EN abandoned
volume_up
{adjective}

abandoned (also: derelict, deserted, forlorn, lonely)
Och sedan blev den övergiven.
The centre is located in an abandoned school owned by a public body, the Independent Public Housing Institute (Istituto Autonomo Case Popolari — IACP).
Verksamheten bedrivs i en gammal övergiven skola som ägs av en offentlig myndighet, Istituto autonomo case popolari (IACP).
abandoned
abandoned (also: disused)
In some places are still metal leakage from abandoned mines today.
På en del håll pågår fortfarande metalläckage från idag nedlagda gruvor.
abandoned (also: bad, ruined)
abandoned (also: licentious)
abandoned (also: debauched, dissipated, dissolute, fast)
abandoned (also: distressed, hard-pressed)
abandoned (also: headlong, lawless, unbridled, unharnessed)

Synonyms (English) for "abandoned":

abandoned
abandon

Context sentences for "abandoned" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishLibya has abandoned its nuclear programme, yet the Treaty played no part in this.
Libyen har avbrutit sitt atomprogram, men fördraget hade inget med det att göra.
EnglishThe project should be abandoned or re-worked to protect our national monuments.
Projektet bör överges eller omarbetas för att skydda våra nationella monument.
EnglishCrops of this type, which are less viable than monocultures, are often abandoned.
Grödor av denna typ, som är mindre livskraftiga än ensädesbruk, överges ofta.
EnglishOne project was helping abandoned children, the other helping abducted children.
Det ena projektet hjälpte övergivna barn, det andra hjälpte bortrövade barn.
EnglishThe lesson this report can teach us is that these policies need to be abandoned.
Vad vi kan lära oss av denna rapport är att dessa strategier måste överges.
EnglishWe must all set an example when it comes to abandoned and neglected children.
Vi måste alla föregå med gott exempel när det gäller övergivna och försummade barn.
English—Does it have any data on the precise number of abandoned children in Greece?
—Har kommissionen uppgifter om det exakta antalet övergivna barn i Grekland?
EnglishThis proposal ought to be simply abandoned as unrealistic and irresponsible.
Detta förslag borde helt enkelt överges eftersom det är orealistiskt och oansvarigt.
EnglishWe should also offer more help to women who have been abandoned by society.
Vi bör därför erbjuda mer hjälp till kvinnor som har övergivits av samhället.
EnglishIn both these cases, the principle of 'one member, one vote' would be abandoned.
I båda dessa fall skulle principen om ett medlemsland - en röst överges.
EnglishIt is high time that Parliament abandoned empty slogans and ideological dogma.
Det är hög tid att parlamentet överger trollformlerna och den ideologiska dogmatismen.
EnglishFirstly, the open coordination method is not working and must be abandoned.
För det första fungerar inte den öppna samordningsmetoden och måste överges.
EnglishThere is nothing to say that it must be abandoned in 2012. Instead, it can be renewed.
Det finns ingenting som säger att den måste frångås år 2012, den kan förnyas.
EnglishIn both these cases, the principle of 'one member, one vote ' would be abandoned.
I båda dessa fall skulle principen om ett medlemsland - en röst överges.
EnglishThe second great cliché is that Europe would have held out, but was abandoned by Japan.
Den andra stora klichén är att Europa skulle ha klarat sig, men Japan övergav det.
EnglishIt restores the balance so clearly abandoned by the ECJ in its recent judgments.
Det återställer den jämvikt som helt uppenbart har störts av EG-domstolens aktuella domar.
EnglishThe vehicle was abandoned well within the eastern sovereign base areas.
Fordonet hittades övergivet, med god marginal inom de östra suveräna basområdena.
EnglishThere are many abandoned children, not only in the developing world, but also in Europe.
Det finns många övergivna barn, inte bara i utvecklingsvärlden utan även i Europa.
EnglishIt is time the European Union abandoned its policy of double standards towards China.
Det är dags att EU överger den politiska hållning mot Kina som präglas av dubbelmoral.
EnglishUnfortunately, though, this option for a peaceful solution has since been abandoned.
Tyvärr har detta förslag till fredlig lösning dock övergetts sedan dess.