EN

to adjust [adjusted|adjusted] {verb}

volume_up
1. general
Conversion Optimizer can adjust to gradual changes in the conversion rate.
Omvandlingsoptimeraren kan anpassa sig till gradvisa förändringar i omvandlingsfrekvensen.
It is in my opinion important to adjust EU price levels to those of the world market.
Det är enligt min mening viktigt att anpassa EU: s prisnivå mot världsmarknadens.
Mr President, the government itself will also need to adjust to the information society.
Även myndigheterna själva måste anpassa sig till informationssamhället.
If nobody objects, therefore, you may adjust the sum together with the coordinators.
Om ingen har något att invända kan ni därför justera beloppet tillsammans med samordnarna.
For those sites, Chrome won’t be able to adjust the font size.
På sådana webbplatser kan Chrome inte justera teckenstorleken.
We are going to reform the Pact, or rather, to adjust its implementing measures.
Vi kommer att reformera pakten, eller snarare justera tillämpningsåtgärderna.
Mr President, the government itself will also need to adjust to the information society.
Även myndigheterna själva måste anpassa sig till informationssamhället.
Conversion Optimizer can adjust to gradual changes in the conversion rate.
Omvandlingsoptimeraren kan anpassa sig till gradvisa förändringar i omvandlingsfrekvensen.
Everyone will need to adjust, everyone will need to make an effort.
Alla måste anpassa sig och alla kommer att bli tvungna att anstränga sig.
Here you can adjust which scroll bars and rulers should be visible.
Här kan du ställa in vilka rullningslister och linjaler som ska vara synliga.
In 3D charts, you can even adjust the illumination settings, such as light source, ambient light and the color filter.
För 3D-diagram kan du till och med ställa in belysning, omgivningsljus och färgfilter.
You can also set the widths of columns by adjusting the space between column headers.
Du kan även ställa in kolumnbredden genom att dra i mellanrummen mellan spalthuvudena.
to adjust (also: to proportion)
Could the Council adjust the Commission proposal to avoid the destruction of much of Sweden's fishing industry?
Är det möjligt i rådet att jämka kommissionens förslag så att inte stora delar av Sveriges fiskerinäring slås ut?
Could the Council adjust the Commission proposal to avoid the destruction of much of Sweden' s fishing industry?
Är det möjligt i rådet att jämka kommissionens förslag så att inte stora delar av Sveriges fiskerinäring slås ut?
The former include, in particular, the solution of adjusting the level of the payments entered in the budget.
Den tidigare gruppen omfattar, i synnerhet, lösningen på att jämka nivån för betalningarna som förts upp i budgeten.
Jag ska rätta till det.
They cannot be used to adjust purely internal situations within Member States.
De kan inte användas för att reglera renodlat interna situationer inom medlemsstaterna.
This means that the European Union is not authorised to set minimum wages, nor is it authorised to adjust minimum wages between the Member States.
Det innebär att Europeiska unionen inte är behörigt att fastställa minimilöner och inte heller är behörigt att reglera minimilöner mellan medlemsstaterna.
However, in the future the price packages will basically be used to adjust agricultural policy measures during the medium-term horizon.
I framtiden kommer således prispaketen att i huvudsak syfta till att avpassa åtgärderna för jordbrukspolitiken under en medellång period.
2. insurance

Synonyms (English) for "adjust":

adjust

Context sentences for "to adjust" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhen we adjust our regulations, let us not therefore make them too complicated.
Låt oss därför nu, när vi anpassar våra regler, inte göra det alltför komplicerat.
EnglishThey cannot be used to adjust purely internal situations within Member States.
Avsikten är inte att minska kulturell aktivitet på Kuba eller finansieringen av den.
EnglishThis can only happen if we seriously adjust the structures and procedures of the WTO.
Detta är bara möjligt om vi grundligt omarbetar WTO: s struktur och arbetssätt.
EnglishYou adjust the degree of rounding by moving the frame between these two positions.
Om ramen befinner sig någonstans där emellan får rundningen ett mellanliggande värde.
EnglishUse this function to adjust the width of the selected column in the table.
Med den här funktionen ändrar du bredden på de markerade kolumnerna i tabellen.
EnglishThis can only happen if we seriously adjust the structures and procedures of the WTO.
Detta är bara möjligt om vi grundligt omarbetar WTO:s struktur och arbetssätt.
EnglishThe Council would probably be well advised to adjust the balance of these criteria.
Man kommer sannolikt att föreslå rådet att åter balansera sina kriterier.
EnglishClick here to adjust the size of the object to the height of the text.
Markera den här rutan om du vill att ramens höjd ska anpassas till textens höjd.
EnglishBy 2003 we will need to review the effects of the regulation and adjust things if need be.
År 2003 måste förordningens effekter ses över och i förekommande fall anpassas.
EnglishUse this command to adjust the height of the selected rows to an identical size.
Med det här kommandot blir höjden för de markerade raderna identisk.
EnglishCheck this box to adjust all measurement indications relative to the line width.
Om du markerar den här kryssrutan gäller alla måttangivelser i förhållande till linjebredden.
EnglishThe other request I have is for a technician to adjust the sound volume here.
Ytterligare en begäran till den tekniker som reglerar ljudet i salen.
EnglishUse this command to adjust the width of the columns to the content of the cells.
Med det här kommandot anpassas kolumnbredden till cellinnehållet.
EnglishAdjust the position and orientation to the printer you use here.
Här anpassar du utskriftsposition och -justering till skrivaren som du använder.
EnglishMark this check box to proportionally adjust the size of the object.
Markera den här rutan om storleken på objektet ska förändras proportionellt.
EnglishThere are crazy examples from around the world of how people tweak and adjust the system.
Det finns galna exempel från hela världen på hur folk mixtrar med och justerar systemet.
EnglishYour account will also adjust when the time zone returns to normal time at the end of the summer.
Kontot justeras även när tidszonen återgår till normal tid i slutet av sommaren.
EnglishIn the interests of the future of our economy, we should adjust our relations with China.
För vår framtida ekonomis skull bör vi ändra våra förbindelser med Kina.
EnglishClick here to adjust the size of the bitmap relative to the object area.
Klicka här om du vill förändra bitmapstorleken i förhållande till ytan.
EnglishYou still have time to adjust this inhuman policy to some degree if want to.
Om ni verkligen har viljan, så ta er tid att på något sätt förändra denna er inhumana politik.