EN

to transmit [transmitted|transmitted] {verb}

volume_up
The European Court of Justice transmits a paper on the EU to the other Community institutions.
Curtea Europeană de Justiţie transmite celorlalte instituţii comunitare un document privind UE.
"A People's Europe" ad hoc Committee transmits its final report to the European Council.
Comitetul ad-hoc „O Europă a cetăţenilor” îşi transmite raportul final Consiliului European.
The Commission transmits a directive to the Council on the right of Member State nationals to reside permanently in the territory of another Member State.
Comisia transmite Consiliului o directivă privind dreptul cetăţenilor statelor membre de a locui permanent pe teritoriul unui alt stat membru.
The European Court of Justice transmits a paper on the EU to the other Community institutions.
Curtea Europeană de Justiţie transmite celorlalte instituţii comunitare un document privind UE.
"A People's Europe" ad hoc Committee transmits its final report to the European Council.
Comitetul ad-hoc „O Europă a cetăţenilor” îşi transmite raportul final Consiliului European.
The Commission transmits a directive to the Council on the right of Member State nationals to reside permanently in the territory of another Member State.
Comisia transmite Consiliului o directivă privind dreptul cetăţenilor statelor membre de a locui permanent pe teritoriul unui alt stat membru.
to transmit (also: to mail, to send)
Information collected, processed, or transmitted: This feature sends reports about errors, malware and potentially unwanted software to Microsoft.
Informații colectate, procesate sau transmise: Această caracteristică trimite rapoarte despre erori, software rău intenționat și potențial nedorit la Microsoft.
to transmit (also: to dispatch, to send)
to transmit (also: to impart)
volume_up
a imprima {vb} (o mișcare)
RO

a transmite {verb}

volume_up
Dacă acea televiziune nu transmite toate vocile, atunci oamenii nu au şansa de a lua propriile decizii.
If that television is not broadcasting all voices, then people do not get the chance to make their own decisions.
Dezbaterea de astăzi din Parlamentul Europei transmite preocuparea noastră în privinţa situaţiei din Tibet, mai ales suferinţa şi represaliile împotriva locuitorilor nevinovaţi.
Today's debate in the European Parliament broadcasts the message that we are extremely concerned about the situation in Tibet, particularly the suffering and reprisals against innocent inhabitants.
Voi transmite colegului meu, dl Barrot, tot ceea ce s-a spus astăzi.
I shall convey to my colleague Mr Barrot all that they have said today.
Copenhaga va avea succes doar dacă noi putem transmite acest mesaj de responsabilitate colectivă şi solidaritate.
Copenhagen will only succeed if we can convey this message of shared responsibility and solidarity.
Voi transmite negreşit preocupările dumneavoastră vicepreşedintelui Tajani, care ştiu că îşi menţine angajamentul.
I shall certainly convey all your concerns to Vice-President Tajani, who, I know, remains committed.
Dumnealor sunt cei care vor transmite veștile bune din partea instituției noastre.
It is they who will deliver the positive news from our institution.
Ea transmite Islandei mesajele corecte la momentul potrivit.
It delivers the right messages to Iceland at the right moment.
Astăzi Parlamentul transmite un mesaj clar.
Today, Parliament is delivering a clear message.
Curtea Europeană de Justiţie transmite celorlalte instituţii comunitare un document privind UE.
The European Court of Justice transmits a paper on the EU to the other Community institutions.
Comitetul ad-hoc „O Europă a cetăţenilor” îşi transmite raportul final Consiliului European.
"A People's Europe" ad hoc Committee transmits its final report to the European Council.
Comisia transmite Consiliului o directivă privind dreptul cetăţenilor statelor membre de a locui permanent pe teritoriul unui alt stat membru.
The Commission transmits a directive to the Council on the right of Member State nationals to reside permanently in the territory of another Member State.
. - Domnule președinte, consider că ar fi mai bine dacă le-am transmite mai târziu.
author. - Mr President, I think it would be better if we circulated them later.
a transmite (also: adresa, a destina)
a transmite
Voi transmite acest lucru comisarilor desemnaţi.
I will feed that back to the Commissioners-designate.
a transmite (also: a trece)
I will hand over the document to the Council.
Această criză este, de asemenea, o ocazie de a transmite cetățenilor un mesaj clar: Europa nu va abandona victimele unui asemenea dezastru în materie de sănătate publică.
This crisis is also an opportunity to make clear to European citizens that Europe will not leave the victims of a public health disaster of this kind in the lurch.

Context sentences for "to transmit" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishCopy, save, download, distribute, transmit or manipulate the photographic imagery.
Să copiaţi, să salvaţi, să descărcaţi, să distribuiţi, să transmiteţi sau să manipulaţi imaginile fotografice.
EnglishThe EU has to be able to receive as well as transmit.
UE trebuie să fie capabilă să primească şi să transmită în egală măsură.
EnglishFinally, when does the Commission plan to transmit to Parliament the revised regulation for the next phase of GSP?
În cele din urmă, când intenţionează Comisia să transmită Parlamentului regulamentul revizuit pentru noua fază a SPG?
EnglishThe idea is, of course, to transmit the electricity to Europe via high voltage direct current lines from the deserts.
Desigur, ideea este să se transmită energie electrică spre Europa prin linii de curent direct de înaltă tensiune din deşerturi.
EnglishIn 2009, Chávez forced stations to transmit live 141 speeches, including one that lasted seven hours and 34 minutes.
În 2009, Chávez a forţat posturile să transmită în direct 141 de discursuri, inclusiv unul care a durat şapte ore şi 34 de minute.
EnglishIt is the task of Member States to collect, compile, process and transmit harmonised European statistics on tourism supply and demand.
Statele membre sunt cele care colectează, elaborează, prelucrează și transmit statistici armonizate privind cererea și oferta turistică.
EnglishDepending upon the number of data streams the hardware supports, 802.11n can transmit data at up to 150 Mbps, 300 Mbps, 450 Mbps, or 600 Mbps
În funcție de numărul de fluxuri de date acceptate de hardware, 802.11n poate să transmită date cu viteze de până la 150 Mbps, 300 Mbps, 450 Mbps sau 600 Mbps
EnglishThe important thing is not to transmit all of the information that you have, but to transmit the information that is relevant to those who are receiving it.
Important este să nu transmiteţi toate informaţiile pe care le deţineţi, ci să transmiteţi informaţiile care sunt relevante pentru cei care le primesc.
EnglishDeceptive links in e‑mail messages are often used as part of phishing and spyware scams, but they can also be used to transmit viruses.
Sunt utilizate frecvent linkuri amăgitoare în mesajele de poștă electronică ca mijloace de înșelăciune și de răspândire a spyware-ului, dar ele pot, de asemenea, să trimită viruși.
EnglishIncessant technological progress means that we are increasingly able to transmit more data using less of the spectrum and with less interference.
Progresul tehnologic constant înseamnă că suntem tot mai în măsură să transmitem tot mai multe date utilizând tot mai puțin spectrul și cauzând tot mai puține interferențe.
English802.11n: depending upon the number of data streams the hardware supports, 802.11n can theoretically transmit data at up to 150 Mbps, 300 Mbps, 450 Mbps, or 600 Mbps.
802.11n: în funcție de numărul de fluxuri de date acceptate de hardware, 802.11n poate teoretic să transmită date cu viteze de până la 150 Mbps, 300 Mbps, 450 Mbps sau 600 Mbps.
EnglishAmongst others, we will transmit TV and radio clips produced by Parliament to illustrate the priority topics of the European elections on Europe by satellite and EU Tube.
Printre altele, vom transmite clipuri TV şi radio, produse de Parlament, pentru a ilustra subiectele de prioritate ale alegerilor europene din Europa prin satelit şi EU Tube.
English802.11n: depending upon the number of data streams the hardware supports, 802.11n can theoretically transmit data at up to 150 Mbps, 300 Mbps, 450 Mbps, or 600 Mbps.
802.11n: în funcție de numărul de fluxuri de date acceptate de hardware, 802.11n poate, în teorie, să transmită date cu viteze de până la 150 Mbps, 300 Mbps, 450 Mbps sau 600 Mbps.
EnglishSecondly, can the Commission guarantee that there will be no introduction of third-party liability on the part of Internet service providers for the content that they transmit?
În al doilea rând, poate garanta Comisia că nu se va introduce răspunderea părţilor terţe în cazul furnizorilor de servicii de internet pentru conţinutul pe care îl transmit?
EnglishWhat is needed is to transmit, clearly and concisely, to the public, what our actions are based on, what we aim to achieve and in particular the resulting benefits to citizens.
Trebuie să transmitem publicului, în mod clar şi concis, pe ce se bazează acţiunile noastre, ceea ce urmărim să realizăm şi, în special, beneficiile rezultante pentru cetăţeni.
EnglishIn concrete terms, we can see that the EU does not have any transmission lines that could transmit a sufficient quantity of electricity from north to south or east to west.
În mod concret, putem observa că UE nu are nicio linie de înaltă tensiune care ar putea transmite o cantitate suficientă de energie electrică de la nord la sud sau de la est la vest.
EnglishWe are convinced that the Special Court's activities can transmit to all the message that no serious crime against humanity, no genocide and no war crime will remain unpunished.
Suntem convinşi că activitatea Tribunalului Special poate transmite tuturor mesajul că nicio crimă contra umanităţii, niciun genocid şi nicio crimă de război nu vor rămâne nepedepsite.

Synonyms (English) for "transmitting":

transmitting