"about" translation into Swedish

EN

"about" in Swedish

EN

about {adverb}

volume_up
1. general
2. "around"
In fact, the currency convergence costs represent about 20 % of the total.
I själva verket utgör valutakonvergenskostnaderna omkring 20 procent av totalsumman.
At the end of the day, it was never about figures, but about political will.
När allt kommer omkring handlade det aldrig om siffror utan om politisk vilja.
These other products account for only about 5 % of the total market.
Övriga tobaksvaror utgör omkring 5 procent av den totala marknaden.
3. "round"
about (also: roundly, round)
The Dutch fishing fleet is responsible for about 1% of the total CO2 emissions.
Den holländska fiskeflottan är ansvarig för runt 1 procent av de totala koldioxidutsläppen.
He was about 16 years old, and we were all about 12 years old -- younger guys.
Han var väl runt 16, och vi var runt 12; småpojkar.
Nothing more, nothing less, so let us not beat about the bush.
Det handlar inte om något annat, vi kommer inte runt frågan.
4. "approximately"
About 2 million people are currently employed in the European textile industry.
För närvarande sysselsätter Europas textilindustri ungefär två miljoner människor.
And about 10 percent of the visually impaired people get visual hallucinations.
Och ungefär tio procent av de med synnedsättning får synhallucinationer.
According to Eurostat, only about 2 % of the people really know what is going on.
Enligt EUROSTAT har ungefär 2 % av medborgarna fått någon information.

Context sentences for "about" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThat brings me to the third question: what about the price of the communications?
Det leder mig till den tredje frågan: hur är det med priset för kommunikationen?
EnglishWe nonetheless wish to emphasise that we are doubtful about the proposal as such.
Vi vill dock understryka att vi ställer oss tveksamma till förslaget som sådant.
EnglishAs a citizen, I have the right to express my point of view about my own country.
Som medborgare har jag rätt att ge uttryck för mina synpunkter på mitt eget land.
EnglishI had grave reservations about the amendment that was submitted in the committee.
Jag hade stora betänkligheter kring det ändringsförslag som förelades utskottet.
EnglishMany animal welfare groups that are very concerned about this have contacted me.
Jag har kontaktats av många djurskyddsgrupper som är mycket bekymrade över detta.
EnglishHowever, sanctions will not bring about a lasting improvement in this situation.
Sanktioner kommer dock inte att leda till en varaktig förbättring av situationen.
EnglishAll that is true, and the nice thing about it is that it is so free of ideology.
Allt detta stämmer, och det bästa med det är att det är så fritt från ideologi.
EnglishWe know that European consumers are very sceptical about genetic modifications.
Vi vet att de europeiska konsumenterna är mycket skeptiska till genmanipulering.
EnglishI think African people should know about the EU's shabby and dishonourable plans.
Jag tycker att Afrikas folk bör känna till EU:s sjaskiga och ohederliga planer.
EnglishTo combat the effect of this crunch, we must begin to talk about the recovery.
För att bekämpa följderna av denna kris måste vi börja diskutera återhämtningen.
EnglishLet me now say something specific about the discharge procedure for all agencies.
Jag vill nu mer ingående redogöra för ansvarsfrihetsförfarandet för alla organ.
EnglishSince 2007 did apparently produce a surplus, they are worried about their future.
Eftersom det tydligen uppstod ett överskott 2007 är de oroade över sin framtid.
English(HU) I would like to talk about two issues: the trade deficit and CO2 emissions.
(HU) Jag vill ta upp två frågor: handelsbalansunderskottet och koldioxidutsläppen.
EnglishIt is not just the Commission and Parliament which need to think about their role.
Det är inte enbart kommissionen och parlamentet som behöver tänka över sin roll.
EnglishI think it says something about him that he has resisted some of this criticism.
Det tycker jag ändå talar för honom att han har stått emot en del av denna kritik.
EnglishThe penultimate point, raised by Mr De Clercq, was about the codecision procedure.
Den näst sista frågan som ställdes av De Clercq gällde medbeslutandeförfarandet.
EnglishThe particularly sensitive areas I have been talking about include trade policy.
De särskilt känsliga områden som jag nämnde omfattar bland annat handelspolitiken.
EnglishPlenty of reason, therefore, to take the Algerian authorities to task about this.
Tillräckligt med skäl alltså att ta upp det här med de algeriska myndigheterna.
EnglishWe are about to review the guidelines on the trans-European transport networks.
Låt oss ta en snabb titt på riktlinjerna för de transeuropeiska transportnäten.
EnglishHowever, we must aim higher in the long-term, let there be no mistake about that.
Men vi måste vara klara över att det långsiktiga målet måste sättas mycket högre.