EN

to acquire [acquired|acquired] {verb}

volume_up
1. general
Opponents who have or threaten to acquire support are put behind bars.
Motståndare som har anhängare eller som hotar att det sätts bakom lås och bom.
Only in acknowledging this will the necessary legal policy acquire any meaning.
Endast genom att erkänna detta kommer den nödvändiga rättsliga policyn att någon mening.
Corporations owning patents will acquire a monopoly on part of our humanity.
Bolag som äger patent kommer att monopol på delar av vår mänsklighet.
Is there any inclination for Europe to acquire autonomy?
Finns det någon vilja inom EU att skaffa sig autonomi?
This is in the interests of businesses, which will acquire skilled and highly motivated employees.
Detta ligger i företagens intresse, som kommer att skaffa sig skickliga och starkt motiverade anställda.
And to older people I would say: acquire a nice, inexpensive place to live in the autumn of your years.
Och till de äldre: Skaffa ett bra och billigt boende på ålderns höst!
As long as visas are required, they need to be made easy and cheap for law-abiding citizens to acquire.
Så länge som det krävs viseringar måste det vara lätt och billigt för laglydiga medborgare att erhålla dem.
The only possible way of acquiring citizenship of a country is by having the nationality of that country.
Enda möjliga sättet att erhålla medborgarskap i ett land är genom att ha detta lands nationalitet.
And I can appreciate the desire for flexibility and acquiring new methods and skills.
Jag kan också förstå att flexibilitet och möjlighet att erhålla nya metoder och kompetenser behövs.
It will not be operating in a vacuum, and it will have to acquire credibility and authority.
Den opererar inte i ett vakuum, och den måste också förvärva trovärdighet och auktoritet.
They are never born out of an attempt to acquire new competences.
Det är aldrig fråga om ett försök att förvärva nya befogenheter.
This will enable students to acquire the qualifications and develop the skills required by employers.
Då kan studenterna förvärva de kvalifikationer och utveckla den kompetens som efterfrågas av arbetsgivarna.
to acquire (also: to obtain)
Some countries have no such system and must acquire one very soon, so that the single system will work.
Flera länder har inget sådant system och måste införskaffa ett snarast, för att ett enhetligt system skall vara logiskt.
An organ deficiency sometimes prompts people to break the law and acquire organs illegally in order to save a life.
En brist på organ får ibland människor att bryta mot lagen och olagligt införskaffa organ för att rädda ett liv.
Amendment No 2 raises the percentage of Community funding for acquiring and modernising inspection and control equipment from 30 % to 35 %.
Ändringsförslag 2 höjer gemenskapens finansieringsandel för insatser att införskaffa och modernisera övervaknings- och kontrollutrustning från 30 till 35 procent.
2. business
Lower authorities should be able to acquire sustainable products and services.
Lägre myndigheter skall ha möjligheter att anskaffa hållbara varor och tjänster.
We are under no illusion that limiting nuclear weapons and banning their development will, undoubtedly, discourage some states from acquiring any in the future.
Vi hyser inga illusioner om att en begränsning av kärnvapnen och ett förbud mot att utveckla kärnvapen med absolut säkerhet kommer att hindra vissa stater från att anskaffa dem i framtiden.

Context sentences for "to acquire" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishLower authorities should be able to acquire sustainable products and services.
Lägre myndigheter skall ha möjligheter att anskaffa hållbara varor och tjänster.
EnglishThe programme will now finally acquire a legal basis and actually get under way.
Programmet får nu äntligen en rättslig grund och kan på allvar komma igång.
EnglishIn an era of globalisation, demographic problems acquire a much broader dimension.
I globaliseringens era får demografiska problem en mycket bredare dimension.
EnglishAn alternative to purchasing assets and liabilities is to acquire a bankrupt estate.
Ett alternativ till att köpa inkråmet i ett företag är att köpa ett konkursbo.
EnglishDeby used part of the oil consortium' s advance millions to acquire weapons.
Miljonförskottet från oljekonsortiet använde Deby delvis till anskaffning av vapen.
EnglishIf he can, he will acquire and use chemical and biological means to reach his ends.
Om han kan skaffar och använder han kemiska och biologiska medel för att nå sitt mål.
EnglishDeby used part of the oil consortium's advance millions to acquire weapons.
Miljonförskottet från oljekonsortiet använde Deby delvis till anskaffning av vapen.
EnglishThose who do not have basic knowledge do not know where to acquire knowledge either.
Den som inte har grundläggande kunskaper vet heller inte var han skall hämta vetandet.
EnglishUnfortunately, Europe is to acquire an arrest warrant before it acquires a constitution.
Tyvärr skapar Europa en arresteringsorder innan man utarbetar en författning.
EnglishOpponents who have or threaten to acquire support are put behind bars.
Motståndare som har anhängare eller som hotar att få det sätts bakom lås och bom.
EnglishCorporations owning patents will acquire a monopoly on part of our humanity.
Bolag som äger patent kommer att få monopol på delar av vår mänsklighet.
EnglishOnly in acknowledging this will the necessary legal policy acquire any meaning.
Endast genom att erkänna detta kommer den nödvändiga rättsliga policyn att få någon mening.
EnglishFirst of all, the Union needs to acquire a comprehensive cultural heritage strategy.
För det första måste EU ta fram en omfattande strategi för kulturarvet.
EnglishNow, the next stage, the next important step, is to acquire the status of candidate country.
Nu är nästa steg, nästa viktiga steg, att Serbien får status som kandidatland.
EnglishIf tourism is to acquire some dignity, it must be given a higher budgetary profile.
Turismens värdighet kräver att den beviljas budgetmässig synlighet.
EnglishHe has been negotiating with North Korea to acquire ballistic missile technology.
Han har förhandlat med Nordkorea om köp av missiler och liknande.
EnglishAll types of company can acquire a business by purchasing its assets and liabilities.
Företag av alla former kan köpa ett företag genom att köpa inkråmet.
EnglishThey are free to acquire the nationality of a Member State, but most do not want to.
De är fria att ansöka om medborgarskap i ett medlemsland, men de flesta av dem vill inte det.
EnglishIt will be extremely difficult to acquire public credibility through such an approach.
Det kommer att bli extremt svårt att därigenom vinna trovärdighet hos den breda allmänheten.
EnglishThose who are born amongst us, at least, must immediately acquire the nationality of our country.
De som föds ibland oss måste åtminstone omedelbart bli medborgare i vårt land.

"acquire a good" in Swedish

acquire a good
Swedish
  • förvärva en bra
  • förvärva en god
More chevron_right

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

Synonyms (English) for "acquiring":

acquiring
English
acquirement
acquirer