EN

to advance [advanced|advanced] {verb}

volume_up
This enabled them to advance at different rates and/ or with different objectives.
På så sätt har de kunnat framåt i olika takt och / eller med olika mål.
The report's main objective is instead to advance the federalist cause.
Den huvudsakliga målsättningen är en helt annan: det handlar om att få den federalistiska saken att framåt.
Everything the Commission can do in order to help to advance will be done.
Kommissionen kommer att göra allt i sin makt för att arbetet ska framåt.
The Commission can accept to advance the date of phase-out from 2008 to 2006.
Kommissionen kan gå med på att flytta fram avvecklingen från 2008 till 2006.
There is a tendency for forces within the EU to use disasters to advance their own positions.
Det finns en tendens att krafter inom EU tar katastrofer till hjälp för att flytta fram sina positioner.
The Legal Affairs Committee missed an opportunity to advance the social provisions to workers.
Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden missade ett tillfälle att flytta fram de socialrättsliga villkoren för arbetstagare.
I regret that we will not be able to advance this substantially in Hong Kong.
Jag beklagar att vi inte kommer att få möjlighet att påskynda detta väsentligt i Hongkong.
Thirdly, to advance the discussions on what will happen after 2012.
Det tredje målet är att påskynda diskussionerna om hur vi skall gå vidare efter 2012.
It can be a win-win-win situation, because it can advance the cause of the Millennium Development Goals.
Det kan bli en trefaldigt gynnsam situation, eftersom det kan påskynda millennieutvecklingsmålen.
The Commission should submit imaginative proposals which help advance European integration.
Kommissionen bör lägga fram kreativa förslag för en framgångsrik europeisk integration.
Firstly, to advance a more strategic approach.
För det första att lägga fram en mer genomarbetad strategi.
Perhaps you, Commissioner, could advance the idea of a Johannesburg Commissioner and a Johannesburg check a little within the Commission.
Kanske ni, fru kommissionär, kunde lägga fram idén om en Johannesburgkommissionär och sondera lite i kommission.
Stacy kommer att avancera till finalen.
Competitiveness, cohesion and solidarity must be advanced in parallel, they must, so to speak, move forward in step with each other.
Konkurrenskraft, sammanhållning och solidaritet måste avancera tillsammans och hålla jämna steg med varandra.
Those who dream of advancing without any difficulties through landscapes in bloom fail to understand the matter.
Den som här drömmer om att kunna avancera framåt i blommande landskap utan några som helst svårigheter, den förstår inte saken.
Dialogue is good, but Realpolitik and economic pressure are better ways to advance our argument.
Samtal är bra, men realpolitik och ekonomiska påtryckningar är bättre sätt att föra fram vårt argument.
The ‘no’ camp will stoop to lying in any way in order to advance its cause.
Nejsidan nedlåter sig till alla slags lögner för att föra fram sin sak.
First and foremost, the EU has been working hard to advance the cause of human rights on the multilateral stage.
Först och främst har EU arbetat hårt för att föra fram frågan om de mänskliga rättigheterna på den multilaterala scenen.
Europe must advance with social progress hand in hand with economic progress.
EU måste göra framsteg med den sociala utvecklingen, hand i hand med ekonomisk utveckling.
So Europe must advance on both fronts: economic progress, yes, and social progress too.
Därför måste Europa göra framsteg på båda fronter, både ekonomiskt och socialt.
We need to advance on a number of fronts simultaneously.
Vi måste göra framsteg på ett antal fronter samtidigt.
The arguments advanced today for the creation of an EU intervention force resemble those that have been put forward for the continuing existence of NATO.
Motiveringen för att ställa upp en interventionskrigsmakt inom EU liknar i dag återigen argumenten för Natos fortsatta existens.
For this reason the Commission took a decision in July 1999 only to require bank guarantees for advance payments of over EUR 1 million.
Vi delar parlamentets åsikt att kommissionen inte bör ställa upp några byråkratiska hinder för vissa icke-statliga organisationers tillgång till finansiering från gemenskapsfonder.
Thus is Latvia relegated in advance to the next round, or will it be possible under certain conditions for Latvia to be included in the first round?
Är Lettland då på förhand hänvisad till nästa runda, eller kan Lettland i sådant fall hinna komma med i första rundan?
I would suggest to you and to the House that the social agenda has advanced quite a lot over the past number of years.
Jag vill påstå inför er och inför parlamentet att de aktuella, sociala frågorna har avancerat avsevärt under de senaste åren.
Whenever we hear such statements, we have to contradict them, and let me say in advance that there are no safe final storage sites.
Lika ofta som dessa saker påstås, lika ofta måste de också motsägas - det finns inga säkra slutförvaringsplatser, detta för att ta det viktigaste först.
There is nothing excessive about our demand, and that is why we are asking the Council to advance towards our position.
Det finns inget överdrivet med vårt krav, och det är därför som vi ber rådet att närma sig vår inställning.
I would ask the President to kindly ensure that this reasonable and just petition is advanced as soon as possible.
Jag ber ordförandeskapet att hantera denna rimliga och rättmätiga framställan så snabbt som möjligt.
We will also work to advance EU-UN cooperation in crisis management.
Vi kommer också att arbeta för att vidareutveckla samarbetet mellan Europeiska unionen och Förenta nationerna när det gäller krishantering.
Advancing African agriculture - Proposal for agricultural development and food security in Africa
Vidareutveckla Afrikas jordbruk
A key task during Ireland's tenure will be to advance the Lisbon agenda of social, economic and environmental renewal.
En huvuduppgift under Irlands halvår kommer att vara att befrämja Lissabondagordningen för social, ekonomisk och miljöpolitisk förnyelse.
It was a brave decision of the German Presidency to table and to advance the idea of a charter of fundamental rights.
Det var ett modigt beslut av det tyska ordförandeskapet att lägga fram och befrämja idén om en stadga med grundläggande rättigheter.

Context sentences for "to advance" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishRetiring business owners need to plan the transfer of their business in advance.
Företagsägare som ska gå i pension måste planera företagsöverlåtelsen i förväg.
EnglishIt has been used to signal early warning in advance of weather-related disasters.
Det har använts för att sända tidiga varningar innan väderrelaterade katastrofer.
EnglishThis draft is no doubt a compromise but it also represents a considerable advance.
Utkastet är förstås en kompromiss, men det innebär även ett betydande framsteg.
EnglishAs in Soviet times, the judgment was made in advance by the political leadership.
Precis som på Sovjettiden fälldes domarna i förväg av den politiska ledningen.
EnglishI think the consumer can decide for himself and define in advance what he needs.
Jag tror att konsumenten själv kan bestämma och definiera vad han eller hon behöver.
EnglishWe do not have to go back to the caves, but we must advance to better efficiency.
Vi måste inte tillbaka till grottorna, vi måste framåt till mer energieffektivitet!
EnglishIt is an advance for producers and consumers, as well as for the environment.
Det är ett framsteg för både producenter och konsumenter, såväl som för miljön.
EnglishThe discussions in advance of this report were always very fruitful and interesting.
De diskussioner som föregick detta betänkande var alltid givande och intressanta.
EnglishPontificating on instant solutions in advance of an inquiry will not be helpful.
Uttalanden om omedelbara lösningar före en utredning kommer inte att vara till hjälp.
EnglishIt is the day that Clara Zetkin called for in 1912 to advance the condition of women.
Det är den dag som Clara Zetkin 1912 ville ha för att främja kvinnornas villkor.
EnglishI therefore thank the Commissioner in advance for her reply to my questions.
Därför tackar jag kommissionsledamoten i förväg för hennes svar på mina frågor.
EnglishThis soap opera has done little to advance Europe's cause and our country's.
Varken den europeiska saken eller vårt land går stärkta ur den här följetongen.
EnglishThe final price that a consumer has to pay must be clearly displayed in advance.
Det slutliga pris som en konsument ska betala måste tydligt anges i förväg.
EnglishThe European Council will establish the Union's position in advance of the G20 Summit.
Europeiska rådet vill fastslå unionens ståndpunkt innan G20-toppmötet äger rum.
EnglishAdvance sightings of that report suggest a surprisingly coherent piece of work.
Förhandsgranskningen av denna rapport antyder ett förvånansvärt sammanhängande arbete.
EnglishThe Commission can accept to advance the date of phase-out from 2008 to 2006.
Kommissionen kan gå med på att flytta fram avvecklingen från 2008 till 2006.
EnglishIt is my profound belief that we can only advance through cooperation and negotiation.
Jag är övertygad om att vi bara kan komma vidare genom samarbete och förhandling.
EnglishDeby used part of the oil consortium' s advance millions to acquire weapons.
Miljonförskottet från oljekonsortiet använde Deby delvis till anskaffning av vapen.
EnglishI likewise endorse the UN resolution, because it is a significant advance.
Jag välkomnar även FN-resolutionen, eftersom den innebär ett viktigt framsteg.
EnglishSo let me make it perfectly clear that the date has not been decided in advance.
Jag vill alltså att det ska vara fullständigt klart att datumet inte beslutats i förväg.