"to accumulate" translation into Swedish

EN

"to accumulate" in Swedish

EN to accumulate
volume_up
[accumulated|accumulated] {verb}

to accumulate
volume_up
samla [samlade|har samlat] {vb} (samla på hög, lägga samman)
In fact, the environment provides a new opportunity to accumulate capital and profit.
I själva verket erbjuder miljön ett nytt tillfälle att samla kapital och vinst.
Europe has always been the continent where people's freedom to accumulate knowledge takes pride of place.
Europa har alltid varit den kontinent där människors frihet att samla kunskap kommit i första hand.
It cannot be sensible to accumulate 70 amendments in order to see how the law stands where fish are concerned.
Det kan inte vara rimligt att man skall behöva samla in 70 ändringar för att kunna få fram det rättsliga läget för en fisk.
The experts argue about how much waste seed might be accumulated in the seed bank of the earth and for how long.
Experterna är oeniga om hur mycket fröspill som kan samlas i jordens fröbank och hur länge.
As these substances accumulate in fatty tissue in animals – including humans – by definition some of us are more at risk than others!
Eftersom dessa ämnen samlas i fettvävnaden hos djur – och även människor – löper vissa av oss per definition större risk än andra!
I hope you are taking note that the interest that has meanwhile accumulated in Bonn also benefits the regions.
Jag hoppas att ni ser till att de räntor, som nu samlas i Bonn, även kommer regionerna till godo.
to accumulate (also: to back up)
They do not break down, but accumulate in our bodies and in the whole food chain.
De bryts inte ned utan de ackumuleras i vår kropp och i hela näringskedjan.
Being biocumulative, POPs accumulate in the environment and in the organisms of living beings.
Och eftersom de är bioackumulerande ackumuleras POP i miljön och levande varelsers organismer.
Mercury can accumulate in brain tissue and the nervous system, where it can wreak great havoc.
Kvicksilver kan ackumuleras i hjärnvävnaden och nervsystemet där det kan skapa stort kaos.
to accumulate
volume_up
ackumulera [ackumulerade|har ackumulerat] {vb} (samla på hög, lägga samman)
This development appears to have continued aimlessly, wasting natural and human resources, with the clear aim of accumulating capital.
Utvecklingen verkar ha fortsatt planlöst och förstört naturliga och mänskliga resurser i sin tydliga strävan att ackumulera kapital.
That is why it would be wise to invest in the social spheres which in the future would help accumulate intellectual capital and would ensure an increase in productivity.
Därför vore det klokt att investera på de sociala områden som i framtiden kan bidra till att ackumulera intellektuellt kapital och säkra en produktivitetsökning.
We welcome the observation that Member States have to accumulate surpluses in good times in order to be able to build up reserves for the bad ones, self-evident though that is.
Vi välkomnar iakttagelsen att medlemsstaterna under goda tider måste ackumulera överskott för att därmed kunna bygga upp reserver för dåliga tider, även om detta är självklart.
to accumulate (also: to aggregate, to bank up, to crowd, to mass)
Certainly, a great deal of work is going to accumulate as a consequence of this increase in Parliament's authority.
Det är uppenbart att arbetsuppgifterna kommer att hopa sig till följd av parlamentets ökade befogenheter.
Debt certainly also continued to be accumulated on the assumption that strong northern Member States would never allow state bankruptcy of a euro country.
Man har med all säkerhet också låtit skulderna hopa sig, eftersom man utgått från att de starka medlemsstaterna i norr aldrig skulle tillåta att ett euroland gick i statskonkurs.
It is an important sign that any future problems will not be allowed to accumulate, and that the 20-year wait will end with the signature of the Treaty of Accession.
Det är ett viktigt tecken att inga framtida problem kommer att få hopa sig, och att landets tjugoåriga väntan kommer att ta slut i och med undertecknandet av anslutningsfördraget.
to accumulate
volume_up
hopa [hopade|har hopat] {vb} (samla på hög, lägga samman)
Certainly, a great deal of work is going to accumulate as a consequence of this increase in Parliament's authority.
Det är uppenbart att arbetsuppgifterna kommer att hopa sig till följd av parlamentets ökade befogenheter.
Debt certainly also continued to be accumulated on the assumption that strong northern Member States would never allow state bankruptcy of a euro country.
Man har med all säkerhet också låtit skulderna hopa sig, eftersom man utgått från att de starka medlemsstaterna i norr aldrig skulle tillåta att ett euroland gick i statskonkurs.
It is an important sign that any future problems will not be allowed to accumulate, and that the 20-year wait will end with the signature of the Treaty of Accession.
Det är ett viktigt tecken att inga framtida problem kommer att få hopa sig, och att landets tjugoåriga väntan kommer att ta slut i och med undertecknandet av anslutningsfördraget.
to accumulate
to accumulate
Knowledge accumulated through investment in research and development, innovation and education is a key driver of long-run growth.
Kunskap som ansamlas genom investeringar i forskning och utveckling, innovation och utbildning är en viktig drivkraft för långsiktig tillväxt.

Context sentences for "to accumulate" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSo we are able to look into three or four possible sources and to accumulate them.
Vi kan alltså överväga tre eller fyra möjligheter och kombinera dem.
EnglishAnd these mutations accumulate approximately as a function of time.
Och dessa mutationer ackumulerar approximativt som en funktion av tiden.
EnglishOn the contrary, they cause problems and impasses to accumulate in their country.
Den ger tvärtom upphov till problem och dödlägen i landet.
EnglishIt preferred to continue its monitoring at the Capenhurst plant, to accumulate more experience.
Euratom tvekar följaktligen att använda sig av liknande mekanismer för gemenskapens räkning.
EnglishThe pollutants accumulate in inland waters and lakes, which are frequently used for the abstraction of drinking water.
I insjöar och vattendrag, som ofta används för dricksvatten, samlar sig föroreningarna.
EnglishUnless we know quite soon what is to happen next in Kosovo, the difficulties will simply accumulate down there.
Om vi inte snart får veta hur fortsättningen blir i Kosovo kommer problemen i Kosovo att kulminera.
EnglishIf we speculate a little on the agriculture budget now, we will accumulate on the health budget of the future.
Om vi spekulerar lite med jordbruksbudgeten nu kommer vi att ta igen det på sjukvårdsbudgeten i framtiden.
EnglishWe are not in a position to accumulate debt.
Vi är inte i stånd att ta på oss skulder.
EnglishIt jeopardises people's relationships, work and health and, in no time at all, they can accumulate thousands of euros in debt.
Det äventyrar människors relationer, arbete och hälsa, och kan väldigt fort växa till skulder på tusentals euro.
EnglishSome of them are biocumulative, which means that they accumulate in the tissue of living organisms; they are also toxic.
I fråga om långlivade organiska föroreningar var kommissionens förslag ambitiöst, men rådet har ännu inte accepterat det.
EnglishThe European Institute of Technology must first and foremost be in a position to accumulate large amounts of private funding.
Europeiska tekniska institutet måste först och främst vara i stånd att dra till sig stora belopp privat finansiering.
EnglishThe last government was irresponsible in allowing deficits to accumulate.
Den förra regeringen lät underskott uppstå på ett oansvarigt sätt, och har i själva verket lämnat en ekonomisk giftpil efter sig.
EnglishWe welcome the observation that Member States have to accumulate surpluses in good times in order to be able to build up reserves for the bad ones, self-evident though that is.
Även om vår bedömning av enskilda delar är positiv är vi kritiska till kommissionens förslag i sin helhet.
EnglishI believe that we need this time for a suspension of the ratification process, so that we do not accumulate even more no’s on these false premises.
Jag anser att ratificeringsprocessen bör avbrytas under denna tid, så att vi inte samlar på oss ännu fler nej på dessa falska premisser.
EnglishOver the centuries they have been international as, with human progress, they have helped us to accumulate knowledge which served the common good.
Dessa har genom århundraden varit internationella eftersom man med hjälp av dem samlar mänsklighetens mest framstående kunskap för gemensamt bruk.
EnglishThe European Union cannot stand by and allow Russian military plutonium to accumulate as a result of implementing nuclear non-proliferation treaties.
Med hänsyn till icke-spridningsavtalet för kärnvapen, kan Europeiska unionen inte utan att reagera låta ryskt militärt plutonium läggas på lager.
EnglishAlso, the principle of "progressive access" will mean that riders must accumulate experience on smaller motorcycles before moving up to larger engines.
Principen med ”progressiv tillgång” kommer att innebära att motorcyklister måste ha erfarenhet av lätta motorcyklar innan de övergår till tunga.
English1 December 2008 is the 20th anniversary of International AIDS Day, but little changes except the lives that accumulate, that go past and are destroyed.
Den 1 december 2008 är den 20:e internationella aidsdagen, men inte mycket har förändrats förutom att liv läggs till liv, går till spillo och ödeläggs.
EnglishDo we want the outermost regions which depend 100% on bananas, like the Canaries, to survive, or do we want Dole and Chiquita to accumulate more wealth?
Vill vi att de yttersta randområden som till 100 procent är beroende av bananer, som Kanarieöarna, skall överleva eller vill vi ha tillgång på Dole och Chiquita?
EnglishDo we want the outermost regions which depend 100 % on bananas, like the Canaries, to survive, or do we want Dole and Chiquita to accumulate more wealth?
Vill vi att de yttersta randområden som till 100 procent är beroende av bananer, som Kanarieöarna, skall överleva eller vill vi ha tillgång på Dole och Chiquita?