"accident" translation into Swedish

EN

"accident" in Swedish

EN accident
volume_up
{noun}

accident (also: affliction, blow, crash, misery)
volume_up
olycka {comm. gen.}
The longer an accident is allowed to go unchecked the wider the impact.
Ju längre en olycka tillåts fortsätta utan kontroll, desto större följder.
It is not a major credible accident I have in mind and I do not mean to be alarmist.
Jag tänker inte på en större trolig olycka och jag vill inte vara någon olyckskorp.
There can only be one response to this accident, and that response is 'disarmament now '.
Det finns endast ett svar på denna olycka, och det svaret heter: Nedrustning nu!
accident (also: affair, case, coincidence, episode)
volume_up
händelse {comm. gen.}
Large buses are quite different: in the event of an accident they tend to overturn.
I händelse av en olycka har de en benägenhet att välta.
3. compensation and assistance in case of an accident.
Kompensation och assistans i händelse av olycka.
This also applies when help is needed after an accident.
Detta gäller för övrigt också i händelse av en nödvändig räddningsaktion respektive assistans efter en olycka.
volume_up
tillfällighet {comm. gen.}
This is an accident of the calendar, in the middle of a presidential election!
Vilken tillfällighet, mitt i presidentvalskampanjen!
But even if it is by accident, it is still unacceptable.
Oavsett det handlar om en tillfällighet eller inte, så är detta oacceptabelt.
It is no accident that the Czech Republic leads the field in this statistic.
Det är ingen tillfällighet att dessa siffror är som högst i Tjeckien.
accident (also: chance, coincidence, hap, hazard)
volume_up
slump {comm. gen.}
It was not by accident that we spent five years together.
Det var ingen slump att vi tillbringade fem år tillsammans.
It is no accident that research and innovation lie at the heart of the Europe 2020 initiative.
Det är ingen slump att forskning och utveckling har hög prioritet i Europa 2020-initiativet.
This terrible accident did not happen by chance.
Denna fruktansvärda olycka skedde inte av en slump.
accident
volume_up
olyckshändelse {comm. gen.} (olycka av mindre allvarligt slag)
The risk of a future accident is increasing since the field is expanding rapidly.
Risken för en framtida olyckshändelse ökar i takt med att tillämpningsområdet vidgas.
If that happens as a result of an accident, often compensation is paid.
Om detta inträffar på grund av en olyckshändelse utbetalas ofta ersättning.
(FR) The sinking of the 'Prestige' was not an accident.
Prestiges förlisning var ingen olyckshändelse.

Synonyms (English) for "accident":

accident

Context sentences for "accident" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishPedestrians, cyclists and motorcyclists account for 57% of road accident victims.
Gångtrafikanter, cyklister och motorcyklister utgör 57 procent av trafikoffren.
EnglishThe horse just has another nostril that's developed because of a riding accident.
Hästen har helt enkelt en extra näsborre som utvecklades på grund av en ridolycka.
English   – Mr President, today we remember the accursed day of the Chernobyl accident.
   . – Herr talman! I dag minns vi den fördömda dag då Tjernobylolyckan inträffade.
EnglishEvery year, some 235 000 EU citizens die as a result of an accident or violence.
Varje år dör ungefär 235 000 EU-medborgare till följd av olyckor eller våld.
EnglishI would remind the House that yet another fatal accident took place last week.
Jag vill påminna kammaren om att det skedde ytterligare en dödsolycka förra veckan.
EnglishThis leads to employees working many hours and the accident risks are increasing .
Detta leder till att anställda arbetar många timmar, och olycksriskerna ökar.
EnglishThat is not by accident.
Vi ser faktiskt till att detta görs - därför känner jag också till veckorapporterna.
EnglishThere is no doubt, of course, that the accident at Fukushima was a catastrophe.
Det råder förstås ingen tvekan om att olyckan i Fukushima var en katastrof.
EnglishIt is about improved protection for accident victims in the European Union.
Detta gäller ett förbättrat skydd för olycksfallsoffer inom Europeiska unionen.
EnglishIt is no accident that the size of the budget has been getting smaller since 1997.
Det är ingen tillfällighet att budgeten har blivit allt mindre sedan 1997.
EnglishThe disease must not be allowed to spread by accident as a result of contaminated feed.
Man får inte ens av misstag låta sjukdomen sprida sig genom kontaminerat foder.
EnglishThere can only be one response to this accident, and that response is 'disarmament now' .
Det finns endast ett svar på denna olycka, och det svaret heter: Nedrustning nu!
English(DE) Madam President, unfortunately, none of us can undo the Deepwater Horizon accident.
(DE) Fru talman! Tyvärr kan ingen av oss göra Deepwater Horizon-olyckan ogjord.
EnglishWhen will we see a return to cleanliness and the end of this devastating accident?"
När blir det rent igen, när blir det ett slut på denna ödesdigra olycka?"
EnglishOne nuclear accident after another is coming on top of a natural disaster.
Den ena kärnkraftsolyckan efter den andra inträffar samtidigt med en naturkatastrof.
EnglishThe Commission has very closely monitored this accident, which occurred in August 2007.
Kommissionen har mycket noggrant följt denna olycka, som inträffade i augusti 2007.
EnglishIt is no accident that the issue of European poverty applies more often to older women.
Det är ingen tillfällighet att äldre kvinnor oftare åtrefinns bland de fattiga i EU.
EnglishIn such cases, we need clear regulations in favour of the accident victim.
Här behöver vi en klar och för olycksoffret tillfredsställande bestämmelse.
EnglishNeedless to say, every person who becomes a victim of a road accident is one too many.
Varje person som blir offer för en trafikolycka är naturligtvis en person för mycket.
EnglishYet the problem is the consequences when there is an accident are potentially so extreme.
Problemet är bara att när det inträffar en olycka så kan följderna bli så extrema.