"virtue" translation into Romanian

EN

"virtue" in Romanian

EN virtue
volume_up
{noun}

Patience in all matters is a virtue, not least in foreign policy.
Răbdarea în toate aspectele este o virtute, nu în ultimul rând în cadrul politicii externe.
Mr President, if it is simply to defend freedom, extremism is not a vice; if it is only to defend justice, moderation is not a virtue.
Dle Președinte, dacă este vorba numai despre protejarea libertății, extremismul nu este un viciu; dacă este vizată numai protejarea justiției, moderația nu este o virtute.
Following Member States and waiting for permission from Foreign Ministers to go ahead has become Lady Ashton's doctrine and she treats it as virtue.
Exemplul statelor membre și așteptarea aprobării de a merge mai departe din partea miniștrilor de externe a devenit doctrina dnei Ashton și domnia sa o tratează ca pe o virtute.
virtue (also: amount, importance, merit, value)

Synonyms (English) for "virtue":

virtue

Context sentences for "virtue" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishLast year, the virtue contest between governments was about who could spend the most.
Anul trecut, concursul de eficacitate dintre guverne a fost cine putea cheltui cel mai mult.
EnglishWe could also talk about Mandeville and private vice for public virtue.
Am putea, de asemenea, să vorbim despre Mandeville şi viciul privat pentru virtutea publică.
EnglishOnce this trade starts, it will expand very rapidly by virtue of its competitive advantage.
După ce va începe, acest comerț se va extinde foarte rapid datorită avantajului său competitiv.
EnglishIn this context, hypocrisy is not a tribute to virtue.
În acest context, ipocrizia nu este un omagiu adus virtuţii.
EnglishBy virtue of the Treaties and of the law, it is indisputably up to Member States to name their MEPs.
În virtutea tratatelor și a legislației, este indiscutabil la latitudinea statelor membre să își desemneze deputații europeni.
EnglishThat is the virtue of integrated planning.
Acesta este avantajul planificării integrate.
EnglishBut we can only work by virtue of the people who come to us with problems and address them and their particular needs.
Dar putem lucra doar datorită persoanelor care vin la noi cu probleme pe care le soluţionăm şi cu nevoile lor speciale.
EnglishThe African Union is watching the creation of the new institutions put in place by virtue of the Treaty of Lisbon with interest.
Uniunea Africană urmărește cu interes crearea noilor instituții apărute în virtutea Tratatului de la Lisabona.
EnglishHowever, its virtue ends there.
Cu toate acestea, capacitatea sa se opreşte aici.
EnglishAll Union citizens have the right to enter another Member State by virtue of having an identity card or valid passport.
Toţi cetăţenii Uniunii au dreptul să intre în orice stat membru în baza unui act de identitate sau a unui paşaport valabil.
EnglishParliament has also taken note of the fact that, by virtue of the communication, the European Commission has withdrawn certain proposals.
De asemenea, Parlamentul a luat act de faptul că, în baza acestei comunicări, Comisia Europeană a retras anumite propuneri.
EnglishI believe that a secular state, by virtue of its structure, is the greatest guarantee of the space required for a diversity of beliefs.
În opinia mea, un stat laic, prin structura sa, este cea mai bună garanţie a spaţiului necesar pentru o diversitate de convingeri.
EnglishNow justice emerges precisely from the virtue of politics, like a bridge between Kant and Aristotle, between freedom and happiness.
În prezent, justiţia rezultă tocmai din virtutea politică, ca o punte de legătură între Kant şi Aristotel, între libertate şi fericire.
EnglishTherefore, I also agree that transnational sites should be held in particular consideration, in virtue of their symbolic importance.
Prin urmare, sunt, de asemenea, de acord că ar trebui să se țină seama în mod deosebit de siturile transnaționale, în virtutea importanței lor simbolice.
EnglishWhy should women, by virtue of being the only ones with the biological possibility of bearing children, take a pay cut during their leave?
De ce ar trebui femeile, în virtutea faptului că sunt singurele cu capacitatea biologică de a da viaţă, să suporte în timpul concediului o reducere a plăţii?
EnglishIn reality, the only virtue of the crisis is that it will wake up populations lulled by financial expectation facilities and anti-national propaganda.
De fapt, singurul merit al crizei este acela că va trezi populaţiile îmbătate cu facilităţile aşteptărilor financiare şi cu propaganda antinaţională.
EnglishAlthough this motion for a resolution has the virtue of reminding the EU that wage policy is a national responsibility, it still endorses the above.
Deși această propunere de rezoluție are calitatea de a reaminti UE că politica salarială este o responsabilitate națională, ea susține totuși cele menționate mai sus.
EnglishThe virtue of integrated planning is in the understanding that complex problems can only be solved by approaching them from several different angles at once.
Avantajul planificării integrate constă în ideea că problemele complexe nu pot fi rezolvate decât prin abordarea concomitentă a acestora din mai multe unghiuri.
EnglishThey do, however, have the virtue of seeking to enable the Member States to regulate as far as possible the dissemination of information published by those companies.
Acestea au însă meritul de a încerca să permită statelor membre să reglementeze cât mai mult posibil diseminarea informațiilor publicate de aceste firme.
EnglishWomen are frequently debarred from democratic participation in organisations by virtue of being employed on a part-time basis and on precarious conditions.
În mod frecvent, femeile sunt excluse de la participarea democratică în cadrul organizaţiilor, prin faptul că sunt angajate cu fracţiune de normă şi în condiţii precare.