EN to admit
volume_up
[admitted|admitted] {verb}

This showed that it is possible to admit to a mistake and then change the rules.
Detta visade att det går att erkänna ett misstag och sedan ändra reglerna.
We must admit that at present we are living at the expense of future generations.
Vi måste erkänna att vi för närvarande lever på framtida generationers bekostnad.
Today however, we have to admit that this historical opportunity has been missed.
I dag måste vi dock erkänna att detta historiska tillfälle har gått förlorat.
Overall, I must admit to a certain disappointment with the final budget.
Jag måste på det hela taget medge en viss besvikelse över den slutliga budgeten.
You have to admit that the Commission has not been able to change this aspect.
Ni måste medge att kommissionen inte lyckats införa några förändringar i det avseendet.
I must admit that the Member States are being very reluctant about this.
Jag måste medge att det råder en stor ovilja på den här punkten i medlemsstaterna.
The European Council gave in to the demand of African dictators not to admit any parliaments to the Summit.
Rådet gav efter för de afrikanska diktatorernas krav att inte tillåta några parlament att delta.
I can admit it today when we have a general debate on Kosovo where any of the groups can take up your question.
Jag kan tillåta den i dag när vi har en allmän debatt om Kosovo, då någon grupp kan ta upp er fråga.
Will the Commission, therefore, maintain its intention to admit NK 603 for use in the food industry?
Står kommissionen således kvar vid sin avsikt att tillåta användningen av NK 603 i livsmedelsindustrin?
The other issue is that Member States should admit the refugees voluntarily.
Den andra punkten är att medlemsstaterna självmant ska ta emot flyktingarna.
The United Kingdom has agreed to admit one thousand illegal immigrants, but then what?
Förenade kungariket har gått med på att ta emot omkring 1 000 olagliga invandrare, och sedan?
We cannot admit countries that have no rule of law to speak of.
Vi kan inte ta emot länder som inte har någon rättssäkerhet att tala om.
Will the euro area continue freely to admit new member countries?
Kommer man att oförändrat fortsätta ta in nya stater i euroområdet?
I notice the Czech presidency states that it is doing all it can to enlarge the European Union and to admit Croatia.
Jag noterar att det tjeckiska ordförandeskapet förklarar att det gör allt det kan för att utvidga EU och ta in Kroatien.
A change to the Treaties is a prerequisite for preparing the EU to admit the new Eastern and Central European countries.
En ändring av fördragen är en förutsättning för att göra EU redo att ta in de nya öst- och centraleuropeiska länderna.
to admit (also: to let, to let in)
Brazil refused to admit anyone who was not vaccinated against yellow fever.
Brasilien vägrade att släppa in alla som inte var vaccinerade mot gula febern.
During this period it was decided to admit Slovakia to the eurozone.
Under denna period beslutade man att släppa in Slovakien på eurområdet.
I should like to express my particular thanks to the House's services, who attempted to admit the visitors in the face of police opposition.
Jag vill särskilt tacka parlamentets tjänsteavdelningar, som försökte släppa in besökarna trots motstånd från polisen.
When schools stop doing that all the time, I will admit that, yes, it's obvious that trial and error is a good thing.
När skolor slutar göra så hela tiden, Då kommer jag med att, ja, det är uppenbart att trial and error är en bra sak.
I will admit it's obvious when schools start teaching children that there are some problems that don't have a correct answer.
Jag tänker med att det är uppenbart när skolor börjar lära barn att det finns vissa problem som inte har ett korrekt svar.
Although I am the first to admit that there is still room for improvement in this area, serious efforts have been made and will be continued.
Jag är visserligen den förste att med att det fortfarande finns plats för förbättringar på detta område, men viktiga insatser har gjorts och de kommer att fortsätta.
Turkey is not ready to join now, but we have to admit that neither is the EU ready at present to accept Turkey as a member.
Turkiet är inte nu moget att ansluta sig, men vi måste medge att EU för närvarande inte heller är berett att godkänna Turkiet som medlem.
(NL) Mr President, everyone who has followed this dossier knows that admitting Bulgaria and Romania to the Schengen area is an extraordinarily difficult dossier in the Netherlands.
Alla som har följt ärendet vet att frågan om att godkänna Bulgariens och Rumäniens anslutning till Schengenområdet är en mycket svår fråga i Nederländerna.
If we want to admit countries in Central and Eastern Europe which are still mainly agriculture-based, we cannot carry on with European agricultural policy as it stands.
Om vi skall uppta de länder i Central- och Östeuropa som huvudsakligen präglas av en jordbruksstruktur, då kan vi inte fortsätta att bedriva den europeiska jordbrukspolitiken i oförändrad form.
to admit
to admit (also: to carry)
to admit

Context sentences for "to admit" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI therefore admit this, but this will only occur after having given everything ...
Jag erkänner således detta, men det kommer inte att hända förrän vi gett allt...
EnglishAdmit it.
Finns en rörmokare, väger han 130 kg och har en gigantisk raggarskåra, erkänn.
EnglishMr President, I admit that I am both confused and also quite sad and disappointed.
Herr talman! Jag medger att jag är förvirrad och dessutom rätt ledsen och besviken.
EnglishTheir collective wisdom is much greater than mine, and I admit it to them openly.
Deras gemensamma visdom överstiger min egen, och jag erkänner det till dem.
EnglishWe know that things are not going well and it is better to admit it openly.
Men vi vet ju att utvecklingen inte är positiv, det är bättre att säga som det är.
EnglishI admit, let's make no mistake about this, it is much better than Maastricht!
Vi får dock inte förneka att det är mycket bättre än toppmötet i Maastricht!
EnglishSomething, therefore, is not working, and we have to be honest and admit it.
Det finns därför sådant som inte fungerar, och vi måste vara ärliga och tillstå det.
EnglishI must admit that I have not all that often filled up a washing machine.
Jag medger att jag hittills inte har lagt in tvätt i tvättmaskinen alltför ofta.
EnglishI do admit that some shifting has occurred between different budget headings.
Jag medger att man faktiskt har gjort en viss omfördelning mellan vissa budgetposter.
EnglishThis sort of ambiguity cannot go on, and we hope that the Council will admit that.
Denna tvetydighet får inte förekomma, och vi hoppas att rådet inser detta.
English   – Mr Dunn, I am happy to admit that the Commission cannot know everything.
   – Herr Dunn, jag medger gladeligen att kommissionen inte kan veta allt.
EnglishNobody wanted to admit what was happening and everybody simply turned a blind eye.
Man ville helt enkelt inte tro att det var sant, och såg avsiktligt bort.
EnglishI would be among the first to admit that this goal will not be easy to achieve.
Jag skall vara en av de första som erkänner att målet inte kommer att bli lätt att uppnå.
EnglishOn the other hand, I find it unacceptable to admit free choice for bonds.
Det förefaller mig däremot oacceptabelt att acceptera fritt val för konvertiblerna.
EnglishEven municipal politicians like the Mayor, Freddy Thielemans, admit this.
Till och med kommunpolitiker som borgmästaren Freddy Thielemans håller med om detta.
EnglishI admit that I share the Committee on the Environment's scepticism on this point.
Jag vill tillstå att jag delar miljöutskottets skepsis på denna punkt.
EnglishI am quite happy to admit, as you pointed out, that as Europeans we have responsibilities.
Jag erkänner mycket gärna att vi har ett ansvar som européer, som ni framhöll.
EnglishI have to admit that in Flanders, where I come from, we still have a long way to go too.
Jag måste bekänna att även i mitt land, Flandern, är det en lång väg att gå.
EnglishMadam President, Commissioner, I admit that your frankness has disarmed me somewhat.
Fru talman, herr kommissionär! Jag medger att er rättframhet tog mig en aning på sängen.
EnglishOn the services directive, I admit I am unhappy with the Council compromise.
När det gäller tjänstedirektivet erkänner jag att jag är missnöjd med rådets kompromiss.