"administration" translation into Swedish

EN

"administration" in Swedish

SV

"administration" in English

EN administration
volume_up
{noun}

1. general

administration (also: conduct, direction, management)
volume_up
förvaltning {comm. gen.}
The hallmark of Structural Fund administration is sluggishness and bureaucracy.
Tröghet och byråkrati är också kännetecknande för strukturfondernas förvaltning.
Again, this was unfair to the taxpayers and constituted bad administration.
Detta var också orättvist mot skattebetalarna och utgjorde dålig förvaltning.
Thirdly, further improvements are needed in the format and administration of the programmes.
För det tredje: Programmens utformning och förvaltning måste förbättras ytterligare.
administration (also: liquidation)
volume_up
administration {comm. gen.}
All administration and all subsidies are nowadays dealt with by computer.
All anslagsgivning och administration sker i dag via elektronisk databehandling.
The proposals do involve a minimum degree of administration and documentation.
Föreslagen innehåller även miniminivåer för administration och dokumentering.
Activity-based budgeting and management is the key to better administration.
Verksamhetsbaserad budgetering och ledning är nyckeln till bättre administration.
administration (also: authority, board, board of directors, boardroom)
volume_up
styrelse {comm. gen.}
I am particularly referring to the openness of administration, the democratic nature of the European Union, foreign policy and the weighting of votes.
Jag tittar till exempel på offentlighet hos styrelse, unionens demokratiska halt, den utländska politiken och även röstvägningen.
As far as opening up administration is concerned it would be positive if, in the future, documents on Union legislation were made available earlier.
När det gäller offentlighet för styrelse, är det bra att dokumenten om unionslagstiftningen i fortsättningen tidigare blir tillgängliga.
All of them have a top-heavy structure with a management board with representation from every Member State and an administration that is sometimes smaller than the management board.
Alla dessa har en topptung struktur med en styrelse med företrädare från alla medlemsstater och en administration som ibland är mindre än styrelsen.
administration (also: attendance, conduct, maintenance, management)
volume_up
skötsel {comm. gen.}
administration (also: conduct, handling, management, treatment)
volume_up
handhavande {comm. gen.}
administration
volume_up
administrering {comm. gen.}
administration (also: processing)
volume_up
handläggning {comm. gen.}
I think it is an extremely important issue, because it has a bearing on transparency and proper administration.
Det är en utomordentligt viktig fråga, som har att göra med insyn och korrekt handläggning.
The Annual Report for 2002 records the progress that has been made in handling complaints, promoting good administration and making the institution better known to citizens.
I årsrapporten för 2002 noteras de framsteg som gjorts i handläggningen av klagomål, främjandet av god förvaltning och för att göra institutionen mer känd bland medborgarna.
administration (also: handling)
administration (also: cabinet, government)
volume_up
ministär {comm. gen.}

2. business

administration
volume_up
förvaltning {comm. gen.}
The hallmark of Structural Fund administration is sluggishness and bureaucracy.
Tröghet och byråkrati är också kännetecknande för strukturfondernas förvaltning.
Again, this was unfair to the taxpayers and constituted bad administration.
Detta var också orättvist mot skattebetalarna och utgjorde dålig förvaltning.
Thirdly, further improvements are needed in the format and administration of the programmes.
För det tredje: Programmens utformning och förvaltning måste förbättras ytterligare.

3. American English

administration (also: government)
volume_up
regering {comm. gen.}
Answer: the United States administration, both under Clinton and Bush.
Svar: Förenta staternas regering, både Clinton och Bush.
The Socialist Government of Portugal did not collaborate with the Bush Administration: quite the contrary.
Portugals socialistiska regering samarbetade inte med Bushadministrationen, tvärtom.
Hopefully the US Administration will go this way.
Förhoppningsvis följer Förenta staternas regering detta.

Context sentences for "administration" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe customs administration has finally ceased to be an instrument of corruption.
Tullförvaltningen har äntligen upphört att vara ett instrument för korruption.
EnglishWe have this recurring problem of administration, which we must get to grips with.
Administrationssvårigheterna är ett återkommande problem som vi måste ta itu med.
EnglishWe cannot have administration of multiannual programmes outside the Commission.
Vi kan inte låta administrationen för fleråriga program ligga utanför kommissionen.
EnglishThey are both instruments of a parliamentary democracy to monitor administration.
De är den parlamentariska demokratins instrument för att kontrollera förvaltningen.
EnglishA thorough reform of the administration will require a great deal of energy.
Även en grundlig reformering av administrationen kommer att kräva mycket energi.
EnglishThe Bush administration is largely responsible for the deadlock in negotiations.
Bushadministrationen bär en stor del av ansvaret för att förhandlingarna körde fast.
EnglishOr have our principles and values been the same as those of the Bush administration?
Eller har våra principer och värderingar varit desamma som Bushadministrationens?
EnglishThese are reform in the public administration, in the judiciary and in the police.
Dessa är reformer av den offentliga förvaltningen, rättsväsendet och polisen.
EnglishWe have ensured that administration of the EU budget will become less bureaucratic.
Vi har sett till att administrationen av EU: s budget blir mindre byråkratisk.
EnglishWe have ensured that administration of the EU budget will become less bureaucratic.
Vi har sett till att administrationen av EU:s budget blir mindre byråkratisk.
Englishto initialize this card, you must enter the Administration or Site Security Password.
initiera kortet måste du ange lösenordet (Administratör eller Webbplatssäkerhet).
EnglishThis has generated heated debate between the industrial world and the administration.
Detta har orsakat en upphettad debatt mellan industrivärlden och förvaltningen.
EnglishThe current regulation does not contain clear provisions on good administration.
Den nuvarande förordningen innehåller inga tydliga bestämmelser om god förvaltningssed.
EnglishLike everyone else, I am thinking particularly of transparency and good administration.
Jag tänker som alla andra speciellt på öppenheten och den goda administrationen.
EnglishI appeal to the new administration not to take this support entirely for granted.
Jag vädjar dock till den nya administrationen om att inte ta detta stöd helt för givet.
EnglishThe costs of running the EU (administration) amount to 6% of total spending.
EU:s interna administrationskostnader motsvarar sex procent av de totala utgifterna.
EnglishIt is this type of message which the Bush administration must also be made to hear.
Det är denna typ av budskap som Bushadministrationen också måste fås att lyssna till.
EnglishYou are very well aware of the different components of the administration package.
Ni är väl medvetna om de olika komponenterna i det administrativa paketet.
EnglishI ask the administration to ensure that we have a decent temperature in which to work.
Jag ber sammanträdestjänsten att se till att vi kan arbeta i en dräglig temperatur.
EnglishPursuing reforms of the public administration system should also be a priority.
Reformerna av det offentliga förvaltningssystemet bör också prioriteras.