for sorting new messages, and then click New.
Faceți clic pe Reguli pentru sortarea mesajelor noi, apoi faceți clic pe Nou.
EnglishSearching, sorting and filtering in the library will all be slow.
Căutarea, sortarea și filtrarea din bibliotecă vor fi lente.
EnglishThe agreement states that Europe will develop its own system for the collection and sorting of bank details.
Acordul prevede că Europa îşi va dezvolta propriul sistem pentru colectarea şi sortarea datelor bancare.
EnglishWe also want to see the Commission focused on sorting out the market, which is clearly failing.
Dorim, de asemenea, să vedem Comisia concentrată pe readucerea ordinii pe o piaţă care în mod evident este deficitară.
EnglishAt the same time, the unrealistic positions adopted in relation to Russia include the task of sorting out media freedom.
Totodată, propunerile nerealiste adoptate în legătură cu Rusia includ şi misiunea clarificării libertăţii presei.
EnglishEnormous damage has been done through reckless behaviour, and the cost of sorting out the mess must be borne by those involved.
Au fost provocate daune enorme prin comportament neglijent şi costul rezolvării problemei trebuie suportat de cei implicaţi.
EnglishAgain, it is due to this lack of political will that, by the end of the year, the EU still had not received a waste sorting plan.
Şi tot din cauza lipsei voinţei politice, până la sfârşitul anului Uniunea Europeană încă nu primise un plan de sortare a deşeurilor.
EnglishYou can also change the sorting order of text to match sorting rules used in a specific country or region.
De asemenea, aveți posibilitatea de a modifica ordinea de sortare a textului pentru a se potrivi regulilor de sortare utilizate într-o anumită țară sau regiune.
EnglishFirst and foremost this involves finally sorting out the translation and interpreting resources used in the European Parliament.
În primul şi în primul rând, acest lucru implică, în final, trierea resurselor de traducere şi interpretariat folosite în cadrul Parlamentului European.
EnglishThe agreement was aimed at sorting out the problem of the very large numbers of refugees and internally displaced people deriving from the conflict in the region.
Acordul viza rezolvarea problemei numărului foarte mare de refugiaţi şi de persoane strămutate în interiorul ţării, care a rezultat în urma conflictului din regiune.
EnglishI consider a deadline of 2013 to be quite realistic, and we should simply move forward on this problem not by sorting out the rates, but by sorting out the rules.
Consider că 2003 ca termen limită este destul de realist și trebuie pur și simplu să avansăm în această problemă, nu prin rezolvarea problemei cotelor, ci prin rezolvarea problemei normelor.
EnglishThe last conservative Swedish Government led Sweden into economic disintegration, and it was a social democratic government that had to devote 10 years to sorting out our public finances.
Ultimul guvern suedez conservator a condus Suedia spre dezintegrarea economică, iar un guvern social-democrat a muncit timp de 10 ani pentru a salva finanţele publice.