"to transpose" translation into Romanian

EN

"to transpose" in Romanian

EN

to transpose [transposed|transposed] {verb}

volume_up
to transpose
We must have the political will to transpose and implement the treaty.
Trebuie să avem voinţa politică de a transpune şi de a pune în aplicare Tratatul.
It stipulates that rules will enter into force automatically if Member States do not transpose them in time.
Aceasta stipulează că reglementările vor intra automat în vigoare dacă statele membre nu le vor transpune la timp.
Member States will also have the task of transposing this new set of rules - Level 1 and Level 2 - altogether before the summer of 2011.
Statele membre vor avea şi sarcina de a transpune acest nou set de norme, la nivelul 1 şi nivelul 2, înainte de vara lui 2011.
to transpose (also: to invert)

Context sentences for "to transpose" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis means that the Member States need to transpose it before 1 January 2013.
Aceasta înseamnă că statele membre trebuie să o transpună până la 1 ianuarie 2013.
EnglishI hope that the Member States, above all Italy, transpose the legislation very quickly.
Sper ca statele membre, în special Italia, să transpună legislația foarte rapid.
EnglishThe first thing is certainly to transpose the directive into law.
Primul pas necesar este, cu siguranță, transpunerea directivei în legislația internă.
EnglishThe Member States have until May 2011 to transpose these provisions into national law.
Statele membre trebuie să transpună până în mai 2011 aceste dispoziții în legislația națională.
EnglishWe must remind the Member States to transpose Directive 2006/54/EC without further delay.
Trebuie să reamintim statelor membre să transpună Directiva 2006/54/CE fără nicio altă întârziere.
EnglishWe therefore need to transpose the Small Business Act in all Member States as quickly as possible.
De aceea, trebuie să transpunem cât mai rapid cu putinţă "Small Business Act” în statele membre.
EnglishWe - all of us that adopt and transpose legislation - need to be aware of this responsibility.
Noi, toţi cei care adoptă şi transpun legislaţia, trebuie să fim conştienţi de responsabilitatea noastră.
EnglishThe period within which the Member States have to transpose these directives into legislation is two years.
Intervalul în care statele membre trebuie să transpună aceste directive în legislaţie este de doi ani.
EnglishThat is a long time, but even so, not all countries will manage to transpose the directive within the three years.
Chiar dacă această perioadă este lungă, nu toate ţările vor reuşi să transpună directiva în trei ani.
EnglishIt stipulates that rules will enter into force automatically if Member States do not transpose them in time.
Aceasta stipulează că reglementările vor intra automat în vigoare dacă statele membre nu le vor transpune la timp.
EnglishStriking an intelligent balance in the Basel measures themselves and the way in which we transpose them into our legislation.
Găsirea unui echilibru inteligent în măsurile Basel însele şi în felul în care le transpunem în legislaţia noastră.
EnglishIt is not sufficient to transpose recommendations from other regulations, because this takes away clarity and credibility.
Nu ajunge să transpunem recomandările altor regulamente, deoarece astfel se pierde din claritate şi din credibilitate.
EnglishInstead, we expect the Member States to begin to transpose it into national law as early as January of next year.
În schimb, ne așteptăm ca statele membre să înceapă să o transpună în legislația națională la începutul lunii ianuarie a anului viitor.
EnglishIt is therefore imperative that Member States transpose internal market legislation into national law in a timely manner.
Este, prin urmare, obligatoriu ca statele membre să transpună în timp util legislaţia privind piaţa internă în legislaţia naţională.
EnglishAs of 5 October 2008, nine Member States had yet to notify the Commission of measures taken to transpose the directive.
La 5 octombrie 2008, nouă state membre trebuiau încă să notifice Comisia cu privire la măsurile luate în vederea transpunerii directivei.
EnglishYou tell us that France claims to have plans to transpose the directive on freedom of movement and will provide a timetable.
Ne spuneți că Franța pretinde că intenționează să transpună directiva privind libera circulație și că va pune la dispoziție un program.
EnglishAt present, only 50% of the Member States are ready to transpose the provisions of the Services Directive into national legislation.
În prezent, doar 50 % din statele membre sunt pregătite să transpună dispoziţiile Directivei privind serviciile în legislaţia naţională.
EnglishUnfortunately, it has been established that not all EU Member States managed to transpose it fully into national law by the end of 2009.
Din nefericire, s-a stabilit că, până la sfârşitul lui 2009, nu toate statele membre reuşiseră să o transpună integral în legislaţia naţională.
EnglishThis is why the Commission insists that Member States report how they transpose directives into national law: the 'correlation tables'.
De aceea Comisia insistă ca statele membre să raporteze modul în care transpun directivele în legislaţia naţională: "tabelele de corespondenţă”.
EnglishThe Member States still need to assume their collective responsibility and the Commission still has to transpose this new direction into legislation.
Statele membre trebuie să își asume responsabilitatea colectivă și Comisia trebuie să transpună această nouă direcție în legislație.