"and I" translation into Swahili

EN

"and I" in Swahili

SW

EN and I
volume_up

and I (also: with me)

Similar translations for "and I" in Swahili

and
Swahili
I
Swahili

Context sentences for "and I" in Swahili

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNot the World Bank, where I worked for 21 years and rose to be a vice president.
Wala Benki ya Dunia, ambako nilifanya kazi kwa miaka 21 na kufikia cheo cha makamu wa rais.
EnglishWell, I first discovered that the textbook was Tintin, mainly.
Naam, kwanza niligundua kuwa kitabu cha kiada kilikuwa Tintin, angalau.
EnglishI watched nearly half of the buildings in my neighborhood burn down.
Niliangalia karibu nusu ya majengo ya mtaani kwetu yakiungua.
EnglishI do have a problem with developments that hyper-exploit politically vulnerable communities for profit.
Nina matatizo na maendeleo ambayo yanadidimiza jumuia zisizo na usemi kwa ajili ya faida.
EnglishHere I put life expectancy at birth, from 30 years in some countries up to about 70 years.
Hapa naweka umri wa kuishi wakati wa kuzaliwa, kuanzia miaka 30 katika nchi nyingine mpaka karibu miaka 70.
English(Laughter) Because the chimpanzee would score half right if I gave them two bananas with Sri Lanka and Turkey.
(Kicheko) Kwasababu sokwe wangepata nusu iwapo ningewapa ndizi mbili zenye Sri Lanka na Uturuki.
EnglishBut I would like to bring you back to about here at 1960.
Ningependa kuwarudisha nyuma mpaka karibu na mwaka 1960.
EnglishAnd I knew it would grow to become the proud beginnings of the community-led revitalization of the new South Bronx.
Na nilijua kuwa utakuja kuwa mwanzo wa kujivunia wa ufufuaji unaoendeshwa na jumuia mpya ya Bronx kusini.
EnglishWhereas -- and this went to our reserves -- when I arrived in 2003, we had seven billion dollars in reserves.
Ambapo – hii ilienda kwenye hazina yetu -- wakati nilipofika mwaka 2003, tulikuwa na dola billion 7 kwenye akiba.
EnglishWe have opportunities in agriculture, like I said.
Tuna frusa katika kilimo, kama nilivyosema.
EnglishOtherwise, I would have liked you to have seen this.
Lakini, ningependa mngekuwa mmeiangalia.
English(Applause) Chris Anderson: Do I understand this right?
(Makofi). Chris Anderson: Nimekuelewa?
EnglishI won't put you at a test here, but it's Turkey, which is highest there, Poland, Russia, Pakistan and South Africa.
Sitawapa mtihani hapa, lakini ni Uturuki, ambayo ina kiwango kikubwa pale, Poland, Urusi, Pakistani na Afrika Kusini.
EnglishI have shown that Swedish top students know statistically significantly less about the world than the chimpanzees.
Nimeonyesha kuwa wanafunzi Waswidishi wenye alama za juu wanajua kidogo sana kuhusu takwimu za ulimwengu kuliko hata sokwe.
EnglishAnd I've embraced my inner capitalist.
Na nimeukumbatia ubepari ulio ndani yangu.
EnglishSo I did a pre-test when they came.
Kwa hiyo niliwapa mtihani mara tu walipokuja.
EnglishI put fertility rate here: number of children per woman: one, two, three, four, up to about eight children per woman.
Niliweka kiwango cha uzazi hapa: idadi ya watoto kwa mwanamke, moja, mbili, tatu, nne, mpaka watoto nane kwa mwanamke mmoja.
EnglishI would like to ask you to reframe that.
EnglishAnd I can run it forward, like this.
EnglishAs telecoms sector grew, housing and construction, and I could go on and on.
Kilimo kilikuwa kwa wastani wa asilimi 8. Sekta ya mawasiliano ilikuwa, makazi na ujenzi, na ninaweza kuendelea zaidi na zaidi.

Other dictionary words