EN accommodation
volume_up
{noun}

1. general

accommodation (also: shelter)
volume_up
logi {comm. gen.}
You're moved to a five-star accommodation...... courtesy of the FBl.
Du ska flyttas till femstjärnigt logi på FBl: s bekostnad.
Accommodation and food or drink expenses incurred as part of a person's business activities should, we believe, remain fully deductible.
Möjlighet att göra skatteavdrag för kostnader för logi, mat och dryck skall fortsätta att gälla i full utsträckning.
Temporarily cleaning up, immediately reinstating the infrastructures, providing temporary accommodation, all that is only repair work.
Att provisoriskt städa upp, att direkt reparera infrastrukturen, att ordna tillfälligt logi, allt detta är bara återuppbyggnad.
accommodation (also: dwelling, habitation, home, place)
volume_up
bostad {comm. gen.}
They will not get a new house or better accommodation from any airline companies or EU governments.
De får inte ett nytt hus eller en bättre bostad från ett flygbolag eller från någon regering inom EU.
Deras bostad är knuten till arbetet.
13 million people live in inadequate or temporary accommodation.
13 miljoner människor bor i otillräckliga eller tillfälliga bostäder.
accommodation (also: adaptation, adjustment, alignment, conformation)
volume_up
anpassning {comm. gen.}
The foundations of a strong Union and a successful future are built on trust and mutual accommodation, just like in a family.
Grunderna för en stark union och en framgångsrik framtid byggs på förtroende och ömsesidig anpassning, precis som i en familj.
Madam President, I am in favour of a reasonable and practicable accommodation of the burden of proof in the cases of discrimination, direct or indirect, based on gender.
Fru ordförande, jag ställer mig bakom en rimlig och praktisk anpassning av bevisbördan vid direkt eller indirekt könsdiskriminering.
Our amendments, which provide for adaptations, accommodations and accessibility and include publicity, are absolutely crucial in ensuring that disabled people are involved.
Våra ändringsförslag, som kräver omställning, anpassning, tillgänglighet och även publicitet, är av helt avgörande betydelse för att de funktionshindrade ska göras delaktiga.
accommodation
volume_up
inkvartering {comm. gen.}
However, the regulation requires that passengers receive assistance from the airline, including food and drink and accommodation as necessary.
Enligt förordningen ska flygbolaget dock ge passagerare assistans, inklusive mat och dryck och inkvartering vid behov.
Chinese workers work between 10 and 12 hours per day and their accommodation and food costs are often deducted directly from their wages.
Kinesiska arbetstagare arbetar mellan 10 och 12 timmar per dag, och kostnaderna för deras inkvartering och mat dras ofta av direkt från deras löner.
With holiday, travel, accommodation, and leisure entertainment reservations, the seller does not have to refund you if you cancel your order.
För bokningar av semester, resor, inkvartering, fritidsaktiviteter och nöjen har säljaren ingen skyldighet att betala tillbaka pengarna om du ångrar ditt köp.
accommodation (also: adjustment, arrangement, convention, deal)
volume_up
uppgörelse {comm. gen.}
It is the first time for 70 years that they have been round the table reaching an accommodation.
Det är första gången på 70 år som de har samlats runt förhandlingsbordet och nått en uppgörelse.
This agreement is a balanced and reasonable accommodation which recognizes the different values and cultures on the island of Ireland.
Det här avtalet är en balanserad och förnuftig uppgörelse som erkänner de olika värdena och kulturerna på den irländska ön.
It both respects everyone's cultural and political identity and paves the way for a fair, workable and lasting accommodation.
Det både respekterar allas kulturella och politiska identitet och banar väg för en rättvis, genomförbar och varaktig uppgörelse.
accommodation (also: area, capacity, employment, ground)
volume_up
plats {comm. gen.}
Governments should be more committed to the raising and education of children and their accommodation at creches and kindergartens.
Regeringarna måste satsa mer på barnomsorg och skola och på att ordna plats åt barn på daghem och förskolor.
Terms for additional grants is that the student has the cost of double accommodations and the distance from place of study to the placement site exceeds 10 mil easy way.
Villkor för merkostnadsbidrag är att studenten har kostnader för dubbelt boende och att avståndet från studieorten till VFU-platsen överstiger 10 mil enkel väg.
accommodation (also: bay, breadth, capacity, place)
accommodation (also: lodging, shelter)
But if we do not want to have another disaster - with the accommodation of refugees next winter - we must do everything you said and we must further improve coordination.
Men om vi vill undvika en ny katastrof nästa vinter när det gäller att skaffa husrum åt flyktingarna, måste vi vidta alla de åtgärder som ni nämner och samordna dem i större utsträckning.
accommodation
volume_up
sammanjämkning {comm. gen.}
accommodation (also: adjustment, timing)
volume_up
avpassning {comm. gen.}

2. medicine

accommodation
volume_up
ackommodation {comm. gen.}

Synonyms (English) for "accommodation":

accommodation

Context sentences for "accommodation" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAccommodation is social, political and economic, rather than primarily institutional.
Anpassningen är social, politisk och ekonomisk, snarare än främst institutionell.
EnglishThis may involve some travel and accommodation elsewhere during vfu periods.
Detta kan innebära en del resor och boende på annan ort under vfu-perioderna.
EnglishWe have also tightened up the arrangement for the accommodation of ships in distress.
Vi har också stramat upp arrangemangen för mottagandet av fartyg i sjönöd.
EnglishMany homeless people have access to temporary accommodation in mobile homes.
Många hemlösa människor har erbjudits tillfälligt boende i husvagnar.
EnglishLaboratorio Zeta is the only accommodation centre in Palermo for refugees and asylum‑seekers.
Laboratorio Zeta är den enda förläggningen för flyktingar och asylsökande i staden Palermo.
EnglishIt was possible to reduce considerably expenditure on appeals and on accommodation and welfare.
Det gick att avsevärt minska utgifterna för överklaganden samt för boende och socialvård.
EnglishThis process must include information on accommodation for new staff.
Processen måste innefatta information om placering av ny personal.
Englishthe designation of an independent competent authority for the accommodation of vessels in distress,
tillsättande av en oberoende ansvarig myndighet för fartyg i sjönöd, samt
EnglishThey need emergency accommodation, not least to prevent the spread of respiratory diseases.
De behöver nödbostäder, inte minst för att förhindra spridningen av sjukdomar i andningsvägarna.
English13 million people live in inadequate or temporary accommodation.
13 miljoner människor bor i otillräckliga eller tillfälliga bostäder.
EnglishThose with a job have an income, can seek better accommodation and usually obtain legal status.
De som har arbete har en inkomst, kan söka bättre bostäder och vanligen uppnå rättslig status.
EnglishSome two thousand homes were affected and hundreds of families are now living in temporary accommodation.
Ungefär tvåtusen hem drabbades och hundratals familjer bor nu i tillfälliga bostäder.
EnglishQuite simply, the purpose of the temporary accommodation certificate is no longer the same.
Bostadsintygen har helt enkelt inte längre samma betydelse.
EnglishSecond example: everyone has the right to accommodation, water and toilets here in Parliament.
Det andra exemplet: alla har rätt till övernattningsmöjlighet, vatten och toaletter här i parlamentet.
EnglishWe saw passengers being left stranded at destinations, without accommodation or even a flight home.
Vi fick uppleva att passagerare strandsattes på resmålen, utan något boende eller ens en returresa.
EnglishI asked whether Parliament, the Commission and the Council discussed their accommodation needs with each other.
Jag frågade om parlamentet, kommissionen och rådet diskuterar sina lokalbehov med varandra.
EnglishIt is not possible to build within 300 metres of the coast or to increase the amount of hotel accommodation.
Det är inte möjligt att bygga inom 300 meters avstånd från kusten eller att öka antalet hotell.
EnglishLet us hope that we will reach an accommodation on this issue.
Jag hoppas att vi skall komma överens på denna punkt.
EnglishWhy do we not visit every accommodation centre in Europe?
Varför besöker vi inte varje flyktinganläggning i Europa?
EnglishNeither the authorities nor the Prefect has taken any steps to offer the refugees decent accommodation.
Varken myndigheterna eller prefekten har gjort något för att erbjuda flyktingarna ett anständigt boende.