EN value
volume_up
{noun}

How can we arrive at a distinction between value and monetary value?
Cum putem face distincţia dintre valoare şi valoare monetară?
This value is mostly of interest to IT professionals and programmers.
Această valoare este de interes pentru profesioniștii și programatorii TI.
This value is automatically added to the files that are created during ripping.
Această valoare se adaugă automat la fișierele create pe parcursul multiplicării.
value (also: measure)
volume_up
măsură {f} (valoare)
The value of a human person cannot be measured.
Valoarea unei persoane nu se poate măsura.
This measure is of high symbolic and educational value, and will present European history and culture as a whole.
Această măsură are o valoare simbolică și educațională ridicată și va prezenta istoria și cultura europeană ca întreg.
However, an absolute right to abortion, which the submitted report also defends, undermines this value.
Cu toate acestea, un drept absolut la avort, pe care raportul înaintat îl apără în egală măsură, subminează această valoare.
value
volume_up
putere {f} (valoare)
Promoting its values and interests globally, the EU is the world’s biggest trader and its biggest provider of aid to developing countries.
Promovându-şi valorile şi interesele pe plan internaţional, UE este cea mai mare putere comercială din lume şi cel mai important furnizor de ajutor către ţările în curs de dezvoltare.
As an economic and demographic power, it is expected to act according to its values and must do so in order to maintain peace and intercultural dialogue.
Ca o putere economică şi demografică, aceasta trebuie să acţioneze conform valorilor sale şi trebuie să acţioneze astfel pentru a menţine pacea şi dialogul intercultural.
We need to become confident in our own strength, our own values and potential, as Graham Watson has proposed, and to live up to these values.
Trebuie să avem încredere în propria noastră putere, în propriile noastre valori şi în potenţialul nostru, aşa cum a propus Graham Watson, şi să ne ridicăm la înălţimea acestor valori.
value

Context sentences for "value" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishUpdate the value of the SyncTimeInterval key with the interval that you prefer.
Actualizaţi valoarea cheii SyncTimeInterval cu intervalul pe care îl preferaţi.
EnglishIt is therefore necessary to assess this value in an explicit and positive manner.
Este necesar, prin urmare, să evaluăm această resursă în mod explicit şi pozitiv.
EnglishHave we considered adequately what Iceland's added value would be for Europe?
Am evaluat în mod adecvat care ar fi valoarea adăugată adusă de Islanda Europei?
EnglishThe changing game value is tracked by the doubling cube on the right of the board.
Valoarea jocului este dată de zarul de dublare din partea din dreapta a tablei.
EnglishIt is hard to place a value on intangible assets, such as trademarks and patents.
Activele necorporale, precum mărcile comerciale şi brevetele, sunt greu de evaluat.
EnglishOn the global financial markets, the value of the euro keeps falling every day.
Valoarea monedei euro continuă să scadă în fiecare zi pe piaţa financiară mondială.
EnglishThe question I asked myself was: 'What can the European Union's added value be?'
Mi-am pus următoarea întrebare: "Care poate fi valoarea adăugată a Uniunii Europene?”
EnglishI abstained from the vote to highlight this aspect and acknowledge its value.
M-am abținut de la vot pentru a sublinia acest aspect și îi recunosc valoarea.
EnglishFor example, the report places great value on building links with other territories.
De exemplu, strategia pune mult preț pe crearea de legături cu alte teritorii.
EnglishIf you don't confirm, Windows will change the resolution back to its previous value.
Dacă nu confirmați, Windows va modifica rezoluția înapoi la valoarea sa anterioară.
EnglishIt was an opportunity for Europe to show its added value - and we failed.
A fost un prilej pentru Europa să-și arate valoarea adăugată - iar noi am eșuat.
EnglishIn recent years, the value of private pension fund assets has decreased a great deal.
În ultimii ani valoarea activelor fondului de pensii private a scăzut foarte mult.
EnglishThe question that we always have to keep in mind is the value and importance of them.
Aspectul de care trebuie să ţinem cont mereu este valoarea şi importanţa acestora.
EnglishWhen an economy falls into recession, the value of the currency will tend to fall.
Când economia se află în recesiune, valoarea monedei are tendinţa să scadă.
EnglishI very much appreciate and value your approach in this matter, Commissioner Šefčovič.
Apreciez foarte mult abordarea dvs. în această privinţă, dle comisar Šefčovič.
EnglishA Microsoft Partner can help you get the most value from your investment.
Un partener Microsoft vă poate ajuta să beneficiați la maximum de investiția dvs.
EnglishWhen the economy thrives, the value of the state's currency will tend to rise.
Când economia înfloreşte, valoarea monedei statului respectiv are tendinţa să crească.
EnglishIn this multilateral dimension I see the value added of this new project.
Eu văd valoarea adăugată a acestui nou proiect în această dimensiune multilaterală.
EnglishIn 2008, for example, private pension funds lost more than 20% of their value.
În 2008, de exemplu, fondurile private de pensii au pierdut peste 20 % din valoarea lor.
EnglishOver the last year, the external value of the euro has been highly stable.
Pe parcursul ultimului an, valoarea externă a monedei euro a fost extrem de stabilă.

Other dictionary words