"accidental" translation into Swedish

EN

"accidental" in Swedish

EN accidental
volume_up
{adjective}

accidental (also: casual, chance, episodic, extraordinary)
It is not just an accidental oversight, it is an increasingly obvious one.
Det är inte bara en tillfällig brist, det är en brist som blir allt tydligare för oss.
This also raises the question of whether accidental contamination can be avoided completely.
Här uppstår också frågan huruvida en tillfällig kontaminering över huvud taget kan undvikas.
There is a lot of potential there, but it can also mislead consumers because of accidental contamination.
Det finns mycket möjligheter här, men det kan också vilseleda konsumenterna på grund av tillfällig smitta.
accidental
accidental
accidental (also: brief, episodic, short, short-lived)
accidental

Synonyms (English) for "accidental":

accidental
accident

Context sentences for "accidental" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMr President, accidental marine pollution is in reality a rather odd expression.
Herr talman! Oavsiktlig förorening av havet är egentligen ett litet märkligt uttryck.
EnglishAnd are we not creating a political problem from accidental legal shortcomings?
Och skapar vi inte ett politiskt problem av tillfälliga juridiska brister?
EnglishAny resemblance to persons here present is, of course, entirely accidental.
Varje jämförelse med här närvarande personer är naturligtvis tagen ur luften.
EnglishAs a result, accidental irradiation sometimes occurs around the heart and the thyroid.
Detta leder ibland till oavsiktlig irradiation runt hjärtat och sköldkörteln.
EnglishAmendments 5 and 9 introduce a definition of accidental marine pollution.
Genom ändringsförslagen 5 och 9 införs en definition av oavsiktlig förorening av havet.
English- improve European warning systems in cases of accidental sea pollution;
- förbättra de europeiska varningssystemen vid olyckshändelser som leder till förorening till  havs,
EnglishNevertheless, it is necessary to differentiate between intentional and accidental pollution.
Vi måste dock skilja mellan avsiktlig och oavsiktlig förorening.
EnglishAnd, once again, the situation will not be accidental.
Det kommer att vara ytterligare en faktor för automatisk övervärdering av räntorna.
EnglishThat policy depended, however, on certain temporary, national and accidental circumstances.
Men det berodde på vissa temporära nationella tillfälligheter.
EnglishThe definition of accidental marine pollution includes a reference to munitions dumping.
Definition av oavsiktlig förorening till havs innehåller en hänvisning till dumpning av krigsmaterial.
EnglishThey can be accidental, inflicted or self-inflicted.
De kan bero på olyckshändelser, men de kan också vara förvållade eller självförvållade.
Englishto prevent any accidental contamination of fields by cross-pollination between GMO and non-GMO crops.
De tre huvudsakliga ändringsförslag som jag stöder syftar till att
EnglishThe government has recognised the " accidental " killing of six children in Puerto Rico on 15 August.
Militären har erkänt att man " av misstag " mördat sex barn i Pueblo Rico den 15 augusti i år.
EnglishAs for the threshold value, my group will be endorsing 0.5% or lower for accidental presence.
Vad tröskelvärdet beträffar: för oavsiktlig förekomst kommer min grupp att stödja 0,5 procent eller lägre.
EnglishWe can all, at times, excuse an occasional argument or even an accidental slap that might be given.
Alla kan vi någon gång ursäkta ett enstaka gräl eller till och med ett slag utdelat i stridens hetta.
EnglishAs for the threshold value, my group will be endorsing 0.5 % or lower for accidental presence.
Vad tröskelvärdet beträffar: för oavsiktlig förekomst kommer min grupp att stödja 0,5 procent eller lägre.
EnglishHaving a play image as well as text minimizes user confusion and accidental clicks.
Om det förutom text även finns en bild för spelet minimerar det förvirringsrisken för användare och oavsiktliga klick.
EnglishLet us fill that accidental gap with a clear mind.
Låt oss fylla igen denna tillfälliga lucka med ett klart sinne.
EnglishThis report acknowledges the need for establishing cooperation in the field of accidental marine pollution.
I detta betänkande fastslås behovet av att upprätta samarbete på området oavsiktlig förorening till havs.
EnglishThis report acknowledges the need for establishing cooperation in the field of accidental marine pollution.
I detta betänkande betonas behovet av att upprätta ett samarbete på området för oavsiktlig havsförorening.