EN

to adapt [adapted|adapted] {verb}

volume_up
The European Parliament must therefore adapt its budget strategy to this fact.
Europaparlamentet måste därför anpassa sin budgetstrategi till denna omständighet.
The amendment we are tabling seeks to adapt the text to that provision.
Det ändringsförslag som presenteras syftar till att anpassa texten till detta.
The new applicant States are also encouraged to adapt to these regulations.
De nya kandidatländerna uppmanas också att anpassa sig till dessa regler.
That is why we advocate the need to adapt the rules for mobilising this fund, so as to make its mobilisation more flexible and timely.
Därför förespråkar vi en ändring av reglerna för att använda denna fond, så att den ska kunna utnyttjas snabbare.
However, in parallel to this, the Member States must also adapt their own national systems so that they can use VIS.
Förutom detta måste medlemsstaterna emellertid anpassa sina egna nationella system så att de kan använda VIS.
Many cases are known where citizens have preferred to retire or become unemployed rather than adapt to using computers.
Det finns flera exempel på att medborgare har föredragit att gå i pension eller bli arbetslösa framför att vänja sig vid att använda datorer.
Members who attend the plenary sessions must adapt their agendas to suit Parliament's.
Ledamöter som deltar i plenarsammanträdena måste anpassa sig efter parlamentet.
Europe will have to adapt not only to climate change but also to high energy prices.
EU måste anpassa sig till både klimatförändringar och höga energipriser.
The new applicant States are also encouraged to adapt to these regulations.
De nya kandidatländerna uppmanas också att anpassa sig till dessa regler.
Det ger jordbrukarna tid att ställa om produktionen.
Companies which do not manage to adapt in time risk facing fines, which it will not be possible to pass on to consumers.
Företag som inte lyckas ställa om sig i tid riskerar att åläggas böter som de inte kan låta konsumenterna betala.
At the moment MS is an incurable illness and anyone diagnosed with it cannot just psychologically adapt to a change in their life.
MS är för närvarande en obotlig sjukdom och för den som får diagnosen MS är det inte bara att psykiskt ställa om sig till en förändring i livet.
During its first months of operation, the bank has been able to adapt its working methods to the demands of the present day.
Banken har redan under sina första verksamhetsmånader förmått bearbeta sina arbetsmetoder, så att de motsvarar dagens krav.
to adapt (also: to rework)
On 2 July 2002, Commissioner Wallström stated by way of response to my written requests that Poland should adapt its Via Baltica plans.
Den 2 juli 2002 uppgav kommissionsledamot Margot Wallström som svar på mina skriftliga frågor att Polen skulle omarbeta sina Via Baltica-planer.
I voted for this report aimed at adapting and reinforcing the Framework Decision of 2004, the objective being to protect children from sexual exploitation and violence.
Jag röstade för detta betänkande som syftar till att omarbeta och förstärka rambeslutet från 2004, med målsättningen att skydda barn från sexuellt utnyttjande och våld.
We have also learned the lesson that, to adapt the words of the Treaty establishing the Coal and Steel Community, a new Ireland can be built neither through coercion nor through rhetoric.
Vi har också lärt oss läxan att, för att omarbeta ordalydelsen i det fördrag som upprättade Kol- och stålgemenskapen, ett nytt Irland varken kan byggas genom tvång eller genom retorik.
to adapt (also: to fit, to prime)
It is essential to modify them, to adapt them to a ship which is growing in size and which has to sail through waters that are usually rough.
Det är oundvikligt att reformera dem och avpassa dem för ett skepp som växer och som måste röra sig i farvatten som normalt är turbulenta.

Context sentences for "to adapt" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis means that the workforce has to adapt to the new information technologies.
Det förutsätter att arbetskraften anpassar sig till den nya informationstekniken.
EnglishWe have to adapt to the limitations of nature to a much greater degree than today.
Vi måste i mycket större utsträckning än i dag rätta oss efter naturens gränser.
EnglishAgriculture needs to adapt to market rules in order to be exposed to competition.
Jordbruket måste anpassas till marknadsregler i syfte att utsättas för konkurrens.
EnglishI believe we should give the postal service a chance to adapt to new trends.
Jag tycker att vi skall ge även posten en möjlighet att möta den nya utvecklingen.
EnglishThere is also another side to this problem: the Roma themselves must adapt.
Det finns ytterligare en sida av detta problem: romerna själva måste anpassas.
EnglishI am tempted to adapt that old slogan: what part of 'no' do you not understand?
Jag är frestad att tillgripa det gamla talesättet: Vilken del av ”nej” förstår ni inte?
EnglishIt is essential to adapt the social security and pensions system to today's challenges.
Socialförsäkrings- och pensionssystemen måste anpassas till dagens utmaningar.
EnglishIt takes the AdWords system time to learn about and adapt to this kind of change.
Det tar tid innan AdWords-systemet anpassas automatiskt efter den här typen av förändringar.
EnglishFuture ideas must be flexible and able to adapt to the new society.
Framtidens idéer måste vara flexibla och kunna anpassas till det nya samhället.
EnglishPolicy instruments, for their part, need to adapt to these goals.
De politiska instrumenten måste för sin del vara anpassningsbara till dessa mål.
EnglishWe all have to show a willingness to adapt, to change and to accommodate others ' interests.
Jordbruk är ett tufft område och jag respekterar hennes sätt att hantera det.
EnglishIt is evident that the ESF has to adapt itself again, because circumstances have changed.
Det står klart att ESF än en gång måste anpassas, eftersom förhållandena har förändrats.
EnglishTo achieve this, it will have to adapt its structures and change the way it works.
Detta kommer att kräva en anpassning av Världshandelsorganisationens strukturer och arbetssätt.
EnglishTraffic regulations are not cookery book recipes that everyone can adapt to their own taste.
Trafikreglerna är inte en samling kokboksrecept som envar kan tillämpa efter sin smak.
EnglishWe adapt the content of the presentation, and offers tips on sökresurser for your profession.
Vi anpassar innehållet i presentationen och tipsar om sökresurser för din yrkesgrupp.
EnglishIt needs to be possible to adapt employment policy to local needs if it is to be effective.
Sysselsättningspolitiken behöver kunna anpassas till lokala behov för att vara effektiv.
EnglishSecondly, it is essential that we adapt copyright to the digital era.
För det andra är det viktigt att vi anpassar upphovsrätten till den digitala tidsåldern.
EnglishAfter all, it should not always be the case that we adapt to the Council’s position.
När allt kommer omkring bör det inte alltid vara så att vi anpassar oss till rådets uppfattning.
EnglishHowever, we should not overlook the fact that the order to adapt is ongoing.
Vi bör dock inte bortse från att anpassningskravet är stående.
EnglishHe has shown a remarkable capacity to adapt in changing his priorities.
Den anpassningsförmåga som han har visat genom att ändra prioriteringarna är anmärkningsvärd.
Other dictionary words