EN adaptation
volume_up
{noun}

1. general

volume_up
anpassning {comm. gen.}
Adaptation of the European Parliament's Rules of Procedure to the Lisbon Treaty (
Anpassning av Europaparlamentets arbetsordning till Lissabonfördraget (
Adaptation of the European Parliament's Rules of Procedure to the Lisbon Treaty (debate)
Anpassning av Europaparlamentets arbetsordning till Lissabonfördraget (debatt)
There was significant progress with regard to technology, forests and adaptation.
Betydande framsteg gjordes i fråga om teknik, skogar och anpassning.
adaptation
volume_up
anpassningar {comm. gen.}
Could it mean more time being offered for such adaptation Europe-wide, as it were?
Skulle detta med andra ord innebära att mer tid ges till denna typ av anpassningar över hela EU?
Det behövs radikala tekniska anpassningar.
We should, of course, also have decisions on REDD+, adaptation, technology, finance and capacity-building.
Vi bör självfallet också ha beslut om REDD+, anpassningar, teknik, finans och kapacitetsuppbyggnad.
adaptation
volume_up
omarbetning {comm. gen.}
This is a useful adaptation of the Rules of Procedure.
Detta är en praktisk omarbetning av arbetsordningen.
I would however add that the Commission's proposal provides for rapid adaptation, should the OIE recommendations be modified.
Jag vill emellertid tillägga att kommissionens förslag föreskriver snabb omarbetning om OIE: s rekommendationer skulle förändras.
I would however add that the Commission's proposal provides for rapid adaptation, should the OIE recommendations be modified.
Jag vill emellertid tillägga att kommissionens förslag föreskriver snabb omarbetning om OIE:s rekommendationer skulle förändras.
volume_up
bearbetning {comm. gen.}
Secondly, the adaptation of the procedural time limits to the time limits for the granting and revocation of refugee status, ensuring that applications for asylum can be processed speedily.
För det andra, anpassningen av fristerna för förfarandet till dem som gäller för erkännande eller frånkännande av flyktingstatus, så att en snabb bearbetning av asylansökningarna kan garanteras.
adaptation (also: swing, outplacement)
volume_up
omställning {comm. gen.}
Employees must be able to take advantage of retraining and adaptation opportunities.
Arbetstagarna måste kunna utnyttja möjligheter till omskolning och omställning.
Our amendments, which provide for adaptations, accommodations and accessibility and include publicity, are absolutely crucial in ensuring that disabled people are involved.
Våra ändringsförslag, som kräver omställning, anpassning, tillgänglighet och även publicitet, är av helt avgörande betydelse för att de funktionshindrade ska göras delaktiga.
The Commission believes that all undertakings will be able to prepare themselves in time for the final changeover to the euro, including the adaptation of their computer systems and software.
Kommissionen tror att alla företag kommer att kunna förbereda sig i tid för den slutgiltiga omställningen till euron, inbegripet anpassningen av sina datasystem och programvaror.
adaptation
volume_up
adaption {comm. gen.}

2. biology

adaptation
volume_up
adaptation {comm. gen.}
A sub-project of the interdisciplinary research project, Climate change, Impacts and Adaptation in the sub-Arctic: a case study from the northern Swedish mountains.
Ett delprojekt inom det interdisciplinära forskningsprojektet Climate change, impacts and adaptation in the sub Arctic: a case study from the northern Swedish mountains.

Synonyms (English) for "adaptation":

adaptation

Synonyms (Swedish) for "adaptation":

adaptation
Swedish

Context sentences for "adaptation" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis is important support and we understand that the adaptation can take time.
Det är ett viktigt stöd och vi har förståelse för att omställningen kan ta tid.
EnglishThe issue of adaptation is cross-cutting and affects several sectoral policies.
Anpassningsfrågan är övergripande och berör flera sektoriella politikområden.
EnglishFirstly, the policy of adaptation should be added to all Community policies.
För det första borde anpassningsstrategin gälla alla gemenskapens politiska områden.
EnglishThe Ombudsman also submitted on 11 July a proposal for the adaptation of his statute.
Den 11 juli lade ombudsmannen också fram ett förslag om godkännande av hans stadga.
EnglishIf we want to achieve success in Copenhagen, we must create the Adaptation Fund.
Om vi vill nå framgång i Köpenhamn måste vi inrätta anpassningsfonden.
EnglishIt is the adaptation of the Treaty, Article 272 in particular, to the real situation.
Det gäller anpassningen av fördraget, och då i synnerhet artikel 272, till verkligheten.
EnglishIn that sense it might affect the adaptation, i.e. adjustment, of certain positions.
På det sättet skulle det kunna påverka anpassningen, dvs. justeringen av vissa positioner.
EnglishThe third point is the adaptation of the British rebate to meet the conditions of enlargement.
Det är allt kommissionen begär, och vi anser att det är rättvist och förnuftigt.
EnglishThe Green Paper/White Paper process now deals primarily with adaptation inside the Union.
Arbetet med grönboken och vitboken behandlar för närvarande anpassningen inom unionen.
EnglishWhen we talk about adaptation measures then we are also talking about funding.
När vi talar om anpassningsåtgärder talar vi också om finansiering.
EnglishThe structural funds make a splendid contribution to the adaptation of the European regions.
Strukturfonderna ger ett storartat bidrag till anpassningen av regionerna i Europa.
EnglishFirstly, to achieve agreement on the institutional framework for the Adaptation Fund.
Den första är att nå en överenskommelse om den institutionella ramen för anpassningsfonden.
EnglishIt is crucial that we do not end up with a series of stand-alone adaptation projects.
Det är mycket viktigt att vi i slutändan inte står med en rad fristående anpassningsprojekt.
EnglishThere is a remaining issue: the adaptation of existing legislation.
Det är en fråga som återstår: anpassningen av den befintliga lagstiftningen.
EnglishAs lifestyle adaptation is far-reaching, credible programmes must be written.
Eftersom anpassningen till ett levnadssätt är djupgående måste det upprättas trovärdiga program.
EnglishThis is, in my view, an additional argument in favour of this adaptation.
Jag anser att detta utgör ett ytterligare argument för anpassningen.
EnglishThese issues are highly topical, particularly in terms of adaptation to climate change.
Dessa frågor är högaktuella, i synnerhet med tanke på anpassningen till klimatförändringarna.
EnglishThis is, in my view, an additional argument in favour of this adaptation.
Om det är fallet borde man även göra framsteg på det här området och tillverka dieselmotorer.
EnglishWe must initiate adaptation measures now, and in many policy fields.
Vi måste inleda anpassningsåtgärder nu, och på många politiska områden.
EnglishThirdly, the adaptation of the Eurodac Convention is another major task.
En tredje viktig uppgift blir anpassningen av Eurodac-konventionen.