"acute" translation into Swedish

EN

"acute" in Swedish

EN acute
volume_up
{adjective}

acute (also: acutely)
volume_up
akut {adj.}
Secondary effects are varied, but can include acute memory loss.
De sekundära effekterna varierar, men kan inkludera akut minnesförlust.
Thus, there is no acute risk; it is a matter of precaution.
Det föreligger därmed ingen akut risk. Snarare är det en fråga om försiktighet.
Within a few years ' time, there will be an acute labour shortage in the EU.
Inom några år kommer arbetskraftsbristen i EU att bli akut.
acute (also: aerial, august, elevated, great)
volume_up
hög {adj.}
We will continue to do that with energy and with consistency and as Mr Cox said in the debate, 'necessarily with acute vigilance' .
Vi skall fortsätta att göra det energiskt och konsekvent och som Cox sade i debatten, "ovillkorligen med hög bevakning".
We will continue to do that with energy and with consistency and as Mr Cox said in the debate, 'necessarily with acute vigilance '.
Vi skall fortsätta att göra det energiskt och konsekvent och som Cox sade i debatten, " ovillkorligen med hög bevakning ".
As far as education and the economy are concerned, the acute changes have differentiated to a major degree both the positions and possibilities of different generations of women.
När det gäller utbildning och ekonomi har de genomgripande förändringarna i hög grad både förändrat olika kvinnogenerationers ställning och möjligheter.
acute (also: braw, delicate, exquisite, fine)
volume_up
fin {adj.}
   – The problem of unanimity now that there are 25 Member States is particularly acute in matters of taxation.
. – Problemet med enhällighet är särskilt akut i fråga om skatterna nu när det finns 25 medlemsstater.
There are still acute questions in terms of the institutional, economic, financial and commercial problems.
I själva verket finns fortfarande stora frågetecken kring de institutionella, ekonomiska, finansiella och handelsanknutna problemen.
If there is an area where the sensitivity of European citizens is particularly acute, it is corruption.
Om det finns ett område där Europas medborgare är särskilt känsliga är det korruptionsområdet.
acute (also: deep, earnest, exquisite, galvanic)
So there is acute competition both between the Member States of the European Union and with the USA.
Vi bevittnar följaktligen en intensiv tävlan såväl mellan Europeiska unionens medlemsstater som med Förenta staterna.
Christians are still suffering acute persecution today in many countries, some of which have close contacts with the EU.
Kristna drabbas fortfarande av intensiv förföljelse i dag i många länder, av vilka några har nära kontakt med EU.
acute (also: able-bodied, beefy, deep, fast)
volume_up
stark {adj.}
In practice, however, racial discrimination has never before been such an acute problem.
Men i själva verket har rasdiskrimineringen aldrig varit så stark.
These concerns are more acute where there are problems connected with these issues, in countries such as my own.
Denna oro är starkare i de länder där det förekommer problem förbundna med dessa frågor, t.ex. i mitt eget hemland.
The acute interest in the emission rights trading system which we have introduced makes it clear that we are an example worth following.
Det starka intresset för systemet för handel med utsläppsrättigheter som vi har infört tydliggör att det är värt att följa vårt exempel.
volume_up
skarp {adj.}
Confrontations in the country quickly became acute after the beginning of the crisis at the end of 1996.
Motsättningarna inom landet har också snabbt skärpts sedan krisen började i slutet av 1996.
The report highlights one very acute problem in the candidate countries, the problem of respect for the rights of minorities.
I betänkandet betonas ett problem som skarpt visar sig i kandidatländerna, problemet med respekt för minoriteters rättigheter.
Although this situation was not caused solely by the events of 11 September, it was made much more acute as a result.
Den här situationen har visserligen inte orsakats av händelserna den 11 september, men dessa har skärpt den dramatiskt.
acute (also: bad, blustery, cool, eager)
acute (also: elegant, inventive, neat)
volume_up
fyndig {adj.}
Well, I used my acute peripheral vision to get a upside-down read.
Jag använde min fyndiga synförmåga och läste upp och ned.
acute (also: high, high-pitched, shrill, plangent)
volume_up
gäll {adj.}
acute (also: keen, pervasive, shrill)
acute (also: pointy, tapered, peaked, nibbed)
acute (also: bitter, brittle, brutal, cruel)
volume_up
hård {adj.}

Context sentences for "acute" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHowever, we have acute reservations on a number of other points in the report.
Vi är dock ytterst reserverade när det gäller vissa andra punkter i betänkandet.
EnglishThis is not a new problem, but the situation has become more acute and extensive.
Detta är inte ett nytt problem, men situationen har blivit mer angelägen och allvarlig.
EnglishThe shortage of food and, especially, the lack of medical assistance are becoming acute.
Livsmedelssituationen och framför allt sjukvårdssituationen börjar bli dramatisk.
EnglishWe know that people are pulled towards rich countries when inequality is most acute.
Vi vet att människor dras till rika länder när ojämlikheten är som störst.
EnglishI support this document and agree that it covers the most acute health-care problems.
Jag stöder detta dokument och håller med om att det täcker de mest akuta vårdproblemen.
EnglishThe situation was so acute that there was an increased risk of war.
Det rörde sig om en så pass tillspetsad situation att risken för krig hade ökat.
EnglishYou can also do this by directly entering acute<?> in the command window.
Med den här ikonen infogar du en platshållare med en cirkel ovanför.
EnglishLack of funds, especially in the area of research, has long been acute.
Bristen på medel, inte minst på forskningsområdet, har under lång tid varit skriande.
EnglishIn the UK, the legacy of a Conservative government is an acute shortage of doctors.
I Förenade kungariket är den akuta bristen på läkare ett arv från den konservativa regeringen.
EnglishPast months have shown that the importance of energy security has never been as acute.
Under de senaste månaderna har det visat sig att energisäkerheten aldrig har varit så viktig.
EnglishGiven the vulnerability of many species, CITES is of acute importance.
Med hänsyn till många arters sårbarhet är CITES av avgörande betydelse.
EnglishWe are going through a period of acute economic changes and challenges.
Vi genomgår en period av akuta ekonomiska förändringar och utmaningar.
EnglishThe problem is most acute in the African and Latin American countries.
Problemet är därför allvarligare i länderna i Afrika och Latinamerika.
EnglishWe are living in an age of globalisation, which means acute competition by everyone with everyone.
Vi lever i globaliseringens tidevarv, vilket innebär att alla konkurrerar med alla.
EnglishAt the same time, more acute problems of racism are appearing in our towns and cities.
Samtidigt blir problemen med rasism alltmer påtagliga i städerna.
EnglishWhile we ponder solutions to this acute problem, we also need to examine its causes.
Samtidigt som vi överväger lösningar på detta akuta problem måste vi också undersöka dess orsaker.
EnglishThe problem is even more acute in Member States where labour law is particularly protectionist.
Problemet är än värre i medlemsstater med särskilt protektionistisk arbetslagstiftning.
EnglishThe acute financial problems faced by Greece are receiving a good deal of attention.
Greklands akuta finansiella problem får mycket uppmärksamhet.
EnglishThis difficulty is particularly acute in the less developed countries.
I de minst utvecklade länderna är dessa svårigheter ännu större.
EnglishAgain there was no sign of acute toxicological effects.
Inte heller denna gång fanns det några tecken på akuta toxikologiska effekter.