"abusive" translation into Swedish

EN

"abusive" in Swedish

EN abusive
volume_up
{adjective}

abusive (also: bad, bearish, blatant, broad)
volume_up
grov {adj.}
abusive

Synonyms (English) for "abusive":

abusive

Context sentences for "abusive" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishLike many others, I am in favour of Europe, but not of this EU and its abusive practices.
Precis som många andra är jag för EU, men inte detta EU och dess oriktiga metoder.
EnglishOur committee has also expressed some concern about abusive practices in the services sector.
Vårt utskott har också uttryckt en viss oro över missbruk inom tjänstesektorn.
EnglishIn order to avoid abusive use of accounting figures, it is necessary to support this report.
För att undvika missbruk av bokföringssiffror är det nödvändigt att stödja betänkandet.
EnglishIndeed, from now on, humanity is protected against any abusive exercise of sovereignty.
Faktum är att mänskligheten från och med nu är skyddad mot otillbörlig utövning av suveräniteten.
EnglishWithout strict controls there will be no way of preventing all forms of abusive labelling.
Utan sträng kontroll kommer det inte att gå, och varje missbruk i fråga om märkning måste förhindras.
EnglishSome people believe that social issues are still abusive.
Vissa personer ser alltid de sociala frågorna som överdrivna.
EnglishThis monitoring is not, therefore, an abusive or offensive intrusion into the internal affairs of these countries.
Det handlar alltså inte om något obehörigt intrång i dessa länders interna angelägenheter.
EnglishWomen who live in abusive relationships live with this physical and psychological torture 24 hours a day.
Kvinnor som lever i misshandelsförhållanden lever med denna fysiska och psykiska tortyr dygnet runt.
EnglishIn Greece the labour disputes to have laid-off workers reinstated has been labelled illegal and abusive.
I Grekland har processer för att få avskedade arbetare återanställda betecknats som olagliga och kränkande.
EnglishThere has been agreement that practices like flash orders, spoofing and pinging are unfair or even abusive.
Man är ense om att metoder som flash orders, spoofing och pinging är orättvisa eller till och med oegentliga.
EnglishThe comments attributed to Mr Gollnisch were not incitements to violence and were not abusive or insulting.
De kommentarer som tillskrivs Bruno Gollnisch uppmuntrade inte till våld och var varken smädliga eller kränkande.
EnglishThat raises a number of new questions, especially with regard to the definition of markets and abusive practices.
Detta ställer ett antal nya frågor, framför allt när det gäller att definiera lagstridiga marknader eller metoder.
EnglishThere again we have an atrocious regime, which in many respects is even more abusive to its people than the Burma dictatorship.
Där har vi återigen en avskyvärd regim, som i många avseenden missbrukar sitt folk mer än Burmas diktatur.
EnglishDomestic workers are often discriminated against and can easily be subjected to unequal, unfair or abusive treatment.
Hushållsarbetare utsätts ofta för diskriminering och kan lätt bli föremål för ojämlik, orättvis eller kränkande behandling.
EnglishThey are more vulnerable to abusive practices.
EnglishParadoxically, with regard to abusive consumption of alcohol and alcohol dependency, little or nothing has been done.
Men paradoxalt nog har mycket litet eller ingenting gjorts när det gäller en överdriven alkoholkonsumtion och alkoholberoendet.
EnglishI am delighted, however, that our amendments have brought to light an abusive use of comitology procedures by the European Commission.
Men det gläder mig att det av våra ändringsförslag framgår att kommissionen har missbrukat kommittéförfaranden.
EnglishThe only problem with that is that the European Union is the sole arbiter of this circumstance, which seems to me to be a totally abusive interpretation.
Ett exempel på ett sådant avtal är Cotonouavtalet som EU slutit med länderna i AVS-gemenskapen.
EnglishIt is important to show all of these women who live in abusive relationships that they should not feel ashamed or guilty.
Det är viktigt att vi visar alla dessa kvinnor som lever i misshandelsförhållanden att de inte ska känna skam och skuld och skämmas.
EnglishThe starting point is to recognise mass redundancies by companies which report a profit in the same country as an abusive practice.
Utgångspunkten är att massuppsägningar av företag som rapporterar en vinst i samma land ska betraktas som oegentliga metoder.