"advantage" translation into Swedish

EN

"advantage" in Swedish

EN advantage
volume_up
{noun}

advantage (also: account, asset, benefit, convenience)
volume_up
fördel {comm. gen.}
For this double advantage, organic agriculture should be firmly encouraged.
För denna dubbla fördel bör det ekologiska jordbruket starkt uppmuntras.
The reduction of certain VAT rates could be an advantage for consumers.
En reducering av vissa mervärdessatser kan innebära en fördel för konsumenterna.
We want to take advantage of the experience of the best people and infrastructure.
Vi vill dra fördel av de bästa människornas erfarenhet och av infrastrukturen.
advantage (also: account, avail, benefit, good)
volume_up
nytta {comm. gen.}
Which generations gain the most advantage from public expenditure?
Vilka generationer drar mest nytta av de offentliga utgifterna?
We must have the courage to take advantage of our strong negotiating position.
Vi måste ha modet att dra nytta av vår starka förhandlingsposition.
The European Union ought to take advantage of this new opportunity for disarmament.
EU bör dra nytta av denna nya möjlighet till nedrustning.
volume_up
förmån {comm. gen.}
These developments would be to the advantage of European patients.
Det är till förmån för Europas patienter.
In my opinion, dismantling monopolies is to the advantage of the citizens of the European Union.
Avvecklingen av monopol är enligt min åsikt en politik till förmån för Europeiska unionens medborgare.
We are proposing to remove the small advantage they have.
Vi föreslår att vi tar bort den lilla förmån de har.
advantage (also: benefit, benefits, draw, gain)
volume_up
vinst {comm. gen.}
It places emphasis on the advantages there can be in employees sharing in the profits of businesses.
Det fokuserar på de fördelar som existerar med att löntagarna får ta del i företagens vinst.
Vari ligger då vinsten?
Free competition provides companies that pursue the lowest possible costs and the highest possible profits with major advantages.
Fri konkurrens ger företag med lägsta möjliga kostnader och högsta möjliga vinst stora fördelar.
advantage (also: majority, mastery, upper hand)
It may be the case that one party gains a short-term military advantage.
Det kan vara så att en part vinner ett kortsiktigt militärt övertag.
Yes, today China has a huge infrastructure advantage over India.
Ja, idag har Kina ett stort övertag i infrastruktur över Indien.
China held a huge advantage in terms of human capital vis-a-vis India.
Kina har ett enormt övertag i fråga om humankapital visavi Indien.
It is still the case that employers ' representatives have an advantage over those representing employees.
Fortfarande har den som företräder arbetsgivarna ett övertag gentemot den som företräder arbetstagarna.
One very worrying phenomenon is the unwillingness of the national courts to implement the principle of primacy of Community law and to take advantage of the preliminary ruling procedure.
Ett mycket oroande fenomen är de nationella domstolarnas ovilja att tillämpa principen om gemenskapsrättens företräde och dra nytta av förfarandet med förhandsavgöranden.
The theory of comparative advantage teaches us that it is quite natural for a country to be ahead in certain sectors.
Det är helt naturligt och helt i enlighet med teorin om relativa fördelar att ett land har en överlägsenhet inom vissa sektorer.
advantage
Country 1 has a systematic advantage over Country 2 in infrastructures.
. ~~~ Land 1 har ett systematiskt överläge över Land 2 när det gäller infrastruktur.
advantage
The US advantage in the fields of electronics and information handling is clear to see and this has also given them precedence when it comes to new weapon systems.
USA: s övertag inom elektronik och informationsbehandling är lätt att se och har också givit ett försteg vad gäller nya vapensystem.

Synonyms (English) for "advantage":

advantage

Context sentences for "advantage" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis system has the advantage of being authorised under the GATT-WTO agreements.
Fördelen med det systemet är att det är godkänt inom ramen för GATT/WTO -avtalen.
EnglishWe can never rule out criminal behaviour and people taking advantage of the system.
Vi kan aldrig utesluta brottsligt beteende och människor som utnyttjar systemet.
EnglishThis system has the advantage of being authorised under the GATT-WTO agreements.
Fördelen med det systemet är att det är godkänt inom ramen för GATT / WTO -avtalen.
EnglishIt is still too difficult for manufacturers to take advantage of the single market.
Det är fortfarande alltför svårt för producenter att utnyttja den inre marknaden.
EnglishMaybe we're the ones who have taken this natural advantage we had and we spoiled it.
Kanske vi är dom som har tagit den naturliga fördelen vi hade och förstörde den.
EnglishEmployees must be able to take advantage of retraining and adaptation opportunities.
Arbetstagarna måste kunna utnyttja möjligheter till omskolning och omställning.
EnglishIt was said in the Commissioner's response that this aid is a cost advantage.
Det sades i kommissionärens svar att detta stöd skulle vara en kostnadsfördel.
EnglishIt is a disgrace that the EP should let itself be taken advantage of for this purpose.
Det är en skam att Europaparlamentet har låtit sig utnyttjas för detta ändamål.
EnglishTaking a lead on this issue will mean a competitive advantage in the long term.
Att ligga i frontlinjen i denna fråga kommer att innebära en konkurrensfördel på sikt.
EnglishApart from that, one advantage of electronic commerce is that the location is safe.
Dessutom ligger det i den elektroniska handelns intresse att handelsplatsen är säker.
EnglishWe will have enough opportunities to take advantage of this in the next three months.
De närmaste tre månaderna har vi gott om tillfällen att utnyttja den chansen.
EnglishThey were able to take advantage of the programmes during the 1997 financial year.
De har kunnat ta del av de här programmen redan under räkenskapsåret 1997.
EnglishMr President, I shall not take advantage of the situation by taking up more time.
Herr talman! Jag skall inte utnyttja situationen till att ta ytterligare tid i anspråk.
EnglishIn addition, it would have the advantage of making the financial sector contribute.
Detta skulle dessutom ha fördelen att den finansiella sektorn måste bidra.
EnglishI could give you several examples of comparative advantage of other types.
Jag skulle kunna ge åtskilliga exempel på komparativa fördelar av annat slag.
EnglishOur competitive advantage must come from knowledge and quality, and not low prices.
Vår konkurrensfördel måste komma från kunskap och kvalitet, och inte från låga priser.
EnglishThese should also be used to advantage when the ENP is being implemented.
Dessa borde också användas vid genomförandet av den europeiska grannskapspolitiken.
EnglishLet us take advantage of the momentum that recent crises have lent the Union.
Låt oss ta vara på den skjuts framåt som de senaste kriserna har gett EU.
EnglishHowever, I do not believe it is to the best advantage of the European peoples.
Jag anser dock inte att detta är det fördelaktigaste för EU-medborgarna.
EnglishThis too offers new opportunities for collaboration, to Latin America's advantage.
Även detta ger nya möjligheter till samarbete, vilket innebär fördelar för Latinamerika.