"across" translation into Swedish

EN

"across" in Swedish

EN

across {adverb}

volume_up
1. general
across (also: round, over, aboon)
It is therefore imperative to be able to sell these books easily across borders.
Det är därför oundgängligt att kunna distribuera böckerna över gränserna utan problem.
People expect to be able to move freely across internal national borders.
Medborgarna förväntar sig kunna röra sig fritt över den inre nationsgränsen.
That is the great European project that brings us together across party boundaries.
Det är det stora EU-projekt som binder oss samman, över partigränserna.
across (also: crossly, crossways)
Nevertheless, we need to continue this process of rapprochement across the Mediterranean.
Ändå måste vi fortsätta med denna tillnärmningsprocess tvärs över Medelhavet.
Is it indeed this experiment, then, that we should replicate across the Atlantic?
Är det verkligen detta experiment som vi nu ska kopiera tvärs över Atlanten?
We're sending his marrow across the country to save the life of a child with leukemia.
Vi skickar hans märg tvärs över landet för att rädda livet hos barn med leukemi.
across (also: crossways)
2. "to the opposite side transversel"
The turmoil started across the Atlantic, but has affected our cities, towns and villages.
Kaoset startade andra sidan Atlanten men har nu nått våra städer och byar.
The problem of digitalisation is too important to be decided only across the Atlantic.
Problemet med digitalisering är för stort för att bara hanteras andra sidan Atlanten.
Now we find that Britain' s solidarity extends across the Atlantic and across the Pacific Ocean.
Men nu upptäcker vi att engelsmännen är solidariska med dem andra sidan Atlanten, andra sidan Stilla havet.
3. "crossed"
The turmoil started across the Atlantic, but has affected our cities, towns and villages.
Kaoset startade andra sidan Atlanten men har nu nått våra städer och byar.
The problem of digitalisation is too important to be decided only across the Atlantic.
Problemet med digitalisering är för stort för att bara hanteras andra sidan Atlanten.
Now we find that Britain' s solidarity extends across the Atlantic and across the Pacific Ocean.
Men nu upptäcker vi att engelsmännen är solidariska med dem andra sidan Atlanten, andra sidan Stilla havet.
4. "in crosswords"
across
volume_up
vågrätt {adv.} (i korsord)

Synonyms (English) for "across":

across

Context sentences for "across" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis is a very sensitive area that varies appreciably across the Member States.
Detta är ett mycket känsligt ämne som varierar märkbart mellan medlemsstaterna.
EnglishWhy the big rush to get the Lisbon Treaty ratified across the 27 Member States?
Varför är det så bråttom att ratificera Lissabonfördraget i de 27 medlemsstaterna?
EnglishSuch a move would certainly raise attention and many questions across the country.
En sådan åtgärd skulle verkligen väcka uppmärksamhet och många frågor i landet.
EnglishIt developed in Northern Ireland but has an impact across many European countries.
Den utvecklades i Nordirland, men har haft en inverkan i många europeiska länder.
EnglishSmoking is the biggest cause of preventable illness and disease across the EU.
I hela EU är rökning den största orsaken till sjukdomar som går att förebygga.
EnglishWe cannot use a one-size-fits-all approach across the areas covered by the plan.
Vi kan inte tillämpa en strategi som passar alla för de områden som planen omfattar.
EnglishAcross Europe many countries, including my own, face difficult economic times.
I hela Europa står många länder, även mitt eget, inför svåra ekonomiska tider.
EnglishI have not come across one good explanation as to why this hassle has to continue.
Jag har inte hört en enda bra förklaring till varför detta krångel måste fortsätta.
EnglishFirst, to promote mandatory targets for energy efficiency across the European Union.
För det första att arbeta för obligatoriska mål för energieffektivitet i hela EU.
EnglishMr President, the cancer from Greece is metastasising across the Mediterranean.
(EN) Herr talman! Cancern från Grekland har fått metastaser i hela Medelhavsområdet.
EnglishIn my own country, the United Kingdom, that cuts across national provisions.
I mitt hemland, Förenade kungariket, går detta tvärtemot nationella bestämmelser.
EnglishBut we wanted to send things across continents so we built a bigger machine.
Men vi ville skicka saker till andra kontinenter så vi byggde en större maskin.
EnglishHowever, we must give the industry time to develop a uniform approach across Europe.
Vi måste dock ge industrin tid att utveckla en enhetlig strategi i hela Europa.
EnglishThis view is also shared by an impressive majority of stakeholders across the Union.
Denna åsikt delas också av en imponerande majoritet av intressenter i hela EU.
EnglishSo this is clearly a massive problem across the whole of the European Community.
Detta är med andra ord ett enormt problem för hela Europeiska gemenskapen.
EnglishMr President, water is a key issue of cooperation across the Mediterranean.
(EN) Herr talman! Vatten är en central samarbetsfråga inom hela Medelhavsområdet.
EnglishIn any case, security threats must be tackled across all three dimensions.
Under alla omständigheter måste säkerhetshot hanteras inom samtliga dimensioner.
EnglishThere are very strongly held views on this issue across this Parliament and beyond.
Åsikterna om denna fråga är mycket starka både här i parlamentet och utanför.
EnglishI see absolutely no reason why this should not apply across the whole of the Union.
Jag kan inte se något skäl till varför detta inte borde gälla i hela unionen.
EnglishThe message sent by Parliament through these documents comes across loud and clear.
Den signal som parlamentet sänder med dessa dokument är tydlig och kraftfull.