"long pillow" translation into Russian

EN

"long pillow" in Russian

long pillow
Our team was informed that the translation for "long pillow" is missing.